Kristiine Linnaosa Valitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks (Tulika tn 33b)

Viimati muudetud 29.06.2020

Kristiine Linnaosa Valitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise

Kristiine linnaosa vanema 26. juuni 2020 korralduse nr T-23-1/20/29 alusel kuulutatakse välja hoone Tulika tn 33b üldpinnaga 1364,2 m² kirjaliku enampakkumise korras kasutusse andmine järgmistel tingimustel:

1.1       äriruumi üürileping sõlmitakse viieks aastaks;

1.2       pakkumise alghind on 4 eurot/m²  kohta kuus, üürihinnale lisanduvad objektiga seotud kõrvalkulud (sh vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, valve-ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.3       äriruumide kasutusotstarve on äri- ja kaubandustegevus (v.a. alkoholi müük ja hasartmängu tegevus);

1.4       üürnikul on õigus kasutada hoone hoovis olevat parklat, kohustus hoida parkla heakorrastatud, talvel lume- ja jäävaba ning võimaldada üürileandjale vaba juurdepääs parklas asuvale garaažile;

1.5       hoone I korruse ruumi nr 30 (inv pl)  üldpinnaga 29,5 m² kasutusõigus jääb üürileandjale ning üürnik peab võimaldama üürileandjale sellele ruumile igal ajal vaba juurdepääsu; üürileandja tasub üürnikule kasutusel oleva ruumi eest kommunaalkulud proportsionaalselt kasutatavale pinnale;

1.6       hoone antakse üürile seisundis nagu see on üleandmise hetkel ning üürnik peab arvestama asjaoluga, et üüritaval hoonel on ehitus-tehnilisi puudusi; Pakkujal on kohustus enne pakkumuse esitamist tutvuda hoone seisukorraga;

1.7       parimaks pakkumuseks tunnistab komisjon kõrgeima hinnaga pakkumuse;

1.8       vara kasutusse andmise eritingimused on:

1.8.1    üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

1.8.2    vara on lubatud anda allkasutusse üürileandjaga kirjalikult kooskõlastatud tingimustel ja vastava haldusakti kohaselt;

1.8.3    üürnik teostab oma tegevuseks vajalikud parendused eelnevalt kooskõlastades üürileandjaga, üürnik on kohustatud hankima kõik parenduste teostamiseks vajalikud kooskõlastused ja load ning tasuma nende hankimisega seotud maksud, kusjuures üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud hoone väärtuse suurenemise eest;

1.8.4    kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise;

1.8.5    üürnik kooskõlastab välireklaami paigaldamise linnaosavalitusega;

1.8.6    üürnik peab kindlustama hoone taastamisväärtuses üürileandja kasuks 30 päeva jooksul äriruumi üürilepingu sõlmimisest ja esitama koopia kindlustuspoliisist üürileandjale;

1.8.7    üürnik korraldab hoone hooldamise ja haldamise (sh. tehnosüsteemide nt elektri- ja küttesüsteemi, tavapärase hoolduse, valvamise) ning sõlmib vastavad lepingud ja kannab nendega seotud kulud;

1.8.8    üürnik tagab hoone ja selle ümbruse heakorra vastavalt heakorra eeskirjale, sh. hoone ümbruses kuni 6 meetri raadiuses korrashoiu, ohutud juurdepääsud, hoone esise kõnnitee lume- ja libedustõrje, hoone katuselt ja tarinditelt lume ja jääpurikate eemaldamise või vajadusel ohtliku ala märgistamise;

1.8.9    üürnik korraldab hoone avade sulgemise ja/või korrashoiu, vajadusel peab tegema kahjuritõrjet;

1.8.10  üürnik tagab hoone katuse korrashoiu, vastavalt vajadusele teeb hoone fassaadi ja klaaspindade puhastust;

1.8.11  hoone sissepääsude lukkude või lukusüsteemide vahetamine toimub üürileandja poolt ja selle poole kulul, kelle algatusel või kellest tuleneva asjaolu tõttu lukkude vahetamine toimub kui pooled lepingu täitmise käigus ei lepi kokku teisiti;

1.8.12  üüritava hoone kaudu toimub kõrvalkinnistu Tulika 33c varustamine veega ning üürnikul ei ole õigus sulgeda veeühendust ega takistada sellega kõrvalkinnistu majandustegevust. Veeühenduse sulgemisel avarii tõttu, peab üürnik sellest koheselt informeerima Tulika 33c hoone kasutajat;

1.8.13  üürnik teavitab koheselt üürileandjat hoones tekkinud rikkest, tulekahjust, õnnetusest vms ning võtab koheselt tarvitusele meetmed kahju ärahoidmiseks või kõrvaldamiseks;

1.8.14  üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu tingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17;

1.9.      äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“, sh. on üürilepingu tüüptingimuste punkti 21.2 järgi lisaks muudele Lepingus ja seadustes sätestatud alustele Üürileandjal õigus Leping erakorraliselt üles öelda samuti Lepingu sõlmimise aluseks oleva haldusakti andnud organi eelneval otsusel, kui Üürileandja tasub Üürnikule kompensatsiooni kolme kuu Üüri suuruses summas.

2.  Pakkumise tagatise suuruseks on pakutav ühe kuu üüritasu. Tagatisraha tasuda Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse SEB Panga arvelduskontole EE311010220061053015 viitenumber 5265050050050311 enne pakkumuse esitamist. Ülekande selgitusse märkida: „tagatisraha“, isiku nimi ja „Tulika tn 33b“. Võitjaks tunnistatud pakkuja tagatisraha arvestatakse üüri ettemaksuks, teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.

3.  Pakkumine peab sisaldama: andmed pakkuja kohta (juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed; füüsilise isiku puhul nimi, registrikood, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed), nõusolek ja kinnitus vara kasutusse võtmiseks pakkumiseks kehtestatud tingimustel (sh eritingimustel), vara kasutusotstarve ja kavandatava tegevuse kirjeldus; sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma, pakkumise tegemise kuupäev. Pakkumine peab olema allkirjastatud ja sellele lisatud tagatisraha maksmist ning allkirjastaja esindusõigust tõendavad dokumendid. Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 30. juuliks 2020 kella 10.00-ks Kristiine Linnaosa Valitsusele, Metalli tn 5 kabinet 504 kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge „Tulika tn 33b pakkumine“. Ümbrikute avamine on 30. juulil 2020 kell 10.05. toas 319.

4.  Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlga maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlga või võlgnevust Tallinna kohalike maksude osas ega täitmata rahalisi kohustusi Tallinna linna ees. Üürileandja kontrollib maksude ja rahaliste kohustuste täitmist Maksu- ja Tolliametist ning Tallinna Linnakantselei finantsteenistusest. Võlgnevuse olemasolul kõrvaldatakse pakkuja või jäetakse üürileping sõlmimata ning tühistatakse enampakkumise tulemused. Pakkuja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata nimetatud juhtudel.

5. Kui pakkumise võitja ei ole 1 (ühe) kuu jooksul, arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud üürilepingut, tühistatakse pakkumise tulemused. Sel juhul pakkuja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

6. Hoonega saab tutvuda eelneval kokkuleppel telefonidel 645 7100; 645 7106.

 

 

Ametlike teadete nimekiri