Lasnamäe Linnaosa Valitsus KUULUTAB VÄLJA avaliku kirjaliku enampakkumise Mahtra tn 48 hoone I korrusel asuva äriruumi M110 üürile andmiseks

Viimati muudetud 27.07.2020

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“ avaliku kirjaliku enampakkumise Mahtra tn 48 korterelamu I korrusel asuva äriruumi M110 üldpinnaga 44,2 m2 koos mõttelise osaga äriruumist M118-9 (inv pl, koridor suurusega 5,4 m2), pind kokku 49,6 m2 üürile andmiseks järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumi kasutusotstarve on tervishoiualane tegevus;

1.2 üüri alghind on 3,8 eurot/m² kohta kuus;

1.3 parimaks pakkumuseks tunnistab komisjon kõrgeima hinnaga pakkumuse.

2. Äriruumi üürileandmise eritingimused on:

2.1 äriruumi üürilepingu tähtaeg on viis (5) aastat;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele iga kuu lisaks äriruumi üürile kõik äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, kindlustus) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt üürniku poolt hoones kasutatavate äriruumide suurusele;

2.3 üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi aastamuutusele. Üüri suurenemisest on üürileandja kohustatud üüri suurenemisele eelneval kuul üürnikule esitataval arvel teatama, näidates ära uue üüri suuruse. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.5 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise.

3. Üürnik kohustub:

3.1 eelnevalt kirjalikult kooskõlastama kõik tehtavad parendus- ja/või muudatustööd üürileandjaga;

3.2 äriruumide allkasutusse andmine ei ole lubatud.

4. Üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu tingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17;

4.1 äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

5. Pakkumused esitada hiljemalt 10. augustiks 2020 kella 11.00-ks e-posti aadressile lasnamae@tallinnlv.ee või toimetada kinnises ümbrikus Lasnamäe Linnaosa Valitsusse Pallasti tn 54, 11413 Tallinn märgusõnaga “Mahtra tn 48 asuv äriruum M110”. Pakkumine avatakse 10. augustil 2020 kell 11.15.

6. Pakkumus peab olema allkirjastatud (elektroonilise sidevahendi puhul digitaalselt allkirjastatud), ümbrikus esitamise puhul köidetud kujul ja sisaldama järgmisi andmeid ning dokumente:

6.1 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed, elektrooniliseks suhtluseks Skype keskkonnas e-posti aadress või kasutaja nimi;

6.2 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed, elektrooniliseks suhtluseks Skype keskkonnas e-posti aadress või kasutaja nimi;

6.3 kasutusse võetava äriruumi nimetus (ruumi number);

6.4 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui pakkumussumma sõnade ja numbritega ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

6.5 äriruumi kasutusse võtmise aeg;

6.6 äriplaan (teenuse kirjeldus, tulud, kulud);

6.7 nõusolek äriruumi kasutusse võtmiseks kirjalikule enampakkumisele kehtestatud tingimustel;

6.8 kinnitus võlgnevuste puudumise kohta Maksu- ja Tolliametile ning Tallinna Linnavalitsusele;

6.9 dokument tagatisraha tasumise kohta;

6.10 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võidetud;

6.11 pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja nimi ja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne).

7. Pakkumuse tagatisraha suurus on pakutav 1 (ühe) kuu üüritasu. Tagatisraha tasuda Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5269050050050317, AS SEB Pank, enne pakkumise esitamist. Selgituseks: “tagatisraha”, isiku nimi ja äriruumi aadress. Tagatisraha arvestatakse parima pakkujaga üürilepingu sõlmimisel esimese kuu üüriks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.

8. Osavõtutasu ei rakendata.

9. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud linnavara kasutuslepingut, on enampakkumise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Enampakkumise võitja tagatisena tasutud raha ei tagastata.

10. Enampakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

12. Korralduse peale võib esitada vaide Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kaudu Tallinna Linnavalitsusele või kaebuse Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest.

Ametlike teadete nimekiri