Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise püsiva müügikoha paigaldamiseks Turba tn 2 kinnistule

Viimati muudetud 07.02.2020

Lasnamäe linnaosa vanema 6. veebruari 2020 korralduse nr T-24-1/20/18 alusel kuulutab Lasnamäe Linnaosa Valitsus välja eelläbirääkimistega pakkumise kuni 45 m2 suuruse linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks Turba tn 2 kinnistule tähtajaga kaks aastat järgmistel tingimustel:

Pakkumise alghind on 9,00 eurot ühe m2 kohta kuus;

Linnarajatise suuruseks tuleb arvestada ehitisealune pind ilma varikatuse projektsioonita;

Tagatisraha suurus on pakutav ühe kuu üüritasu. Tagatisraha tasuda Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5269050050050317, AS SEB Pank, enne pakkumise esitamist. Selgituseks: “tagatisraha”, isiku nimi ja linnarajatise aadress. Tagatisraha arvestatakse parima pakkujaga üürilepingu sõlmimisel esimese kuu üüriks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse;

Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lisatingimused:

 1. üürnik kohustub paigaldama kooskõlas ehitusseadustiku ja „Tallinna linnaehitusmäärusega“ vaid sellise püsiva müügikoha (kiosk), mis on välisilmelt antud paika sobilik. Ajutisele ehitisele tuleb taotleda ehitusluba ja kasutusluba;
 2. alkohoolsete jookide müük on keelatud;
 3. „Tallinna linna heakorra eeskirja” nõuete täitmine;
 4. „Tallinna jäätmehoolduseeskirja” nõuete täitmine;
 5. üürnik kohustub kooskõlastama kasutatava välireklaami Lasnamäe Linnaosa Valitsusega;
 6. üürnik kohustub sõlmima kommunaalteenuste (elektrienergia, vesi, kanalisatsioon, jäätmekäitlus jm) kasutamiseks lepingud teenuste osutajatega ja paigaldama vähemalt 80–100-liitrise pealt kinnise kaanega prügikasti;
 7. üüri tasumine toimub igakuiselt vastavalt Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse poolt esitatud arvetele;
 8. üüri tasumisega viivitamisel kohustub üürnik tasuma viivist 0,05% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;
 9. linnarajatise Lasnamäe Linnaosa Valitsusele üleandmise tähtaja rikkumisel kohustub üürnik tasuma leppetrahvi, mis võrdub kahe kuu üüriga;
 10. lepingu tingimuste täitmise kontrollaktis fikseeritud lepingu tingimuste rikkumise lõpetamiseks määratud tähtajast mittekinnipidamisel kohustub üürnik tasuma leppetrahvi kuni 10% ühe kuu üürist;
 11. lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi on lubatud kolmandale isikule üle anda üksnes linnaosa vanema korraldusega antud loal;
 12. üürileandja ei hüvita mistahes kõrvalkulusid;
 13. üüritasu suureneb üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;
 14. üürnik kohustub vabastama linnarajatise ennetähtaegselt kasutusse andja nõudmisel, kui tekib vajadus linnarajatise kasutamiseks muuks otstarbeks (kinnistu müük, tee ehitus, planeeringute elluviimine vms). Kasutusse andjal ei teki kohustust maksta hüvitist, sh hüvitist saamata jäänud tulu eest.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 1. juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
 2. füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
 3. kasutusse võetava linnarajatise suurus m2–tes, ühe m2 pakutav hind numbritega ning sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (ühe m2 pakutav hind x kasutusse võetava linnarajatise suurusega m2–tes = pakkumissumma). Kui pakkumissumma sõnade ja numbritega ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
 4. linnarajatise kasutusse võtmise aeg;
 5. selgitus kommunaalteenuste (elekter, vesi, kanalisatsioon, jäätmekäitlus jm) kasutamise korraldusest;
 6. nõusolek linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtmiseks elläbirääkimistega pakkumises kehtestatud tingimustel;
 7. panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võidetud;
 8. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi ja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne);
 9. tõend kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta (tõendi saab maksuvolg@tallinnlv.ee) ja kinnitus võlgnevuste puudumise kohta Maksu- ja Tolliametile;
 10. dokument tagatisraha tasumise kohta;
 11. püsiva müügikoha köidetud ehitusprojekt ja/või asendiplaan koos mõõtudega, valmis kioski puhul ka kuupäevaga foto.

Pakkumise võitja väljaselgitamise aluseks on kõrgeim pakutav üüritasu.

Linnarajatistega saab tutvuda kohapeal. Informatsiooni saab linnamajanduse osakonnast, tel 645 7729.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus võib keelduda linnarajatise kasutusse andmisest pakkujale, kes on rikkunud linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingut.

Kui ühe kuu jooksul arvates linnaosa vanema korralduse andmisest lepingu sõlmimiseks ei ole pakkumise võitja lepingut sõlminud või teatab nimetatud aja jooksul kirjalikult lepingu sõlmimisest loobumisest, on linnaosa vanemal õigus oma otsus kehtetuks tunnistada. Sel juhul ei tagastata sissemakstud tagatisraha pakkumise võitjale.

Pakkumised esitada hiljemalt 25. veebruari 2020 kella 9.45–ks Lasnamäe Linnaosa

Valitsuse infosaali Pallasti tn 54, 11413 Tallinn, kinnises ümbrikus märgusõnaga “KIOSK Turba tn 2”. Ümbrikud avatakse 25. veebruaril 2020 kell 10.00.

Ametlike teadete nimekiri