Loa andmine jäätmete varasemaks veoks Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9

Viimati muudetud 08.02.2021

Vastavalt Tallinna Strateegiakeskuse 07.02.2021 käskkirjale nr T-29-1/21/20 "Loa andmine jäätmete varasemaks veoks Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9":

Korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punkti 2, Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 12 lõike 6 ja Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2020 määruse nr 25 „Tallinna Strateegiakeskuse põhimäärus“ § 15 lõike 2 punkti 14 alusel ning lähtudes AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS 27. jaanuaril 2021 esitatud
taotlusest Kesklinna jäätmeveopiirkonnas varasema teenindusaja lubamiseks ja lugedes korralduse lahutamatuks lisaks Kesklinna jäätmeveopiirkonna kaardi.

1. Lubada 8. veebruarist 2021 kuni 31. detsembrini 2022 korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid vedada Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 käskkirja lisaks oleval kaardil kollasega tähistatud piirides paiknevatel tänavatel tööpäeviti alates kell 5.00 ja puhkepäeviti alates kell 6.00.

1.1 AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS (edaspidi ka taotleja) palub 27. jaanuaril 2021 esitatud taotluses Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 luba jäätmete vedamiseks kuni 31. detsembrini 2022 tööpäevadel alates kell 5.00 ja puhkepäevadel alates kell 6.00. Taotlust põhjendatakse vajadusega tagada Kesklinnas planeeritud tänavate rekonstrueerimise ajal, kui osadele tänavatele puudub ligipääs või see on piiratud, jäätmeveopiirkonnas sujuv ja
kvaliteetne teenindus. 2021. aasta esimeses pooles toimub Roosikrantsi tänava rekonstrueerimine. 2021. aasta teises pooles algavad ja kestab umbes aasta suuremahulised tänavate rekonstrueerimistööd Pronksi ja Jõe tänaval. Jõe tänava sulgemisega muutub kõrvalasuvate tänavate liikluskoormus suuremaks, mis takistab jäätmeveo teenuse osutamist. Kesklinna piirkonna liikluskoormus on peamiselt hommikutundidel, kuna liiklussuund on tõmbekeskuse poole. Kesklinna piirkonnas jäätmeveoteenuse optimaalne logistika on võimalik koostada üksnes selliselt, et esmalt teenindatakse hiljemalt kella 7.00-ks Kesklinna tõmbekeskus (vt lisatud kaart), kus asuvad enamjaolt haridusasutused, avaliku sektori asutused, teenindusasutused ja toitlustusettevõtted, mida teenindavad nii jäätmeveoteenuse osutajad kui kauba tarnijad. Lisaks on vajalik teenindada enne kella 7.00 peamagistraal - Tartu mnt. Tartu mnt on pideva liikluskoormusega, mistõttu on vajalik sealsete klientide teenindamine enne liikluse tippkoormuse saabumist.

1.2 Tallinna Strateegiakeskus on tutvunud taotleja taotlusega ja leiab, et jäätmete varasema veo lubamine Kesklinna jäätmeveopiirkonna nr 9 kaardil kollasega tähistatud piirides paiknevatel tänavatel on põhjendatud. Kesklinna jäätmeveopiirkonnas algas korraldatud jäätmevedu 1. oktoobrist 2020 ja teenust hakkas osutama taotleja. Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 12 lõike 6 kohaselt on Tallinna elurajoonides keelatud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid ja pakendijäätmeid vedada öörahu ajal. Muul ajal on jäätmevedu lubatud üksnes Tallinna Ettevõtlusameti (alates 1. jaanuarist 2021 Tallinna Strateegiakeskus) loal. Kuigi korrakaitseseaduse § 56 lõike 2 kohaselt on mujal kui avalikus kohas ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, siis sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse loa alusel eelnevat ei kohaldata. Kesklinnas 2021. ja 2022. aastal toimuvad ulatuslikud tänavate rekonstrueerimistööd tingivad mitmeid liikluskorralduse muudatusi, mis toovad kaas nii tänavate sulgemisi, kasutuspiiranguid kui ka sellest tingitud ummikuid kõrvaltänavatel. Korraldatud jäätmeveo sujuvaks ja kvaliteetseks tagamiseks on seetõttu otstarbekas kaardil kollasega tähistatud piirides paiknevatel tänavatel lubada 1 tund varasem teenuse osutamise algusaeg. Kesklinna tõmbekeskuses asuvad valdavalt haridusasutused, avaliku sektori asutused, büroohooned, teenindusasutused ja toitlustusettevõtted, vähesemal määral elamud ja hooned, milles paiknevad ka eluruumid. Seetõttu kaardil kollasega tähistatud
piirides paiknevatel tänavatel on öörahu häirimine minimaalne. Taotleja osutab teenust uute jäätmeveokitega, mis vastavad standardile EURO VI ja ei tekita häirivat müra ning on vaiksemad, kui varasemalt piirkonnas kasutusel olnud jäätmeveokid. Eeltoodust tulenevalt leiab Tallinna Strateegiakeskus, et taotleja taotlus Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamise lubamiseks teenuse sujuvaks ja kvaliteetseks osutamiseks hommikul üks tund varem, see on tööpäeviti alates kell 5.00 ja puhkepäeviti alates kell 6.00 on põhjendatud ning tuleb seetõttu rahuldada.

2. Lubada kuni 1. maini 2021 jäätmeveokite ekipaažide COVID-19 viirusesse nakatumisel korraldatud jäätmeveo toimepidevuse tagamiseks vajadusel jäätmeveopiirkonna teenindamine ajutiselt ümber korraldada ning alustada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedu Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 tööpäeviti kuni kolm tundi varem, see on alates kell 3.00. Igakordsest varasema jäätmeveopiirkonna teenindamise vajadusest kohustub AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS teavitama Tallinna Strateegiakeskust viivitamatult.

2.1 AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS teavitab 27. jaanuaril 2021 esitatud taotluses jäätmeveokite ekipaažide COVID-19 viirusesse nakatumisest ning seetõttu ettenägematult tekkida võivast vajadusest jäätmevedu alustada lubatud kellaajast varasemal ajal. Taotleja palub luba kuni 1. maini 2021 Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 alustada teenuse osutamisega tööpäeviti kuni kolm tundi varem juhul, kui korraldatud jäätmeveo
toimepidevuse tagamiseks tuleb taotlejal jäätmeveokite ekipaažide COVID-19 viirusesse nakatumise tõttu jäätmeveopiirkonna teenindamine ajutiselt ümber korraldada. Kriitilised on järgmised kolm kuud (kuni 1. mai 2021).

2.2 Tallinna Strateegiakeskus nõustub taotlejaga, et Tallinnas ja Harjumaal COVID-19 viiruse laialdase leviku tõttu korraldatud jäätmeveo toimepidevuse tagamiseks jäätmeveokite ekipaažide COVID-19 viirusesse nakatumisel tuleb taotlejal jäätmeveopiirkonna teenindamine ajutiselt ümber korraldada ja vajadusel alustada teenuse osutamisega tööpäeviti kuni kolm tundi varem, see on alates kell 3.00. Kuna teeninduse ümberkorraldamise vajadus ei ole ette teada, siis tuleb taotlejal igakordsest vajadusest viivitamatult teavitada Tallinna Strateegiakeskust.

3. Teha käskkiri teatavaks AS-le TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile ja avaldada käskkiri Tallinna veebilehel Ametlikud Teated.

4. Käskkirjale on õigus esitada vaie Tallinna Strateegiakeskuse kaudu (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) Tallinna Linnavalitsusele või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest.

Failid:

Ametlike teadete nimekiri