Loa andmine jäätmete varasemaks veoks Põhja-Tallinna jäätmeveopiirkondades nr 6 ja 7 ning Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 10, 11 ja 12

Viimati muudetud 22.02.2021

Vastavalt Tallinna Strateegiakeskuse 22.02.2021 käskkirjale nr T-29-1/21/30

Korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punkti 2, Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 12 lõike 6 ja Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2020 määruse nr 25 „Tallinna Strateegiakeskuse põhimäärus“ § 15 lõike 2 punkti 14 alusel ning lähtudes Eesti Keskkonnateenused AS-i 22. veebruaril 2021 esitatud taotlusest Põhja-Tallinna ja Lasnamäe jäätmeveopiirkondades varasema teenindusaja lubamiseks

1. Lubada 23. veebruarist 2021 kuni 1. maini 2021 jäätmeveokite ekipaažide COVID-19 viirusesse nakatumise vältimiseks ja korraldatud jäätmeveo toimepidevuse tagamiseks jäätmeveopiirkondade teenindamine ajutiselt ümber korraldada ning alustada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedu Põhja-Tallinna jäätmeveopiirkondades nr 6 ja 7 ning Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 10, 11 ja 12 tööpäeviti alates kell 5.00 ja puhkepäeviti
alates kell 6.00.
1.1 Eesti Keskkonnateenused AS (edaspidi ka taotleja) palub 22. veebruaril 2021 esitatud taotluses Põhja-Tallinna jäätmeveopiirkondades nr 6 ja 7 ning Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 10, 11 ja 12 luba jäätmete vedamiseks tööpäevadel alates kell 5.00 ja puhkepäevadel alates kell 6.00.
Taotlust põhjendatakse vajadusega tagada töötajate hajutatus tööpäeva alguses ja lõpus, minimaliseerimaks võimalikke lähikontakte ja ennetades COVID-19 viiruse levikut jäätmeveoettevõttes. Käesoleval hetkel alustavad viie piirkonna teenindavad ekipaažid tööpäeva üheaegselt, viibides koos riietusruumis ning muudes ametiruumides. Varasema teenindusaja algus annaks taotlejale täiendava lisaaja tööpäeva alguses, et hajutada töötajad
ning mitte lubama neid üheaegselt kasutada ametiruume. Nii saab taotleja oma ettevõtte siseselt minimaliseerida võimalikke lähikontakte ja seeläbi COVID-19 viiruse levikut ettevõttesiseselt.
1.2 Tallinna Strateegiakeskus on tutvunud taotleja taotlusega ja leiab, et jäätmete varasema veo lubamine Põhja-Tallinna jäätmeveopiirkondades nr 6 ja 7 ning Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 10, 11 ja 12 on põhjendatud. Nimetatud jäätmeveopiirkondades algas korraldatud jäätmevedu 1. novembrist 2020 ja teenust hakkas osutama taotleja. Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 12 lõike 6 kohaselt on Tallinna elurajoonides keelatud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid ja
pakendijäätmeid vedada öörahu ajal. Muul ajal on jäätmevedu lubatud üksnes Tallinna Ettevõtlusameti (alates 1. jaanuarist 2021 Tallinna Strateegiakeskus) loal. Kuigi korrakaitseseaduse § 56 lõike 2 kohaselt on mujal kui avalikus kohas ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, siis sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse loa alusel eelnevat ei kohaldata.
Jäätmeveokite ekipaažide COVID-19 viirusesse nakatumisel tekib oht jäätmeveo toimepidevusele. Viimata jäänud jäätmed võivad tekitada ohtu nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele. Seda eriti olukorras, kus COVID-19 viiruse levik Tallinnas on laialdane. Taotleja ettevaatav tegevus ettevõttesisese viiruse leviku piiramisele on oluline kogu jäätmeveoteenuse pakkumisele. Eeltoodust tulenevalt leiab Tallinna Strateegiakeskus, et taotleja taotlus Põhja-
Tallinna jäätmeveopiirkondades nr 6 ja 7 ning Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 10, 11 ja 12 korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamise lubamiseks teenuse sujuvaks ja kvaliteetseks osutamiseks hommikul üks tund varem, see on tööpäeviti alates kell 5.00 ja puhkepäeviti alates kell 6.00 on põhjendatud ning tuleb seetõttu rahuldada.
2. Teha käskkiri teatavaks Eesti Keskkonnateenused AS-le, Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile ja avaldada käskkiri Tallinna veebilehel Ametlikud Teated.
3. Käskkirjale on õigus esitada vaie Tallinna Strateegiakeskuse kaudu (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) Tallinna Linnavalitsusele või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest.

Ametlike teadete nimekiri