Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek

Viimati muudetud 14.01.2020

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54, I korruse fuajees toimub 27. jaanuarist 2020 kuni 28. veebruarini 2020 igal tööpäeval kogu tööaja jooksul Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek.

Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala planeeritava ala suurus on 28,10 ha. Planeeritud ala asub Lasnamäe linnaosas Paevälja asumis Narva mnt ja Maarjamäe paekalda vahelisel alal. Planeeritud alal asuvad: elamumaa sihtotstarbega Narva mnt 129 kinnistu, mis on hoonestamata ja kuulub Tallinna linnale; üldkasutatava maa sihtotstarbega Narva mnt 129b kinnistu, mis on hoonestamata ja kuulub Tallinna linnale. Lisaks jäävad planeeritavale alale transpordimaa sihtotstarbega Neemiku tänav T1 ja Narva maantee T2 ning osa Narva maantee T1, Narva maantee T3 ja Narva maantee T4 kinnistutest. Planeeritava maa-ala kooseisu on haaratud väike osa Tallinna linnale kuuluvast üldkasutatava maa sihtotstarbega Narva mnt 119 kinnistust ja Eesti Vabariigile kuuluvast Mäe tn 6 sihtotstarbeta maa kinnistust. Detailplaneeringu eesmärk on moodustada planeeritaval alal asuvate kinnistute piiride ja sihtotstarvete muutmise teel ärimaa (0-10%) ning ühiskondlike ehitiste maa (90-100%) sihtotstarbega krunt ning neli transpordimaa sihtotstarbega krunti, neist kolm olemasolevate tänavate laiendamiseks ja üks Paekalda tänava rajamiseks.

Haiglakompleks moodustatakse Narva mnt 129 ja 129b kinnistutest. Krundi hoonestustihedus on kavandatud 1,13 ja planeeritava ala hoonestustihedus 1,06.

Detailplaneeringus on kavandatud kuni 8 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega haigla kompleksi hoonete ehitamine. Kavandatud on kuni kümme hoonet. Hoonete maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast on 38 m, mis vastab absoluutkõrgusele 84,25 m.

Hoonete kasutusotstarbed on haigla ja selle teenindamiseks ning kaasaegseks toimimiseks vajalikud hooned sh külalisarstide, residentide jm vajaliku personali majutamiseks vajalikud külaliskorteritega hooned, patsientide hotellid, teaduskeskus, psühhiaatria- ja/või õendus-hooldusravi- ja/või kitsa profiiliga spetsialiseeritud erihaigla jms meditsiiniteenust pakkuvad hooned. Planeeringuala loode osasse on kavandatud avalik pargiala. Haigla territooriumi läbivatele teedele ja alal asuvale pargialale tuleb omanikul tagada avalikkuse juurdepääs (piirete rajamine on keelatud va üksikute ehitiste toimimiseks vajalikud lokaalsed piirdeaiad).

Haiglakompleksile on tänavatelt antud kokku kaheksa juurdesõidu võimalust: kaks Neemiku tänavast (sh kiirabi sissesõit), neli Narva mnt põhjapoolselt harult (sh kiirabi väljasõit) ja kaks põhja-lõuna suunaliselt harult.

Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7 infosaalis I korrusel. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.eening keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõuga veebilehel https://www.tallinn.ee/keskkond/Narva-mnt-129-ja-129b-kinnistute-detailplaneering

Antud kuulutus avaldatakse vastavalt planeerimisseaduse § 135 ja haldusmenetluse seaduse § 31 lg 1 p 1 kohaselt, kuna detailplaneeringu avalikust väljapanekust on vajalik teavitada ja vastav dokument kätte toimetada enam kui sajale isikule.

 

Ametlike teadete nimekiri