Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Pärnu mnt 321 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu

Viimati muudetud 02.12.2019

Projekteerimistingimustega (edaspidi PT) soovitakse hoonestamata kinnistule a/s NORDPROJEKT taotluse nr 1911002/11312 alusel rajada ühe maa-aluse ja kahe maapealse korrusega ärihoone (perearstikeskus).

Kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada PT alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi (alus PlanS § 125 lõige 5 punkt 1) ning üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas PT andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega (alus PlanS § 125 lõige 5 punkt 2).

PT taotluse ja selle lisamaterjalidega saab tutvuda alates

30. detsembrist 2019 kuni 14. jaanuarini 2020 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, samuti ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee.

PT taotluse nr 1911002/11312 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=167284 PT menetluste nr PT246890 või Pärnu mnt 321 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.

Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Info tel 645 7300

Ametlike teadete nimekiri