PÄRNU MNT T9 TEABEKANDJA LÄBIRÄÄKIMISTEGA PAKKUMINE

Viimati muudetud 30.07.2020

PÄRNU MNT T9 TEABEKANDJA LÄBIRÄÄKIMISTEGA PAKKUMINE

Väljavõte Tallinna Kesklinna vanema 29. juuli 2020 korraldusest nr T-22-1/20/306

1. Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna (edaspidi ka pind) kasutusse andmiseks reklaami või teabe eksponeerimiseks järgmistel tingimustel:

1.1 Kasutusse antakse ehitise pind järgmises asukohas: Pärnu mnt T9 (maaüksuse katastritunnus 78401:118:0340) Tammsaare tee viaduktil Järvevana tee poolsel küljel vastavalt korralduse lisaks olevale fotole ja asukohaplaanile;

1.2 ehitise pinnale on lubatud paigaldada välireklaamikandja, mis võimaldab eksponeerida plakatit suurusega 18m2 (kõrgusega kuni 3 meetrit ja laiusega kuni 6 meetrit);

1.3 pakkumise alghind on 350 (kolmsada viiskümmend) eurot kalendrikuus;

1.4 pinna kasutusse andmise lepingu tähtaeg on 5 (viis) aastat;

1.5 Kasutusse võtja on kohustatud:

1.5.1 paigaldama välireklaamikandja ehitise pinnale ja esitama välireklaami Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määruse nr 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“ §-s 43

sätestatud tingimustel;

1.5.2 järgima Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määruses nr 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“, liiklusseaduses, ehitusseadustikus, korrakaitseseaduses, reklaamiseaduses ja teistes asjaomastes õigusaktides sätestatud nõudeid;

1.5.3 tagama välireklaamikandja stabiilsuse tuule koormusele;

1.5.4 tagama välireklaamikandja korrashoiu ja hoolduse ning selle ümbruse puhtuse ja heakorra. Vajadusel tagama amortiseerunud välireklaamikandja väljavahetamise ning kandma

sellest tulenevad kulutused;

1.5.5 tagama välireklaami eksponeerimise välireklaamikandjal kogu selle aja vältel, mil välireklaamikandja on ehitise pinnale paigutatud;

1.5.6 eksponeerima vaid sellist välireklaami, mis on linnapilti ja ehitise pinnale paigutamiseks sobilik;

1.5.7 tagama lepinguperioodi vältel välireklaamikandja paigalduse püsivuse ja vandalismist, ilmastikust, liiklusõnnetusest või muust asjaolust tulenevalt korrastama või eemaldama rikutud kandja(d) enda kulul 24 tunni jooksul vastava sündmuse või asjaolu toimumisest või vastava teabe saamisest kasutusse andjalt;

1.5.8 korrastama 24 tunni jooksul ehitise pinna või selle ümbruse, kui kasutusse võtja rikub ehitise pinna välireklaamikandja paigaldamise, eemaldamise või hoolduse käigus. Ehitise pinna korrastamisega seotud kulud kannab kasutusse võtja;

1.5.9 mitte andma oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle kolmandatele isikutele;

1.5.10 teatama viivitamatult kasutusse andjale, kui kasutusse võtja vastu on esitatud kohtusse avaldus tema pankroti väljakuulutamiseks või võetakse vastu otsus kasutusse võtja likvideerimiseks;

1.5.11 esitama pretensioonid, mida tal on õigus lepingu kohaselt kasutusse andjale esitada, 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates päevast, mil ta sai teada või pidi saama teada sündmustest või asjaoludest, mis annavad aluse pretensiooni esitamiseks;

1.5.12 järgima kasutusse andja poolseid nõudeid lepingurikkumise lõpetamiseks ja täitma reklaamiseaduse, Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määruse nr 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“ või muu asjaomase õigusakti rikkumise tõttu tehtud ettekirjutusi;

1.5.13 lepingu lõppemisel või erakorralisel lõpetamisel vabastama ja korrastama ehitise pinna kasutusse andja määratud tähtajaks, eemaldama välireklaamikandja, korrastama ehitise pinna enda kulul (kõrvaldama välireklaamikandja paigaldamisest tulenevad füüsilised tagajärjed) ja tagastama ehitise pinna samas seisukorras, kui see oli kasutusse saamisel, arvestades harilikku kulumist;

1.5.14 vabastama ehitise pinna enda kulul viivitamatult, kui ehitise pinna kasutamine on kohalikule omavalitsusele möödapääsmatu õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Üüri tasumine peatub ajaks, mil ehitise pinna kasutamine on peatunud. Kasutusse võtja kohustub teisaldama välireklaamikandja enda kulul kasutusse andja poolt määratud tähtpäevaks;

1.5.15 hüvitama kasutusse andja poolt tehtud kulutused, mida viimane kannab juhul, kui kasutusse võtja ei täida punktides 1.5.13 või 1.5.14 nimetatud kohustust ning kasutusse andja on olnud sunnitud teisaldama ehitise pinnal asuva välireklaamikandja.

1.6 kasutusse andja ei kompenseeri välireklaamikandja tootmise, transportimise ning paigaldamisega seotud kulutusi kasutusse võtjale;

1.7 kui välireklaamikandja paigaldamine on takistatud tehnorajatiste vm asjaolu tõttu või linnaehituslikel põhjustel (nt on vajalik välireklaamikandja teisaldamine ja asenduskohta poolte kokkuleppel ei leita), on kasutusse andjal õigus leping erakorraliselt üles öelda teatades sellest kasutusse võtjale ette vähemalt 14 kalendripäeva. Sel juhul ei teki kasutusse andjal kohustust maksta kasutusse võtjale hüvitist (sh hüvitist saamata jäänud tulu eest). Kasutusse võtja kohustub teisaldama välireklaamikandja enda kulul kasutusse andja poolt määratud tähtpäevaks;

1.8 välireklaamikandja paigaldamisel ei tohi viaduktile tekitata juurde uusi kinnitusaukusid, see tähendab kasutada võib ainult olemasolevaid kinnituskohtasid;

1.9 välireklaamikandja raami paigaldamisel tuleb arvestada, et plakati alumine äär ei tohi ulatuda madalamale, kui on silla gabariit. Raami maksimaalne kõrgus on 3 meetrit;

1.10 kasutusse võtjal on õigus välireklaamikandja plakati kujundust vahetada iga poole aasta järel. Välireklaamikandja mõõtmed peavad jääma läbirääkimistega pakkumisel väljakuulutatud maksimummõõtmetesse. Uued kujundused tuleb eelnevalt kooskõlastada Tallinna Kesklinna Valitsusega e-maili aadressil Mart.Mets@tallinnlv.ee. Välireklaamikandja plakati vahetamisel organiseerib kõik vajaminevad load (näiteks tee sulgemise loa) kasutusse võtja.

1.11 Sanktsioonid:

1.11.1 üürilepingust tulenevate kohustuste igakordse rikkumise korral on kasutusse andjal õigus nõuda kasutusse võtjalt leppetrahvi kuni ühe kuu üüritasu ulatuses;

1.11.2 kasutusse andjast mitteolenevatel põhjustel lepingu ülesütlemise korral kasutusse võtja poolt või lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral, millest tulenevalt ütleb lepingu üles kasutusse andja, on kasutusse andjal õigus nõuda kasutusse võtjalt leppetrahvi tasumist kuni kolme kuu üüritasu ulatuses;

1.11.3 Leppetrahv on kokkulepitud kohustuse täitmise tagamiseks, mitte kohustuse täitmise asendamiseks.

1.12 Tasu maksmise kord:

1.12.1 üüritasu maksmine pinna kasutamise eest toimub kalendrikuu kaupa vastavalt esitatud arvetele maksustatava kuu 15. kuupäevaks;

1.12.2 kasutusse võtja poolt tasutud tagatisraha (pakkumise tagatis) arvestatakse esimese kuu üürist maha;

1.12.3 kasutusse võtja alustab üüri maksmist lepingu sõlmimise hetkest;

1.12.4 üüri tasumisega viivitamisel peab kasutusse võtja tasuma viivist 0,1 % tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

1.12.5 üüritasu määratakse kindlaks üheks aastaks. Üüritasu võib igaks järgnevaks aastaks suurendada vastavalt Statistikaameti poolt avaldatud tarbijahinnaindeksi muutusele. Suurenenud üüritasu arvestatakse järgneva valemi kohaselt: suurenenud üür = üür x (1 m/100), kus m on Statistikaameti poolt avaldatud tarbijahinnaindeksi muutus protsentides üüri

suurenemisest teatamise kuule eelnenud aasta kestel. Üüri suurenemisest on kasutusse andja kohustatud kasutusse võtjale teatama üüri suurenemisele eelneval kuul, näidates ära uue üüritasu suuruse;

1.12.6 kui üürilepingu kehtivuse ajal kehtestab Tallinna linn läbi Tallinna Linnavolikogu või Tallinna Linnavalitsuse reklaami või teabe eksponeerimiseks Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise tasu miinimummäärad ning need määrad osutuvad suuremaks kui pinna kasutusse andmise lepingust tulenev üüritasu, siis loetakse vastavasisulise akti jõustumisest alates pinna kasutusse andmise lepingu järgseks üüritasuks Tallinna linna poolt kehtestatud tasu miinimummäär.

1.13 Pinna kasutusse andmise lepingu sõlmimise eeltingimuseks on parimaks tunnistatud pakkuja kohustus tasuda kasutusse andjale lepingu sõlmimise hetkeks kolme kuu üüri (parimaks tunnistatud pakkuja poolt pakutud üür) suurune tagatisraha lepingust tulenevate nõuete tagamiseks. Kasutusse andja ei pea tagatisraha hoiustama krediidiasutuses ega oma varast eraldi. Kasutusse võtjal ei ole õigust nõuda intressi tagatisraha kasutamise eest.

1.14 Pakkumise tingimustega saab tutvuda Tallinna veebilehel www.tallinn.ee „Ametlikud teadaanded“, ning Tallinna Kesklinna Valitsuses, Nunne tn 18 III korrusel kabinetis 313, informatsiooni edastatakse telefonil 645 7218.

1.15 Pakkumine peab sisaldama:

1.15.1 teabekandja jooniseid (vaateid, lõikeid, konstruktsioonilist lahendust ja muid vajalikke jooniseid koos mõõtudega). Seletuskirja teabekandja tüübi valmistamise, kasutatavate materjalide ning värvitoonide kohta. Teabekandja joonised peavad olema kooskõlastatud Tallinna Kesklinna Valitsusega e-maili aadressil Mart.Mets@tallinnlv.ee.

1.15.2 andmeid pakkuja kohta:

1.15.2.1 füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, aadress, kontakttelefon ja emaili aadress;

1.15.2.2 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht, aadress, kontakttelefon ja e-maili aadress;

1.15.2.3 nõusolekut pinna kasutusse võtmiseks läbirääkimistega pakkumisel kehtestatud tingimustel;

1.15.2.4 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissummat, kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

1.15.2.5 pakkumise tegemise kuupäeva, pakkumise esitaja allkirja, juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja puhul esindusõigust tõendavat dokumenti;

1.15.2.6 dokumenti pakkumise tagatise tasumise kohta;

1.15.2.7 kinnitust, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või tehtud pankrotiotsust;

1.16 Pakkujal ei tohi esineda alates pakkumise väljakuulutamise päeva seisuga riiklike ja elu-või asukoha kohalike maksude võlga ega võlga Tallinna linna ees, sh reklaamimaksu võlgnevust. Võla olemasolul loetakse esitatud pakkumine nõuetele mittevastavaks. Pakkumise

korraldaja kontrollib ise pakkuja riiklike maksuvõlgade puudumist Maksu- ja Tolliameti kaudu ning Tallinnas asuva pakkuja kohalike maksuvõlgade puudumist. Kui pakkuja ei asu Tallinnas, tuleb pakkujal esitada tema elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri või asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend alates pakkumise väljakuulutamise päeva seisuga.

1.17 Pakkumine võib sisaldada erinevaid pakkumise tingimustele vastavaid välireklaamikandja disainilahendusi, millest pakkumise läbiviimise komisjon valib pakkumises sisalduvatest lahendustest välja asukohast lähtuva linnaruumiliselt sobivaima mudeli.

1.18 Tallinna linn ja pakkumise korraldaja ei kompenseeri pakkumise esitamisega seotud kulusid ega välireklaamikandja tootmise, transportimise ning paigaldamisega seotud kulutusi pakkujale ja kasutusse võtjale.

1.19 Pakkumisel osalemiseks tuleb tasuda tagatisraha Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr EE311010220061053015, viitenumber 5263050050050313. Pakkumise tagatis võrdub pakkumise alghinnaga. Tagatisraha jääb esimese kuu üüritasu ettemaksuks. Juhul, kui parima pakkumise teinud isiku pakkumine on kõrgem alghinnast, arvestatakse tagatisraha esimese kuu üüritasu ettemaksu osana. Teistele pakkujatele tagastatakse pakkumise tagatis 30 kalendripäeva jooksul alates pakkumise tulemuste kinnitamise päevast.

1.20 Pakkumiste esitamise tähtaeg on 24. august 2020 kell 14:00. Pakkumised tuleb esitada Tallinna Kesklinna Valitsuse infolauda aadressil Nunne tn 18 kinnises ümbrikus märksõnaga „Pärnu mnt T9 plakat“. Pakkumiste vastuvõtmisel teeb vastuvõtja ümbrikule märke vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta. Pakkumised avatakse 24. augustil 2020 kell 14:05.

1.21 Komisjonil on õigus kontrollida pakkuja esitatud andmeid kogu pakkumise aja vältel ja kui talle saab teatavaks asjaolu, et pakkuja on esitanud valeandmeid, on pakkumise korraldajal õigus haldusaktiga lugeda esitatud pakkumine mittenõuetekohaseks ja kõrvaldada pakkuja menetlusest igas menetlusstaadiumis.

1.22 Pakkumise võitja väljaselgitamisel hinnatakse pakutavat tasu objekti kohta kalendrikuus.

1.23 Läbirääkimistele kutsutakse juhul kui on esitatud võrdsed pakkumised. Sellisel juhul määrab komisjon tähtaja esialgse pakkumise täienduse esitamiseks. Pakkuja võib esitada kirjalikult esialgse pakkumise täienduse, mis koos esialgse pakkumisega ei tohi olla pakkumise korraldajale ebasoodsam kui esialgne pakkumine. Kui pakkuja ei esita pakkumise täiendust, loetakse esialgu esitatud pakkumine lõplikuks

1.24 Läbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu.

1.25 Pinna kasutusse andmise leping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumise on pakkumise korraldaja tunnistanud parimaks pärast seda, kui Tallinna veebilehel ja Tallinna linna ametlikke teateid avaldavad ajalehes sellekohase kuulutuse ilmumise päevast on möödunud viis tööpäeva.

2. Ettevõtluse sektoril avaldada teade läbirääkimistega pakkumise väljakuulutamise kohta Tallinna veebilehel www.tallinn.ee/ametlikud-teated „Ametlikud teadaanded“ ja ajalehes „Päevaleht“. Informatsiooni pakkumise kohta saab telefonil 645 7218.

3. Kui parimaks tunnistatud pakkuja ei ole ühe kuu jooksul arvates pakkumise tulemuste väljakuulutamise korralduse teatavakstegemisest lepingut sõlminud, võib pakkumise korraldaja tunnistada korralduse kehtetuks. Sel juhul parimaks tunnistatud pakkujale pakkumise tagatist ei tagastata. Kui parimaks tunnistatud pakkuja loobub lepingu sõlmimisest, kuulutatakse läbirääkimistega pakkumine nurjunuks.

4. Korraldusele on õigus esitada vaie Tallinna Kesklinna Valitsuse kaudu Tallinna Linnavalitsusele (Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199) või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Ametlike teadete nimekiri