Pärnu mnt 317 projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide tutvustamine

Viimati muudetud 07.02.2020

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu, millega soovitakse Pärnu mnt 317 kinnistul täpsustada detailplaneeringus käsitletud krundi sihtotstarvete osakaalu.

Pärnu mnt 317 kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavalitsuse 29.11.2006 korraldusega nr 2400-k kehtestatud Pärnu mnt 317 kinnistu detailplaneeringus, millega on linnaehituslikult sobilikuks hinnatud Pärnu mnt 317 kinnistule kavandada kuni 3 maapealse ja soklikorrusega äripindadega korterelamu. Maa sihtotstarvete osakaaluks on määratud elamumaa 20% ja ärimaa 80%.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile  on esitatud 05.11.2019  projekteerimistingimuste taotlus nr 1911002/10408 kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.   

Projekteerimistingimuste taotluse ja eskiisi kohaselt soovitakse kavandada kuni 3 maapealse ja soklikorrusega hoone. Hoone sokli- ja osaliselt esimesele korrusele nähakse ette äripinnad (büroo, kaubandus, teenindus) ning ülejäänud hoone osas kavandatakse korterid. Sellest tulenevalt soovitakse täpsustada detailplaneeringus käsitletud krundi sihtotstarvete osakaalu vastavalt 80% elamumaa  ja  20% ärimaa.

Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste kaasajastamine ja selle tingimuste täpsustamine, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s.t taotlus ei sisalda ettepanekut detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks.

Arvestades eeltoodut võib Pärnu mnt 317  kinnistul täpsustada krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punktile 1, arhitektuuritingimusi ehituslikus-kujunduslikus osas vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 4 punktile 4 ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 4 punktile 7.

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda alates 25. veebruarist kuni 12. märtsini 2020 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, samuti ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee, PT taotluse nr 1911002/10408 ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP022490#tab35.

  • Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  • Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
  • Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Info tel 645 7300

Ametlike teadete nimekiri