Pinna kasutusse andmine läbirääkimistega pakkumise korras

Viimati muudetud 09.09.2020

Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määruse nr 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“§ 14 lg 2, § 20-26 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 2018 korraldusest nr 39 kehtestatud „Ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimiseks otsustuskorras kasutusse andmisel kohaldatava tasu miinimummäärad (alghinnad)“ § 1 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määruse nr 8 „Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused“ lisaga 4 kinnitatud „Lasnamäe linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus“ § 26 lg 1

1. Kuulutada välja läbirääkimistega pakkumine Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmiseks teabekandja paigaldamiseks välireklaami eksponeerimise eesmärgil järgmistel tingimustel:

1.1 pakkumise korraldaja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus;

1.2 pakkumise liik: läbirääkimistega pakkumine.

2. KASUTUSSE ANTAVA PINNA ASUKOHT JA ISELOOMUSTUS

2.1 Kasutusse antakse ehitise pind haljasala Peterburi tee T3 // Kriidi tn nõlval // Vesse tn 4 kinnistu vastas linnast väljuval sõidusuunal (78403:314:2920) teabekandja (tahvel) paigaldamiseks.

2.2 Teabekandja maksimaalne kõrgus maapinnast on kuni 8500 mm ja laius kuni 3000 mm.

3. PINNA KASUTUSSE ANDMISE TINGIMUSED

3.1 Tähtaeg ja otstarve: 5 (viieks) aastaks teabekandja paigaldamiseks välireklaami eksponeerimise eesmärgil.

3.2 PAKKUMISE ALGHIND: 180 (ükssada kaheksakümmend) eurot kalendrikuus.

3.3 Teabekandja peab olema nii vormilt kui viimistlusmaterjalide valiku poolest kaasaegse disainilahendusega. Pakkumise esitamisel tuleb arvestada väljakujunenud linnaruumilise keskkonnaga ja planeeritavatesse asukohta sobivamatest mudelitest.

3.4. LED-ekraaniga teabekandja paigaldamine ei ole lubatud.

3.5 Teabekandja ja reklaam peavad vastama „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 491, ehitusseadustiku § 3 ja reklaamiseaduse § 3 sätestatule.

3.6 Teabekandja alust mitte paigaldada maapinnast kõrgemale.

3.7 Lepingus fikseeritud teabekandja asukohta võib lepingu kehtivuse jooksul muutuda seoses liiklusskeemide muutmisega linnaehituslikel põhjustel.

3.8 Pinna kasutusse võitjal on õigus kogu lepingu kehtivuse vältel asendada olemasolev teabekandja kaasaegsete kandja vastu. Kandja on eelnevalt vajalik kooskõlastada Tallinna Transpordiametiga, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega.

3.9 Kui linnaehituslikel põhjustel on vajalik teabekandja teisaldamine ja asenduskohta poolte kokkuleppel ei leita, lõpetatakse leping. Pinna kasutusse andja teatab sellest pinna kasutusse võtjale ette vähemalt 30 kalendripäeva ning kasutusse andjal ei teki kohustust maksta kasutusse võtjale hüvitist (sh hüvitist saamata jäänud tulu eest).

4. NÕUDED PAKKUMISELE

Pakkumine peab olema esitatud eesti keeles, korrektselt vormistatud A-4 formaadis, varustatud sisukorraga ja allkirjastatud (elektroonilise sidevahendi puhul digitaalselt allkirjastatud).

4.1 PAKKUMINE PEAB SISALDAMA JÄRGNEVAID DOKUMENTE:

4.1.1 pakkumisele tuleb lisada teabekandja joonis koos materjalikasutuse, värvitoonide ja mõõtude äranäitamisega. Läbirääkimistega pakkumisele esitatav teabekandja joonis peab olema eelnevalt kooskõlastatud Lasnamäe Linnaosa Valitsuse arhitektiga. Pakkumine võib sisaldada Tallinnas seni kasutusel olnud teabekandjate tüüpe. Kooskõlastused taotleda konkreetselt selle läbirääkimistega pakkumise tarvis;

4.1.2 esitada konstruktsiooni hoolduskontseptsioon koos hooldusstandarditega;

4.1.3 fotomontaaž teabekandjast planeeritavast asukohast.

4.2 PAKKUMINE PEAB SISALDAMA JÄRGMISEID ANDMEID:

4.2.1 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed, elektrooniliseks suhtluseks Skype keskkonnas e-posti aadress või kasutaja nimi;

4.2.2 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed, elektrooniliseks suhtluseks Skype keskkonnas e-posti aadress või kasutaja nimi;

4.2.3 nõusolek ehitise pinna kasutusse võtmiseks kehtestatud tingimustel;

4.2.4 dokument, mis kinnitab tagatisraha tasumise;

4.2.5 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma;

4.2.6 pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise seadusliku või volitatud esindaja allkiri, juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja puhul lisada volikiri;

4.2.7 kinnitus, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või tehtud pankrotiotsust;

4.2.8 kinnitus, et pakkujal ei ole võlgnevusi riiklike maksude osas, pakkumise korraldaja ja Tallinna linna ees ning puudub reklaamimaksu võlgnevus pakkumuse esitamise päeva seisuga.

5. PAKKUMISE TAGATISE SUURUS JA TASUMISE KORD

5.1 Pakkumise tagatise suurus on võrdne pakkumissummaga. Parimaks tunnistatud pakkuja tasutud tagatis tasaarvestatakse lepingu alusel tasumisele kuuluva maksena, üüri ettemaksuks.

5.2 Pakkumise tagatis tasuda Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr EE311010220061053015 viitenumber 5269050050050317 SEB Pank enne pakkumise esitamist.

5.3 Võitjaks mitte osutunud pakkujatele tagastatakse tagatisraha 30 kalendripäeva jooksul alates pakkumise tulemuste väljakuulutamise päevast.

6. PAKKUMISE TINGIMUSTEGA TUTVUMINE

6.1 Selgituste saamiseks pakkumise tingimuste kohta helistada telefonile 645 7710.

6.2 Teabekandjate täpsustava asukoha skeemidega saab tutvuda Tallinna kodulehel.

7. PAKKUMISTE ESITAMINE JA AVAMINE

7.1 Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 01.10.2020 kella 9.00.

7.2 Pakkumus esitada kinnises ümbrikus Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infolauda, Pallasti tn 54, ümbrikule kirjutada märksõna “PETERBURI TEE // VESSE”.

7.3 Pakkumuse vastuvõtmisel teeb vastuvõtja ümbrikule märke vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta.

7.4 Pakkumuste avamine 01.10.2020 kell 9.20. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse II korrusel nõupidamiste ruumis.

8. PAKKUMISE VÕITJA VÄLJASELGITAMISE KRITEERIUMID

Pakkumise võitja väljaselgitamise aluseks on kõrgeim pakutav üüritasu.

9. LÄBIRÄÄKIMISTE MENETLUS

Läbirääkimiste menetlus toimub vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määruses nr 9 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord” § 23, § 24 ja §26sätestatule. Kui pakkumiste hindamise ainukeseks hindamiskriteeriumiks on pakutav tasu, siis läbirääkimisi ei peeta. Võrdsete pakkumiste korral rakendatakse §-s 24 sätestatud korda.

10. PINNA KASUTUSE ANDMISE ÜÜRI MAKSMISE KORD NING KORRA RIKKUMISE SANKTSIOONID

10.1 Üürimaksmise kohustus tekkib alates lepingu sõlmimise kuupäevast.

10.2 Pinna kasutuse andmise üüri tasutakse igakuiselt vastavalt esitatud arvetele.

10.3 Lepingujärgsete maksetega viivitamisel arvestatakse viivist 0,1% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

10.4 Kasutusse võtjaga sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste igakordse rikkumise korral tasub pinna kasutusse võtnud isik leppetrahvi 10% lepingu kuu üürisummast.

10.5 Leppetrahv on kokkulepitud kohustuse täitmise tagamiseks, mitte kohustuse täitmise asendamiseks;

10.6 Kasutusse andjast mitteolenevatel põhjustel pinna kasutusse andmise lepingu ülesütlemise korral kasutusse võtja poolt või pinna kasutusse andmise lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral, millest tulenevalt ütleb pinna kasutusse andmise lepingu üles kasutusse andja, kohustub kasutusse võtja tasuma leppetrahvi kahe kuu üürisumma ulatuses;

10.7 Kui pind antakse kasutusse enam kui üheks aastaks, kehtestatakse tasu suurus igaks aastaks eraldi. Kasutusse andjal on õigus ühepoolse tahteavaldusega üks kord aastas üüri tõsta võrreldes senikehtinud üüriga kuni 10% (kaasa arvatud), kuid juhul kui tarbijahinnaindeks on suurem kui 10%, siis tarbijahinnaindeksi võrra.

10.8 Pakkumise nurjunuks tunnistamise alused on sätestatud Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määruse nr 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“ §-s 29.

10.9 Kui parimaks tunnistatud pakkuja ei ole ühe kuu jooksul või § 30 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul arvates §-s 27 nimetatud haldusakti teatavaks tegemisest lepingut sõlminud või teatab, et loobub lepingu sõlmimisest, võib pakkumise korraldaja tunnistada haldusakti kehtetuks. Sel juhul ei tagastata parimaks tunnistatud pakkujale tagatist. Kui parimaks tunnistatud pakkuja loobub lepingu sõlmimisest, kuulutatakse läbirääkimistega pakkumine nurjunuks.

10.10 Linnamajanduse osakonnal avaldada läbirääkimistega pakkumise teade pinna kasutusse andmise kohta Tallinna linna veebilehel koos viitega pakkumise aluseks olevale haldusaktile (kuupäev, number) ning Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes.

10.11 Korralduse peale võib esitada vaide Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kaudu Tallinna Linnavalitsusele või kaebuse Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Failid:

Ametlike teadete nimekiri