Pirita Linnaosa Valitsus võtab tööle nõuniku

Viimati muudetud 14.09.2020

PIRITA LINNAOSA VALITSUS


võtab määramata ajaks teenistusse

 

NÕUNIKU

Nõuniku põhiülesanneteks on Pirita Linnaosa Valitsuse teenistujate ja Pirita linnaosa kodanike õiguslik nõustamine vastavalt linnaosa põhimäärusele.

Tööülesanded:

 • linnaosavalitsuse struktuuriüksuste, hallatavate asutuste ja linnaosa elanike nõustamine õiguslikes küsimustes;
 • linnaosavalitsuse esindamine kohtus ja teistes administratiivasutustes;
 • riigihankedokumentide koostamine, hangete ja konkursside korraldamine;
 • äriruumide üüri- ja allüürilepingute ning munitsipaaleluruumide üürilepingute ettevalmistamine ning edaspidine suhtlus rentnikega;
 • Tallinna õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.


Nõuded kandidaadile:

 • juriidiline kõrgharidus;
 • õiguse põhimõtete põhjalik tundmine ning oskus lühikese ajaga süveneda erinevatesse õigusvaldkondadesse;
 • eesti keele oskus C1 tasemel ja ühe võõrkeele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • teadmised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste toimimisest;
 • soovitatavalt vähemalt kaheaastane töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses;
 • tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus, mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võime;
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, oskus neid rakendada ning töötada iseseisvalt;
 • vastab teenistusse astumiseks avaliku teenistuse seaduse § 14 ja § 15 sätestatud nõuetele.

Kasuks tuleb:

 • vene keele ja inglise keele oskus;
 • omavalitsuse asutuste asjaajamiskorralduse tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi;
 • enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • mobiiltelefoni kasutamise hüvitist.

Teenistusse asumise aeg on oktoober 2020.

Motivatsioonikiri ja CV palume saata märgusõna „Jurist“ all hiljemalt 28. septembriks 2020 e-posti aadressil Mart.Kylvi@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada telefonil 645 7604

Ametlike teadete nimekiri