Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise aadressil Sõle tn 40 hoone teisel korrusel asuva ruumi nr 208-209 pinnaga 94,4 m² üürile andmiseks

Viimati muudetud 17.07.2020

1. Põhja- Tallinna Valitsus kuulutab  välja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“ avaliku kirjaliku enampakkumise Sõle tn 40 hoone soklikorrusel asuvate ruumide nr 208-209 (inv pl) pinnaga 94,4 m²  kasutusse andmiseks järgmistel tingimustel: 

1.1 üüri alghind on lähtuvalt kasutusotstarbest:

1.1.1 tööstus ja tootmine alghind 2,05 eurot/m² kohta kuus

1.1.2  kultuuri-, haridus-, teadus- tervishoiu - ja sotsiaalhooldusalane ning heategevuslik mittetulundustegevus alghind 1,50 eurot/m² kohta kuus;

1.2 äriruum antakse üürilepinguga kasutusse tähtajatult;

1.3 parimaks pakkumuseks tunnistab komisjon kõrgeima hinnaga pakkumuse;

1.4 Kui pakkumine esitatakse kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- ja sotsiaalhooldusalase ning heategevusliku mittetulundustegevuse alal, siis peab pakkuja olema äriregistrisse kantud mittetulundusühing.

2. Äriruumi üürileandmise eritingimused on:

2.1 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele iga kuu lisaks äriruumi üürile  kõik äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, kindlustus) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt üürniku poolt hoones kasutatavate äriruumide suurusele;

2.2  üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi aastamuutusele. Üüri suurenemisest on üürileandja kohustatud üüri suurenemisele eelneval kuul üürnikule esitataval arvel teatama, näidates ära uue üüri suuruse. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.3  üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.4  kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise. 

2.5 üürnik kohustub eelnevalt kirjalikult kooskõlastama kõik tehtavad parendus- ja/või muudatustööd üürileandjaga;

  1. äriruumide allkasutusse andmine ei ole lubatud;

2.7 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu tingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“  lisa 2 punktile 17;

2.8 Äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

3. Enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt Põhja-Tallinna Valitsusele (Niine tn 2, 10414, Tallinn, infosaali) kinnise ümbriku, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumine on esitatud. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata. Ühised pakkumised ei ole lubatud. Pakkujal ja pakkuja juhtimisorganitesse kuuluvatel isikutel ja nendega seotud äriühingutel  ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ees.

4.  Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

4.1 Andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, äriregistri kood, asukoht (aadress), kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, konttakttelefon, e-post):

  1. pakkuja nõusolekut võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
  2. kasutusse võetava äriruumi nimetus (äriruumi number);
  3. äriruumi kasutusotstarve ja plaanitava tegevuse lühitutvustus;
  4. sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
  5. dokument tagatisraha tasumise kohta;
  6. pangakonto numbrit, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada;
  7. pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkumuse esitaja allkirja. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne);

5. Pakkumise tagatisraha suuruseks on ühe kuu üüri alghind. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei SEB Panga arvelduskontole EE311010220061053015, viitenumber 5281050050050311, selgituseks märkida  linnavara aadress, millega seoses pakkumine on esitatud. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse kasutuslepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses 10 tööpäeva jooksul pakkumise toimumise päevast arvates.

6.  Osavõtutasu ei rakendata.

7. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud linnavara kasutuslepingut, on enampakkumise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Enampakkumise võitja tagatisena tasutud raha ei tagastata.

8. Enampakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

 

Kasutusse andmise tingimustega ja äriruumidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel telefonidel  6457062,  645 7035.

 

Pakkumused esitada infosaali (Niine tn 2) hiljemalt 11.08.2020 kell 10.00.-ks.

Pakkumuste avamine algab 11.08.2020 kell 10.30 Põhja-Tallinna Valitsuses, kabinet 104.

Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. 

 

Ametlike teadete nimekiri