Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnarajatise kasutusse andmiseks kaubanduse korraldamiseks avalikel üritustel

Viimati muudetud 15.01.2020

Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ alusel kuulutatakse Põhja-Tallinna vanema 14.01.2020 korraldusega nr T-28-1/20/5 välja eelläbirääkimistega pakkumine:

1. Stroomi ranna puhkealal (78401:101:4074), asendiplaanil tähistatud 3000 m2 linnarajatis kaubanduse korraldamiseks avalikel üritustel:

1.1 Suur Põhja-Tallinna Kevadlaat 10.05.2020

1.2 Suur Jaanipäeva Laat 22.06.2020

1.3 Suur Põhja-Tallinna Sügislaat 11.10.2020.

Pakkumise alghind: 500,00 € (viissada eurot) üks kauplemispäev, arvestatuna tariifist 5,00 €/m2 eest kuus.

2. Pakkumus peab olema eesti keeles, köidetud, allkirjastatud ja sisaldama:

2.1. avaliku ürituse nimetust;

2.2 kauplemisinventari, kaubagruppide ja teeninduskohtade paigutuse asendiplaani;

2.3 pakkuja senise tegevuse lühiülevaadet;

2.4 tegevuskava kauplemise ja avaliku ürituse iseloomuga sobivate, erinevatele sihtgruppidele suunatud lisategevuste korraldamisel;

2.5 selgitust kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus) kasutamise korraldusest.

2.6 Andmeid pakkuja kohta:

2.6.1 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress, kontaktandmed, e-posti aadress arve esitamiseks;

2.6.2 juriidilise isiku puhul ärinimi, registrikood, aadress, kontaktandmed, e-posti aadress arve esitamiseks;

2.6.3 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha juhul, kui pakkumist ei võidetud;

2.7 nõusolek linnarajatise kasutusse võtmiseks pakkumise korraldaja poolt kehtestatud tingimustel;

2.8 dokument tagatisraha tasumise kohta. Tagatisraha peab olema laekunud Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole hiljemalt pakkumuse esitamise tähtajale eelneval tööpäeval;

2.9 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

2.10 tõend, et pakkujal ei ole võlgnevusi kohalikule omavalitsusele (taotlus tõendi saamiseks esitada maksuvolg@tallinnlv.ee);

2.11 Maksu-ja Tolliameti kinnitus võlgade puudumise kohta riiklike maksude osas;

2.12 pakkumuse tegemise kuupäev, seadusliku või volitatud esindaja allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul lisada volikiri.

3. Tagatisraha suurus 500,00 € on võrdne ühe kauplemispäeva üüri alghinnaga. Võitjaks tunnistatud pakkuja tagatisraha arvestatakse üüri ettemaksuks. Mittevõitnud või punktis 2 nimetatud tingimustele mittevastava pakkumuse esitanud pakkujale tagastatakse ettemakstud tagatisraha 30 päeva jooksul pakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates.

4. Tagatisraha tasuda Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse SEB Panga arvelduskontole EE311010220061053015 viitenumber 5281050050050311 enne pakkumuse esitamist.

Ülekande selgitusse märkida: „tagatisraha“, pakkuja ärinimi ja punktis 1.1 nimetatud avaliku ürituse nimetus, mille korraldamiseks pakkumus esitatakse.

5. Lisaks Tallinna Linnavalitsuse 07.06.2006 määrusega nt 51 kinnitatud lepingu tüüpvormis sätestatud tingimustele, fikseerida lepingu lisatingimused, mille alusel linnarajatise kaubanduse korraldamiseks kasutusse võtja kohustub:

5.1 tagama, et paigaldatav kauplemisinventar oleks kergesti teisaldatav, välisilmelt linnapilti ja kasutusse antud asukohta sobilik;

5.2 lähtuma kaupade ja teenuste valikul avaliku ürituse iseloomust. Soovitatav kaupade sortiment: talu- ja aiasaadused, eestimaised toidu- ja tööstuskaubad, lilled, istikud, käsitöö jm;

5.3 tagama vähemalt 40 müügikoha paigaldamise;

5.4 korraldama müügikohtade paigaldamise ainult asendiplaanil tähistatud alale;

5.5 väljastama igale kauplejale müügipileti, mis vastab kaubandustegevuse seaduse § 18 lg 1- lg 4 tingimustele;

5.6 teavitama kauplejaid enne müügipileti väljastamist linnaosa valitsuse poolt määratud tingimustest ja tagama nende täitmise:

5.6.1 kauplemisaeg vähemalt kella 10.00-st kuni 16.00-ni, 22.06.2020 kella 19.00-ni;

5.6.2 alkohoolsete jookide müük on keelatud;

5.6.3 kasutatud kaupade, võõrriikide riiklikku või militaarset sümboolikat kandvate esemete ja terariistade müük on keelatud;

5.6.4 sõidukitega on rannaparki sisenemine lubatud ainult kauba ja müügiinventari maha laadimiseks kuni kella 9.30-ni ja peale laadimiseks peale ürituse lõppu;

5.6.5 sõidukite parkimine müügikoha juures murul ja rannapargis on keelatud;

5.6.6 puu- ja köögiviljadegakauplejad, kes müüvad autodest, paigutatakse Pelguranna tn ja Kolde pst ristmiku juures asuvasse parklasse. Telgist või laualt kauplejad paigutatakse rannapargi promenaadi äärde;

5.6.7 tööstuskaupadega kauplejad ja teenuste pakkujad paigutatakse promenaadide äärde eraldi ridadena;

5.6.8 toidukaupadega kauplejad ja toitlustajad paigutatakse rannapargi promenaadide äärde, lähtudes müügiinventari mõõtmetest ja elektri vajadusest;

5.6.9 toidu serveerimisel on lubatud kasutada ainult biolagunevaid nõusid;

5.6.10 kauba müük ja ladustamine peab jääma kauplemisinventari (telk, müügilett) piiridesse;

5.6.11 müügileti esikülg peab olema varjatud müüdavat kaupa iseloomustava võiärinimega kujundatud tahvli või plakatiga. Kaubavaru, pakendid ja isiklikud esemed ei tohi olla klientidele nähtavad;

5.6.12 toitlustuskohad peavad olema varustatud prügikastide (´a 150 L) või raamile kinnitatud prügikottidega (à 200 L) segaolmejäätmete ja biolagunevate jäätmete eraldi kogumiseks;

5.7 tagama, et kauplemisel tekkivaid jäätmeid ja pakendeid ei paigutataks rannapargi territooriumile, avalikesse prügikastidesse ja nende lähedusse;

5.8 täitma Tallinna linna heakorra eeskirja. Tagama kasutusse antud linnarajatisel heakorra kogu kauplemispäeva jooksul ning andma selle kasutusse andjale heakorrastatult üle üritusele järgneval päeval hiljemalt kell 10.00;

5.9 kui kauplemise käigus on kahjustatud linnarajatise (muru, asfalt) või linnavara (prügikastid, pingid, puud või muu vara) seisundit, kohustub üürnik taastama linnarajatise kasutusse võtmise eelse seisundi omal kulul hiljemalt 24 tunni jooksul ja linnavara seisundi selle taastamiseks määratud tähtajaks;

5.10 kui üürnik ei täida linnarajatise taastamiskohustust hiljemalt 24 tunni jooksul ja linnavara taastamiskohustust kasutusse andja poolt määratud tähtajaks, kohustub ta hüvitama kasutusse andjale taastamiseks tehtud kulutused;

5.11 elektrienergia tarbimise korral sõlmima lepingu Elektrilevi OÜ-ga;

5.12 kandma kõik avalikul üritusel kaubanduse korraldamisega seonduvad kulutused (sealhulgas ilmastikust tingitud takistused kauplemisel).

5.13 tegema linnaosa valitsusega koostööd avaliku ürituse töötubade ja meelelahutuse korraldamisel.

6. Pakkumise võitja väljaselgitamise alused:

6.1 kõrgeim pakutav üüritasu kauplemispäeva eest - osakaal 70 %;

6.2 parim tegevuskava - osakaal 30 %.

7. Pakkumused esitada 11.02.2020 kella 14.00-ks Põhja-Tallinna Valitsuse infosaali, Niine tn 2, kinnises ümbrikus märgusõnaga „Linnarajatise konkurss“ ja avaliku ürituse nimetus, mille korraldamiseks pakkumus on esitatud. Ümbrikud avatakse 11.02.2020 kell 14.05.

7.1 pakkumus tuleb esitada iga punktises 1.1.1-1.1.3 nimetatud avaliku ürituse kohta eraldi.

8. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud pakkujad peale pakkumuste avamist pakkumuste esitamise järjekorras;

8.1 kui pakkujal on võlgnevus Tallinna linna ees, riiklike või kohalike maksude osas, tunnistatakse pakkumus nõuetele mittevastavaks.

9. Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumuse üüri ja lisatingimuste kohta.

9.1 võrdväärsete pakkumuste korral annab komisjon võitja väljaselgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumusi 5 tööpäeva jooksul täiendada.

10. Läbirääkimiste sisu ei kuulu avalikustamisele. Avalikustatakse pakkujate arv ja tingimustele vastanud pakkumuste arv.

11. Üürileping kaubanduse korraldamiseks sõlmitakse parimaks tunnistatud pakkuja(te)ga iga punktides 1.1.1-1.1.3 nimetatud avaliku ürituse kohta eraldi.

12. Üürilepingu sõlminud isik tasub üüri kasutusse andja poolt e-posti teel esitatud arve alusel hiljemalt 15 päeva enne avaliku ürituse toimumist.

12.1 üüri tasumisega viivitamisel üle maksetähtaja, kohustub üürnik tasuma viivist 0,05% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

12.2 üürilepingu tingimuste rikkumise korral kohustub üürnik tasuma iga rikkumise eest leppetrahvi 50,00 €;

12.3 linnarajatise üürileandjale üleandmise tähtaja rikkumise korral kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 1000,00 €.

13. Üürilepingu sõlminud isikul on keelatud lepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele.

14. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud üürilepingut, tühistatakse pakkumise tulemused. Sel juhul pakkuja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Pakkumise info: 645 7015

Failid:

Ametlike teadete nimekiri