Sääse tn 2, 4, 6, 8, 10 ja A. H. Tammsaare tee 104a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku aruanne

Viimati muudetud 15.09.2020

Sääse tn 2, 4, 6, 8, 10 ja A. H. Tammsaare tee 104a kinnistute ning lähiala detailplaneering (edaspidi detailplaneering) oli avalikul väljapanekul 15. juunist kuni 14. juulini 2020. Avaliku väljapaneku jooksul esitati Nordest Kinnisvara OÜ ja Sääse Arendus OÜ esindajate poolt detailplaneeringule kirjalik arvamus, mille kohaselt sooviti muuta krundi pos 1 sihtotstarvet ja korterite arvu. Avalikustatud detailplaneeringus on krundi pos 1 sihtotstarve kuni 25% äri- ja vähemalt 75% elamumaa ning kuni 170 korterit. Arvamuses sooviti muuta sihtotstarvete osakaalu kuni 5% äri- ja vähemalt 95% elamumaa ning korterite arvu suurendada maksimaalselt 43 võrra ehk kuni 213 korterini.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet) kaalus esitatud arvamust 18.08.2020 planeeringute läbivaatamise komisjonis. Arendaja arvamuse kohaselt suureneb korterite arv ja elamumaa sihtotstarbe osakaal, kuid hoone maht ja parkimiskohtade arv ei suurene (parkimiskohtade arv on tagatud ka korterite arvu suurenemisel). Krundi sihtotstarvete osakaalude muutmine ja korterite arvu suurendamine 43 võrra ei ole vastuolus Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga ega Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ning ei muuda detailplaneeringu põhilahendust. Amet nõustus esitatud arvamusega ning detailplaneering korrigeeritakse vastavalt ja esitatakse ametile menetlemiseks. Seejärel esitatakse detailplaneering koos KSH aruandega vastavalt planeerimisseadusele Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kuna avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjaliku arvamusega on arvestatud.

Ametlike teadete nimekiri