Spordi- ja Noorsooamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks

Viimati muudetud 31.07.2020

Spordi- ja Noorsooamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks

1. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks järgmistel

tingimustel:

1.1 Forelli tn 12 asuva Kristiine Spordihalli teise korruse äriruum nr 47 pinnaga 11,0 m2

1.1.1 äriruumi kasutusotstarve on büroo;

1.1.2 äriruum antakse kasutusse tähtajatult;

1.1.3 äriruumi üüri alghind on 71,50 eurot kalendrikuus (s.o 6,50 eurot/m2), millele lisandub

käibemaks;

1.2 Sõudebaasi tee 21 asuv Harku Sõudebaasi paadikuuri (ehitisregistri kood 120763843)

äriruum nr 2 pinnaga 60,0 m2

1.2.1 äriruumi kasutusotstarve on paadihoidla;

1.2.2 äriruum antakse kasutusse tähtajatult;

1.2.3 äriruumi üüri alghind on 60,00 eurot kalendrikuus (s.o 1,00 eurot/m2), millele lisandub

käibemaks.

2. Punktis 1 toodud äriruumide üürile andmise üldised eritingimused on:

2.1 üürnik tasub igakuiselt äriruumiga seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud) ning

üüritava äriruumi eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud

proportsionaalselt äriruumi suurusega.

2.2 kui üürniku poolt pakutav äriruumi kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu,

tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide ja

lubade vormistamise;

2.3 üürnikul on õigus teha varale parendusi ja muudatusi üksnes Kristiine Spordi direktoriga

eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;

2.4 üürileandja ei parenda üürileantavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles

asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu

lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.5 äriruumi üüri suurendatakse üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui

tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.6 äriruume ei ole lubatud allüürile anda;

2.7 üürnik on kohustatud täitma hoones kehtestatud sise-eeskirju;

3. Üürilepingu muud tingimused on määratud Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003

määrusega nr 73 "Tallinna linna omanduses oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine".

4. Kirjalik enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013

määruses nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ sätestatud kirjaliku enampakkumise

korrale.

5. Osavõtutasu ei nõuta.

6. Tagatiseks on Forelli tn 12 äriruumi pakkumuse korral 85,80 eurot koos käibemaksuga ning

Sõudebaasi tee 21 äriruumi pakkumuse korral 72,00 eurot koos käibemaksuga. Pakkuja annab

tagatise iga esitatava pakkumuse kohta. Tagatisraha tuleb kanda enne pakkumuse esitamist

Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE 311 010 220 061 053 015, viitenumber 526 805 005

005 0318, AS SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse märkida „(Äriruumi aadress) äriruumi

pakkumise tagatis“. Enampakkumise võitja poolt makstud tagatisraha arvestatakse

kasutuslepingu sõlmimisel lepingu alusel tasumisele kuuluva summa tasaarveldamiseks.

Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse ettemakstud tagatisraha 10 tööpäeva

jooksul pakkumise toimumise päevast arvates.

7. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest

äriruumi üürilepingut sõlminud, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

8. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja pakkumuse, mis peab sisaldama

järgmisi andmeid:

8.1 andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoha aadress,

kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, asukoha aadress,

kontakttelefon ja e-post);

8.2 nõusolekut võtta linnavara kasutusse kirjalikus enampakkumises kehtestatud tingimustel;

8.3 äriruumi nimetust, millele pakkumus esitatakse;

8.4 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussummat eurodes ilma käibemaksuta. Kui

kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega

kirjutatud summa;

8.5 dokumenti tagatisraha tasumise kohta;

8.6 pangakonto numbrit, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha

tagastada;

8.7 pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkuja allkirja. Pakkumus peab olema allkirjastatud

esindusõigust omava isiku poolt ning pakkumusele peab olema lisatud esindusõigust tõendav

dokument (isikut tõendava dokumendi koopia, volikiri vms).

8.8 Ühised pakkumised ei ole lubatud.

9. Pakkumuse punktis 1 nimetatud vara kasutusse võtmiseks esitamise tähtaeg on 24. august

2020 kell 11.00. Pakkumused tuleb esitada aadressil Juhkentali tn 12, 10132 Tallinn, I korrus

kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses on pakkumus esitatud.

Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata. Pakkujal ei tohi olla rahalisi võlgnevusi

Tallinna linna ees.

10. Saabunud pakkumused avatakse 24. augustil 2020 kell 11.10. Avamise juures võivad

viibida pakkujad ja/või nende esindajad.

11. Täiendavat informatsiooni äriruumide ja kirjaliku enampakkumise kohta saab järgmiselt:

11.1 Forelli tn 12 ruumi nr 47 kohta tööpäevadel telefonil 5041944 või e-posti aadressil

rainer.lapp@kristiinesport.ee

11.2 Sõudebaasi tee 21 äriruumi nr 2 kohta tööpäevadel telefonil 5020991 või e-posti aadressil priit.tasane.001@mail.ee.

Ametlike teadete nimekiri