Tallinna Kesklinna Valitsus annab teada Madalmaa tn 2 kinnisasja osa üürile andmisest

Viimati muudetud 18.02.2021

Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmib Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2021 korralduse nr 180 alusel tähtajaga kuni 30. septembrini 2021 OÜ-ga Fund Ehitus (registrikood 11277437) kinnisasja osa üürilepingu Madalmaa tn 2 kinnisasja (kinnisturegistri nr 26055001, katastritunnus 78401:114:0109, pindala 2999 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) 250 m2 suuruse osa (edaspidi kinnisasi) kasutamiseks.

Kinnisasi antakse üürile järgmistel tingimustel:

 • üürnikul on õigus kasutada kinnisasja soojakupargi rajamiseks seoses korterelamute Madalmaa tn 1 ja Lüüsi tn 2 ning Madalmaa tänava ehitamisega.
 • kinnisasja valduse üürnikule üleandmisel vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisakt. Kinnisasi antakse üle sellises seisundis, nagu see valduse üleandmise päeval on. Üürileandja ei ole kohustatud tegema mingeid töid ega toiminguid, mis on üürnikule vajalikud kinnisasja kasutamiseks, ega vastuta selle eest, kui kinnisasi ei vasta soovitud kasutusotstarbele. Kõik sellised tööd ja toimingud teeb üürnik oma kulul ning üürileandja ei hüvita neid lepingu lõppemisel.
 • leping on tähtajaline ja kehtib kuni 30. septembrini 2021.
 • üürnik maksab üürileandjale üüri 400 eurot kuus arve alusel järgneva kuu eest ette.
 • üüri maksmise kohustus algab 1. veebruarist 2021.
 • üürileandja esitab üürnikule iga kuu kahekümnendaks kuupäevaks arve, mille üürnik tasub üürileandja arvelduskontole iga kuu viimaseks kuupäevaks. Üür loetakse tasutuks selle laekumisel üürileandja arvelduskontole.
 • kui üürnik ei tasu üüri ettenähtud tähtpäevaks, kohustub ta maksma üürileandjale õigel ajal tasumata summalt viivist 0,05% iga viivitatud päeva eest.
 • kui üürnikult laekunud summast ei jätku kõigi lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmiseks, siis loetakse esmajärjekorras tasutuks viivised, teisena leppetrahvid ja kolmandana üür.
 • üürnik kohustub hoidma kinnisasja oma kulul alaliselt heas seisukorras kooskõlas Tallinna linna heakorra eeskirjaga;
 • üürnik kohustub vältima kinnisasjalt prahi, pori ja tolmu kandumist Madalmaa tn 2 kinnisasja osale, mis ei ole talle üürile antud, ja naabruses asuvatele kinnisasjadele, sh linna tänavatele. Kui see on juhtunud, tuleb üürnikul kõnealused kinnisasjad viivitamata korrastada;
 • üürnik kohustub tasuma lepingu punktides 3.2.1 - 3.2.3 nimetatud kohustuste iga rikkumise päeva eest leppetrahvi 2% ühe kuu üüritasust, kui ta ei likvideeri rikkumist ühe päeva jooksul üürileandjalt sellekohase kirjaliku nõude saamisest;
 • üürnik kohustub tasuma üürileandjale leppetrahvi, kui üürnik ei tagasta kinnisasja valdust lepingu punktis 6.2 nimetatud ajaks. Leppetrahvi tuleb tasuda 2% ühe kuu üüritasust kuni kinnisasja valduse üleandmise päevani. Sellise leppetrahvi tasumisel ei muutu üürileping võlaõigusseaduse § 310 lõike 1 kohaselt tähtajatuks;
 • üürnik kohustub tasuma üürileandjale leppetrahvi juhul, kui üürnik jätab kinnisasja valduse tagastamise ajaks lepingu punktis 6.3 nimetatud viisil kinnisasja seisundi taastamata. Leppetrahvi tuleb tasuda 2% ühe kuu üüritasust iga tähtaega ületava päeva eest.
 • üürnikul ei ole õigust anda kinnisasja allkasutusse.
 • leping lõpeb tähtaja möödumisel, poolte kokkuleppel või üürnikust juriidilise isiku lõpetamisel.
 • üürnik annab kinnisasja valduse üürileandjale üle lepingu lõppemise päeval, kui üürileandja ei ole enne lepingu lõppemise päeva teatanud teist kinnisasja valduse üleandmise päeva. Kinnisasja valduse üleandmine vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisaktiga, milles fikseeritakse kinnisasja seisukord.
 • üürnik on kohustatud enne kinnisasja valduse üleandmist taastama kinnisasja üürile andmisele eelnenud olukorra, sh vabastama kinnisasja enda paigaldatud inventarist, ja andma kinnisasja üürileandjale üle samasuguses seisundis, nagu see oli valduse vastuvõtmise päeval.
 • kui üürnik ei ole kinnisasja üürile andmisele eelnenud olukorda taastanud punktis 6.3 nimetatud tähtajaks ega üürileandja määratud lisatähtaja jooksul, korraldab kinnisasja heakorrastamise üürileandja. Üürnik kohustub hüvitama üürileandjale kõik sellega seotud kulud kümne päeva jooksul pärast üürileandjalt sellekohase arve saamist. Kui üürnik ei tasu arvet tähtajaks, kohustub üürnik maksma üürileandjale viivist 0,05% õigeks ajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.
Ametlike teadete nimekiri