Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad projekteerimistingumuste eelnõu

Viimati muudetud 30.07.2020

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet AVALIKUSTAVAD ajavahemikul 11.08.2020-25.08.2020 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõu.

 
 

Allianss Arhitektid OÜ esindaja Indrek Tiigi esitas Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi: amet) 11.03.2020 ja teist korda 21.05.2020 projekteerimistingimuste taotluse nr 2011002/03096 Liivalaia tn 9 krundi osas kehtestatud detailplaneeringus määratud ehituslike tingimuste ning liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks vastavalt ehitusseadustiku (edaspidi: EhS) § 27 lõike 4 punktidele 4 ja 7, et olemasoleva hoone rekonstrueerimise ja laiendamise asemel püstitada uus hoone, kavandada sellele kaks maa-alust korrust ning võimaldada kinnisasjale juurdepääs Liivalaia tänavalt.

Liivalaia tn 9 kinnisasja osas on Tallinna Linnavolikogu 06.05.1999 otsusega nr 103 kehtestatud “Süda tn, Liivalaia tn ja Tatari tn vahelise ala detailplaneering” nr DP001960, (edaspidi: DP), mille tingimusi pos 1 osas soovitakse täpsustada.

DP krundi (positsioon 7) katastriüksuse sihtotstarbeks on DP lahenduses määratud ärimaa 100%.

DP seletuskirja peatüki nr 2 „Planeerimisettepanek“ sõnastus on järgmine: „Liivalaia tn 9 asuv Eesti Gaasi hoone on 3-7korruseline kivihoone, mis ületab oma mahult ja mastaabilt naabruses olevad hooned.“ … „Olemasolev Eesti Gaasi adminhoone on kavas rekonstrueerida, ehitades ol.ol 7-korruselisele hoonele peale 2 korrust.“… „Krunti on suurendatud kvartali siseosas oleva kolmnurkse ala võrra viies krundi piiri kokku Süda tn 15 oleva elamu krundi piiridega. Krundi suurendamine võimaldab välja ehitada suurema parkla – 25 kohta (normatiiv 26 kohta) + ol.ol garaažid hoone all.“

Liivalaia tn 9 hoone suletud brutopinnaks on detailplaneeringus määratud 8000 m², hoone korruselisuseks 3 ja 9, mis tähendab, et olemasolevale hoonele on DP lahenduses lubatud vastavalt korruseid peale ehitada.

DP lahenduses ja ehitusõiguse tabelis ei ole märgitud maa-aluseid korruseid ning hooneosade ja hoone üldkõrguse piiranguid.

11.03.2020 ja uuesti koos korrigeeritud eskiisiga 25.05.2020 esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse täpsustada Liivalaia tn 9 krundi osas DP positsioon 7 lahenduses määratud:

1. Arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi (alus EhS § 27 lõike 4 punkt 4).

Projekteerimistingimuste taotluses on soovitud oleva hoone rekonstrueerimise ja laiendamise asemel olemasolev hoone lammutada ning selle asemele DP-s lubatud suuruses ja kujus (täisehituse osakaal 40% krundi pindalast ning 3- kuni 9-korrust) uus hoone püstitada.

Lisaks soovitakse hoonele kavandada parkimise lahendamiseks kaks maa-alust korrust, mille alune pind on ehitise maapealse osa hoonealuse pinnaga samas suuruses.

2. Haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid (alus EhS § 27 lõike 4 punkt 7), et muuta P. Süda tänav Liivalaia tn 9 kinnisasja laiuselt kahesuunaliseks võimaldades Liivalaia tn 9 kinnisasjale parem juurdepääs Liivalaia tänavalt.

08.04.2020 arutas amet Liivalaia tn 9 projekteerimistingimuste taotluse teemat ameti projektide läbivaatamise komisjonis, mille otsus nr 47-8 oli järgmine:

1. DP lahenduse täpsustamist on amet nõus kaaluma PT menetluses EhS § 27 lõike 4 punktide 4 ja 7 alusel.

2. PT eelnõu koostamise käigus täpsustada hoone kasutamise otstarvet.

3. Kavandada Liivalaia tn 9 hoone Liivalaia tn 11 hoone poolne külg 2 korruselisena järgides naaberhoone katuseräästa kõrgust.

21.05.2020 esitati ehitusregistri kaudu uuendatud PT taotlus, täiendatud eskiis, milles oli korrigeeritud olulisi hoone andmeid ja projekteeritava hoone Liivalaia tn 11 poolne madalam hooneosa oli kavandatud ameti nõudel 2 korruselisena, ning insolatsiooni kestuse analüüsid naaberkinnistutel olevate eluruumide kohta.

Vastavalt EhS § 27 lõike 1 punktile 1 võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on DP tingimuste täpsustamine säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s.t taotlus ei sisalda ettepanekut DP olemuslikuks muutmiseks.

Projekteerimistingimuste andmisel hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi; et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga; üldplaneeringus määratud tingimusi (alus EhS § 27 lõige 2).

Projekteerimistingimustes kavandatavate lubatud täpsustustega - ehituslike tingimuste ning liikluslahenduse põhimõtete täpsustamisega - ei kaasne DP olemuslikku muutmist, seega on kavandatu kooskõlas DP mõttega ning sellega ei kaasne olulist linnaehituslikku mõju.

DP elluviimise võimaluse täpsustamine on põhjendatud, kuna DP kehtestamisest on möödunud üle 21 aasta ning olemasoleva hoone asemele uue hoone püstitamise, sellele kahe maa-aluse korruse kavandamise ning Liivalaia tänavalt P. Süda tänavale osaliselt kahesuunalise juurdepääsu kavandamise eesmärk on tagada hoones nüüdisaja nõuetele vastav ruumikasutus, võimaldada projekteerida nii Liivalaia kui P. Süda tänavate ruumiga aktiivselt suhtlevad esimese korruse teenindusruumid ning ehitise ruumide kasutajatele tervisliku sisekliima tagamise nõuetele vastav ülesehitus.

Lisaks võimaldavad kavandatavad täpsustused luua uue linnaehitusliku keskkonna Liivalaia tn 9 kinnisasjal, mis arvestab samas asukohas väljakujunenud keskkonda, miljööalade teemaplaneeringu kohast Tatari miljööväärtusliku hoonestusala lähedust ning olevaid ajaloolisi hooneid.

Seega esineb nii õiguslik alus kui ka sisuline vajadus DP täpsustamiseks vastavalt EhS § 27 lõike 4 punktidele 4 ja 7.

DP lahenduse täpsustamiseks soovitud muudatusi on võimalik kaaluda EhS § 27 lõike 4 punktide 4 ja 7 alusel, mistõttu uue hoone püstitamise projekteerimiseks Liivalaia tn 9 kinnisasjale projekteerimistingimustes määratud tingimustel ei ole uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ega mõistlik.

Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 5 lõikele 2 tuleb haldusmenetlus läbi viia eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele menetluse valikul. Kuna projekteerimistingimuste koostamisel on lähtutud planeerimisseaduses määratud tingimustest, siis puudub vajadus uue detailplaneeringu koostamiseks.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi on projekteerimistingimuste alusel lubatud täpsustada DP krundile pos 7 määratud:

1. Arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi (alus EhS § 27 lõike 4 punkt 4).

Projekteerimistingimustega on lubatud olemasoleva hoone rekonstrueerimise ja laiendamise asemel püstitada uus hoone ning kavandatavale hoonele ehitada kaks maa-alust korrust maapealse osa ehitiselause pinna ulatuses.

Ehitise hoonealuseks pinnaks on vastavalt DP lahenduses määratud täisehituse osakaalule 40% krundi pindalast 876,8 m² (Liivalaia tn 9 kinnisasja pindala on 2192 m²).

Liivalaia tn 9 hoone Liivalaia tn 11 hoone poolne külg kavandada 2 korruselisena järgides selle hoone katuseräästa kõrgust.

DP lahenduses määratud madalamate ja kõrgemate hooneosade plaanilist paigutust mitte muuta.

Esimese korruse tasandile kavandada tänavalt eraldi sissepääsudega avalikkusele suunatud äri- ja teenindusruumid.

Mitte kavandada hoonesse majutusruume.

Hoone arhitektuurne lahendus peab olema terviklikult projekteeritud, kõrgetasemeline, linnaruumi sobiv, nüüdisaegsetele nõuetele ja heale tavale vastav ning kvaliteetset linnaruumi loov.

2. Haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid (alus EhS § 27 lõike 4 punkt 7).

Võrreldes DP lahendusega on Liivalaia tn 9 kinnisasjale parem juurdepääs kavandatud Liivaiala tänava kaudu, mistõttu on P. Süda tänav Liivalaia tn 9 kinnisasja piires ette nähtud osaliselt kahesuunaliseks muuta.

Liikluslahenduse kavandamisel arvestada Tallinna Transpordiameti tingimustega (vt PT lisa 3).

Eelnimetatud DP tingimuste täpsustused on aktsepteeritavad, kuna ei mõjuta oluliselt DP-s kavandatud linnaehituslikku lahendust, ning seega ei ole tegemist DP olemusliku muutmisega.

Lubatud täpsustuste alusel koostatav lahendus tagab samasuguse tasakaalustatud ja mitmekesise linnakeskkonna Liivalaia tn 9 kinnisasjal nagu ka DP-s kavandatu elluviimisel.

Kavandatud DP täpsustused – ehituslike tingimuste ning liikluslahenduse täpsustamine - ei oma olulist linnaruumilist ega ehitustehnilist mõju, samuti ei kaasne sellega olulist negatiivset mõju naaberkinnisasjadele ega nende kasutajatele.

Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab eskiis ja ehitusprojekt vastama alal kehtiva DP lahendusele.

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registri veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu nr DP001960, juurest rubriigist „Dokumendid“ (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

Samuti saab materjalidega tutvuda ajavahemikul 11.08.2020-25.08.2020 tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses, Nunne tn 18, hoovimaja toas nr 32. Soovitame materjalidega tutvuda elektroonilise kanali kaudu.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks tähtajaks märkida avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Ametlike teadete nimekiri