Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise marjade, puuviljade ja värskelt pressitud mahla müügiks

Viimati muudetud 13.02.2020

Väljavõte Tallinna Kesklinna vanema 12. veebruari 2020 korraldusest nr T-22-1/20/22

………................

1. Tallinna Kesklinna Valitsus (edaspidi ka linnarajatise kasutusse andja või pakkumise korraldaja) kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnarajatiste osade kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks müügiinventari (edaspidi ka müügikoha) paigaldamiseks marjade, puuviljade ja värskelt pressitud mahla müügiks järgmistel tingimustel:

1.1  Linnarajatiste osade asukohad:

1.1.1        Ed.Vilde plats Harju tn ääres;

1.1.2        Rannamäe tee;

1.1.3        Nevski Katedraali kõrval haljasala;

1.1.4        Piiskopi aed;

1.1.5        Kohtu tn 5.

1.2              Kasutusse antava linnarajatise osa suurus (ühe müügikoha alune pind) on 2,5 m2 linnarajatist;

1.3              Linnarajatise kasutusse andmise tähtaeg:

1.3.1        Korralduse punktides 1.1.1 kuni 1.1.5 nimetatud linnarajatise osade kasutusse andmise tähtaeg on vähemalt 01.06.2020 kuni 31.08.2020;

1.4              pakkumise alghind:

1.4.1        üüri alghind iga linnarajatise osa kasutusse andmisel on 70 eurot 1 ruutmeetri eest kalendrikuus;

1.5              Pakkumine peab olema köidetud ja nummerdatud lehekülgedega ning sisaldama:

1.5.1        andmeid pakkuja kohta:

-          füüsilisest isikust ettevõtja ja juriidilise isiku puhul nimi, äriregistri kood, asukoht ja aadress ning kontaktandmed;

-     füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress ning kontaktandmed;

1.5.2        dokumenti pakkumise tagatisraha tasumise kohta;

1.5.3        sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat (kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa);

1.5.4        kirjalikku nõusolekut linnarajatise osa kasutusse võtmiseks kehtestatud tingimustel;

1.5.5        pakkumise tegemise kuupäeva, pakkumise esitaja allkirja. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumisele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne);

1.5.6        äriplaani, mis sisaldab üldinformatsiooni äriprojekti kohta, äriidee eesmärki ja kirjeldust;

1.5.7         müügiinventari joonist (võib asendada fotoga), ära näidates inventari mõõtmed, materjali kasutuse, värvilahenduse, ilmastikukindluse (vihma korral kasutatavad lisaelemendid), kauba ladustamise jne. Müügiinventar peab sobima antud kohta ja linnapilti, olema vastupidav tuulepuhangutele, esteetiliselt atraktiivne ning kergelt teisaldatav. Müügiinventar peab olema eelnevalt 2020. aastal kooskõlastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnaga;

1.5.8        müüja riietuse kirjeldust, võimalusel esitama riietuse kohta fotod. Esitada ka vihma korral kasutatava riietuse kirjeldus või foto.;

1.5.9         pakkumine võib sisaldada mitut erinevat müügikoha disainilahendust, millest eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise komisjon valib välja sobivaima lahenduse;

1.5.10     kui soovitakse esitada pakkumist mitme korralduse punktis 1.1 nimetatud linnarajatise osa kasutusse saamiseks ja pakkumise dokumendid iga linnarajatise osa kasutusse saamiseks on ühesugused, siis võib pakkumise korraldajale esitada linnarajatiste osade kasutusse saamiseks ühe kehtestatud nõuetele vastava pakkumise dokumendid;

1.5.11     pakkujal ei tohi esineda riiklike ja elu- või asukoha   kohalike maksude võlga ega võlga Tallinna linna ees. Võla olemasolul loetakse esitatud pakkumine nõuetele mittevastavaks; kui pakkuja ei asu Tallinnas, tuleb pakkujal esitada tema elu- või asukoha kohalike      maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse  väljaantud tõend maksuvõlgade puudumisest.

1.6              Sõlmitava lepingu tingimused:

1.6.1        tegevusvaldkond kauplemisel: jaekaubandus;

1.6.2        kauba sortiment: marjad, puuviljad, värskelt pressitud mahl, vesi;

1.6.3        kauplemisaeg: vähemalt  10.00-18.00;

1.6.4        kauba müük peab toimuma lubatud 2,5 m2 piires kauplemise hea tava kohaselt, keelatud on agressiivne kauplemisvõte. Müüja peab vastama kaubandustegevuse seaduse § 5 loetletud nõuetele. Käeolevas punktis nimetatud nõude/nõuete rikkumist loetakse lepingu oluliseks rikkumiseks ning linnarajatise kasutusse andjal on õigus leping ühepoolselt üles öelda;

1.6.5         kommunaalteenuste (elekter, jäätmekäitlus jms) kasutamiseks kohustub linnarajatise kasutusse võtja sõlmima lepingud teenuse osutajatega;

1.6.6        linnarajatise kasutusse võtja ei või oma lepingujärgseid õigusi ning kohustusi üle anda kolmandatele isikutele;

1.6.7        välireklaami kasutamise korral kohustub linnarajatise kasutusse võtja lähtuma eelkõige Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määrusest nr 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“;

1.6.8        Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 6 p 1 kohaselt peab linnarajatise kasutusse võtja tagama müügikoha ja selle ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid ning sama paragrahvi p 2 kohaselt paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, et vältida ületäitumist, maha tilkunud vedelikud eemaldada sillutiselt koheselt;

1.6.9        Tallinna linn ja pakkumise korraldaja ei kompenseeri linnarajatise kasutusse võtjale pakkumise esitamisega seotud kulusid;

1.6.10    lisaks Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määrusega nr 51 kehtestatud lepingu vormis sätestatud lepingu ülesütlemise alustele on linnarajatise kasutusse andjal õigus leping ühepoolselt üles öelda muul linnakorralduslikul põhjusel, mis välistab linnarajatise kasutusse võtja võimaluse oma lepingus sätestatud õigusi realiseerida;

1.6.11    linnarajatise kasutusse võtja kohustub lepingu ennetähtaegse ülesütlemise korral vabastama linnarajatise enda kulul linnarajatise kasutusse andja poolt määratud tähtajaks ning linnarajatise kasutusse andjal ei teki kohustust maksta kasutusse võtjale hüvitist (sh hüvitist saamata jäänud tulu eest);

1.6.12    arvelduste kord:

1.6.12.1                     linnarajatise üür tasutakse arvestatuna müügikoha aluses pinnast üks kord kuus jooksva kuu 15. kuupäevaks vastavalt esitatud arvele;

1.6.12.2                     üüri tasumisega viivitamisel kohustub linnarajatise kasutusse võtja tasuma viivist null koma null viis protsenti (0,05 %) tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

1.6.13    sanktsioonid:

1.6.13.1                     linnarajatise kasutusse võtja kohustub linnarajatise kasutusse andjale linnarajatise üleandmise tähtaja rikkumisel või üleandmise tähtaja rikkumise tõttu lepingu ülesütlemisel tasuma leppetrahvi summas, mis võrdub kahe kuu üüriga;

1.6.13.2                     linnarajatise kasutusse võtja kohustub linnarajatise kasutusse andjale lepingutingimuste rikkumise lõpetamiseks määratud tähtajast mittekinnipidamisel tasuma leppetrahvi summas, mis võib olla kuni 10% ühe kuu üürist.

1.7              Lepingu sõlmimise eeltingimus ja tagatisraha tasumise kohustus:

1.7.1        linnarajatise kasutusse võtja kohustub tasuma linnarajatise kasutusse andjale lepingu sõlmimise hetkeks kahe kuu üüri (linnarajatise kasutusse võtja poolt pakutud üür) suuruse tagatisraha lepingust tulenevate nõuete tagamiseks, mis tuleb kanda Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse kontole EE311010220061053015, viitenumber 5263050050050313;

1.7.2        linnarajatise kasutusse andja ei pea tagatisraha hoiustama krediidiasutuses ega oma varast eraldi;

1.7.3        linnarajatise kasutusse võtjal ei ole õigust nõuda intressi tagatisraha kasutamise eest;

1.7.4        linnarajatise kasutusse andja on kohustatud pärast 2020. aasta hooaja lõppu, s.o lepingu lõppemise või ülesütlemise päevast arvates ühe kuu möödumisel tagastama linnarajatise kasutusse võtjale tagatisraha juhul, kui linnarajatise kasutusse andjal ei ole linnarajatise kasutusse võtja vastu nõudeid ja puudub alus selliste nõuete tekkimiseks. Linnarajatise kasutusse andjal on õigus tagatisrahast maha arvestada linnarajatise kasutusse võtja võlgnevused ja linnarajatise kasutusse andja varale tekitatud kahju.

1.8              Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad pärast pakkumiste avamist nende pakkumise esitamise järjekorras. Eelläbirääkimiste sisu ei kuulu avaldamisele avalikkusele ega teistele pakkujatele. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu neist vastab kehtestatud nõuetele.

1.9              Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise linnarajatise üüri ja kõigi lisatingimuste kohta.

1.10          Pakkumise võitja väljaselgitamisel hinnatakse pakkumist kahes kategoorias:

1.10.1    pakutav üürihind - osakaal lõplikust punktisummast 70 %;

1.10.2 müügiinventari konstruktsioon (disain, materjal, ilmastikukindlus, sobivus linnapilti), müüja riietus (sobivus  linnapilti) - osakaal lõplikust punktisummast 30 %;

1.10.3 komisjon hindab pakkumisi mõlemas kategoorias ning parimaks pakkumiseks tunnistab komisjon kõikidele läbirääkimistega pakkumise tingimustele vastanud kõrgeima hinde saanud pakkumise.

1.11          Linnarajatise osa kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks sõlmitakse Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määrusega nr 51 kehtestatud Tallinna linnale kuuluva rajatise osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormile ja tingimustele vastav leping isikuga, kelle pakkumise on pakkumise korraldaja tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud üürihinda. Sobivate pakkumiste puudumisel on pakkumise korraldajal õigus tunnistada eelläbirääkimistega pakkumine nurjunuks.

1.12          Pakkumise tagatisraha on  sada  protsenti  pakkumise alghinnast, mis on 175 eurot ühe linnarajatise osa kohta. Tagatisraha tuleb kanda enne pakkumise esitamist Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse kontole EE311010220061053015, viitenumber 5263050050050313. Pakkumise võitjal arvestatakse tagatisraha esimese kuu üüri ettemaksuna või juhul, kui esitatud pakkumine on kõrgem alghinnast, üüri ettemaksu osana.  Teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha pakkumise võitja selgumisest 14 päeva jooksul.

1.13          Kui ühe kuu jooksul arvates pakkumise korraldaja poolt eelläbirääkimistega pakkumise võitja haldusakti andmisest ei ole pakkumise võitja lepingut sõlminud või teatab nimetatud aja jooksul kirjalikult lepingu sõlmimisest loobumisest, on pakkumise korraldajal õigus oma otsus kehtetuks tunnistada. Sel juhul ei tagastata sisse makstud tagatisraha pakkumise võitjale. Pakkumise nurjunuks tunnistamise korral tagastatakse tagatisraha kõikidele teistele pakkumise teinud isikutele 14 päeva jooksul arvates vastavasisulise haldusakti andmisest.

2. Linnarajatise üürimise tingimuste ja asendiplaanidega saab tutvuda Tallinna Kesklinna Valitsuse ettevõtluse sektoris, aadressil Nunne 18, III k, tuba 313, telefon 645 7227.

3. Osavõtjatel esitada pakkumised 10. märtsiks 2020 kella 11.00-ks Tallinna Kesklinna Valitsuse ettevõtluse sektorisse, Nunne 18, tuba 313, kinnises ümbrikus, märgusõnaga “mahla müük” koos linnarajatise osa aadressiga. Ümbrikud avatakse 10. märtsil 2020 kell 11.10.

Ametlike teadete nimekiri