Tallinna Linnavaraamet annab teada Rannamõisa tee 1 kinnisasja üürile andmisest

Viimati muudetud 22.02.2021

Tallinna Linnavaraamet teatab et,

Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2021 korraldusega nr  181 otsustati:

Anda otsustuskorras aktsiaseltsile KE INFRA (registrikood 10191969) üürile Tallinna linna omandis olev Rannamõisa tee 1 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 4831601, katastritunnus 78406:606:4490, pindala 15 646 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) ca 10 000 m² suurune osa. Kinnisasja osa antakse üürile kuni 31. detsembrini 2021 üüritasuga 440 eurot kuus. Üürnik kasutab kinnisasja osa Õismäe piirkonnas toimuvate soojustorustiku renoveerimistööde käigus tekkiva pinnase ja betooni ladustamiseks.

Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Ametlike teadete nimekiri