Tallinna Linnavaraamet annab teada linnavara müügist avalikul kirjalikul enampakkumisel

Viimati muudetud 06.11.2019

TALLINNA LINNAVARAAMET MÜÜB

AVALIKUL KIRJALIKUL ENAMPAKKUMISEL

1. Ädala tn 5-49 korteriomandi 1/2 mõtteline osa alghinnaga 31 900 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. novembril 2019 kell 10:00. Pakkumused avatakse 26. novembril 2019 kell 10:05. Tagatisraha suurus on 3 190 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Ädala tn 5-49 korteriomandi 1/2 mõtteline osa (kinnistusregistriosa nr 1936001; 22/1000 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78408:803:2010, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 6262 m2, ja reaalosana eluruum nr 49 üldpinnaga 75,90 m2, mille tähistus plaanil on 49).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni vöönd, muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd ja surveseadme kaitsevöönd.

Elamul on energiamärgis E.

Korteris on tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter ja küte. Korter on halvas seisukorras.

Korteriomandi kaasomandi kasutamiseks ei ole notariaalset kokkulepet sõlmitud.

Ädala tn 5-49 korteriomandi mõttelise osa võõrandamisel on kaasomanikul ostueesõigus.

2. Järva maakonnas Paide linnas Mäo külas asuv Tamme kinnisasi alghinnaga 3 200 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. novembril 2019 kell 10:30. Pakkumused avatakse 26. novembril 2019 kell 10:35. Tagatisraha suurus on 320 eurot.

Järva maakonnas Paide linnas Mäo külas asuv Tamme kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 13425850; katastritunnus 56701:001:0092, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 15 805 m2, hoonestatud).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, ranna või kalda piiranguvöönd, veehaarde sanitaarkaitseala, maaparandushoiuala.

Kinnisasjal asub väga halvas seisukorras kasutuskõlbmatu elamu (ehitisregistri kood 120809588120809588, maapealse osa alune pind 62,3 m2, suletud netopind 52,4 m2). Kinnisasja omanikul puuduvad elamule juurdepääsu võimaldavad võtmed.

Kinnistule puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt. Krundil puuduvad tehnovõrkudega liitumised.

Kinnisasi ei ole kasutusse antud.

3. Kuldnoka tn 7-99 korteriomand alghinnaga 61 600 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. novembril 2019 kell 11:00. Pakkumused avatakse 26. novembril 2019 kell 11:05. Tagatisraha suurus on 6 160 eurot.

Tallinna linnas Kristiine linnaosas asuv Kuldnoka tn 7-99 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 13788901; 431/75341 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78407:701:3601, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 3201 m2, ja reaalosana eluruum nr 99 üldpinnaga 43,10 m2, mille tähistus plaanil on 99).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd, surveseadme kaitsevöönd, geodeetilise märgi kaitsevöönd ja gaasipaigaldise kaitsevöönd.

Elamul on energiamärgis D.

Korteris on tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter, gaas, küte ja gaasipliit. Korter on rahuldavas seisukorras.

Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

4. Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Haljala alevikus asuv Võsu mnt 39 kinnisasi alghinnaga 15 400 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 26. novembril 2019 kell 11:30. Pakkumused avatakse 26. novembril 2019 kell 11:35. Tagatisraha suurus on 1 540 eurot.

Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Haljala alevikus asuv Võsu mnt 39 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 682431; katastritunnus 19002:003:0710, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2448 m2, hoonestatud).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd ja avalikult kasutatava tee kaitsevöönd ning maardla (Haljala uuringuväli).

Kinnistul asub ühekorruseline elamu (ehitisregistri kood 108026226, ehitisalune pind 60 m2, suletud netopind 49,7 m2). Elektrivarustus on tsentraalne, ahiküte ning veevarustus on lokaalne, olemas on välikäimla. Hoone on kapitaalremonti vajavas seisukorras.

Ehitisregistri andmetel paiknevad kinnisasjal veel järgmised ehitised: kuur ehitisregistri koodiga 108026228; kaev ehitisregistri koodiga 220517541; kelder ehitisregistri koodiga 220517539 ja käimla ehitisregistri koodiga 220517540.

ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 33 „Linnavara võõrandamise kord”. Kinnisasjad müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Pakkumusele esitatavad nõuded:

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt võõrandamise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud linnavara (kinnisasja aadress), mille kohta ta soovib pakkumuse esitada. Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht koos postiindeksiga, kontakttelefon, e-posti aadress, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress); panga nimi ja arvelduskonto number, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada;

2) nõusolek osta võõrandatav linnavara enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

3) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (pakkumus); juhul kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa,

4) pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;

5) juriidilise isiku puhul äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja linnavara omandamise ning pakkumusele alla kirjutanud isikule volituste andmise kohta.

Pakkumused esitada müügi korraldajale, Tallinna Linnavaraametile(Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus).

Pakkuja poolt esitatud pakkumust ei ole võimalik pärast selle esitamist tagasi võtta ega muuta.

Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.

Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole: SEB Pank IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5238050050050319, selgituseks märkida kinnisasja aadress, mille tagatisraha makstakse. Sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes täisarvuna. Ühised pakkumised ei ole lubatud.

Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Tallinna linnale (tasumiseks loetakse raha laekumist Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole) või hoiustada enne müügilepingu sõlmimist notarikontole tingimusel, et notar edastab hoiustatud raha kahe (2) pangapäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest Tallinna linna kontole. Kinnisasja notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.

Asjaõigusseaduse § 73 lõige 2 sätestab - kinnisasja mõttelise osa müümisel isikule, kes ei ole kaasomanik ega seaduse järgi eesõigustatud, on teistel kaasomanikel müüdava mõttelise osa ostu eesõigus.

Ostueesõiguse teostamisel loetakse ostueesõigust omava isiku ja müüja vahel müügileping sõlmituks samadel tingimustel, milles müüja ja ostja/enampakkumise võitja kokku leppisid.

Juhul kui ostueesõigust omav isik kasutab ostueesõigust, kannab enampakkumise võitja ostueesõiguse kasutamisega seotud kulud ning tal ei ole õigust ostueesõiguse kasutamisest tekkida võiva kahju ja kulutuste hüvitamist nõuda müüjalt.

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist, Vabaduse väljak 10, IV korrus ja telefonidel 640 4637, 6404 500 ning Tallinna linna veebilehelt www.tallinn.ee/kinnisvara.

KINNISASJADEGA TUTVUMINE

Kinnisasjadega tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti alljärgnevalt:

Ädala tn 5-49 korteriomand ning Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Haljala alevikus asuv Võsu mnt 39 kinnisasi – Kärol Piirits, telefon 645 7037, e-post: karol.piirits@tallinnlv.ee ja Kaili Õunmann, telefon 645 7093, e-post: Kaili.Ounmann@tallinnlv.ee.

Kuldnoka tn 7-99 korteriomand – Airi-Anu Mugur, telefon 645 7109, e-post: Airi-Anu.Mugur@tallinnlv.ee.

Järva maakonnas Paide linnas Mäo külas asuv Tamme kinnisasi – iseseisvalt kohapeal, hoonesse sisse ei pääse.

Ametlike teadete nimekiri