Tallinna Linnavaraamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Akadeemia tee 48 soklikorruse äriruumide nr 001, 003, 005 - 022 üürile andmiseks

Viimati muudetud 29.11.2019

Tallinna Linnavaraameti juhataja 28. novembri 2019 käskkirja nr 1.-2/494 alusel

kuulutatakse välja avalik kirjalik enampakkumine Akadeemia tee 48 soklikorruse äriruumide nr 001, 003, 005 - 022 (inv.pl) üldpinnaga 255,4 m2 üürile andmiseks järgmistel tingimustel:

1) äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;

2) äriruumide kasutusotstarve on koolitus- või kompetentsi/õppekeskus;

3) äriruumide üüri alghind on 4 eurot/m², s.o 1 021,60 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

4) üürnik tasub lisaks äriruumide üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ja koormised;

Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

1) äriruumide kasutamine ei tohi häirida elamu elanikke;

2) äriruumide üüri suurenemine toimub perioodiliselt üks kord aastas 1. märtsil vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

3) äriruumi üürile saajal on õigus teha varale parendusi ja muudatusi (äriruumi sisetööd tulenevalt äriruumide kasutusotstarbest tingitud erinõuetest) üksnes üürileandjaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;

4) kui üürniku poolt äriruumide kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik omal kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise;

5) üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume ega hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

6) äriruumide allkasutusse andmine on keelatud;

7) üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu tingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17;

8) Üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

Kirjalik enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ sätestatud kirjaliku enampakkumise korrale. Enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.

Pakkumuse tagatisraha suuruseks on pakkumusele vastav äriruumi ühe kalendrikuu üüri summa. Tagatisraha kanda Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE311010220061 053 015, viitenumbriga 5238050050050319. Maksekorralduse selgitusse märkida „Akadeemia tee 48 enampakkumine“. Kui enampakkumisel osaleja ei osutu võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja süül, tagastatakse talle tagatisena tasutud rahasumma hiljemalt 10 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise ettemaksuna.

Nõuded pakkumusele:

1) Pakkumus tuleb esitada kirjalikult, kinnises ümbrikus, millel on märge „Akadeemia tee 48 enampakkumine“.

2) pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes.

3) Pakkumus peab sisaldama:

3.1 andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht, aadress, kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, kontakttelefon ja e-post);

3.2 pakkuja nõusolekut äriruumide kasutusse võtmiseks kirjalikul enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

3.3 äriruumide nimetust, millele pakkumus esitatakse;

3.4 äriruumide kasutusotstarvet;

3.5 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussummat
eurodes ilma käibemaksuta. Kui sõnadega ja numbritega kirjutatud summa ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

3.6 tagatisraha tasumist tõendav dokument;

3.7 pangakonto numbrit, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada;

3.8 pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkumuse esitaja allkirja. Pakkumus peab olema allkirjastatud esindusõigust omava isiku poolt ning pakkumusele peab olema lisatud esindusõigust tõendav dokument (isikut tõendava dokumendi koopia, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17. detsember 2019 kell 11.00. Pakkumused tuleb esitada kinnises ümbrikus Tallinna Linnavaraametile aadressil Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn. Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata. Ühiseid pakkumised ei ole lubatud.

Pakkumused avatakse 17. detsember 2019 kell 11.10 Tallinna Linnavaraametis, Vabaduse väljak 10, IV korruse saalis. Avamise juures võivad viibida pakkujad või nende esindajad.

Täiendavat informatsiooni äriruumide ja kirjaliku enampakkumise kohta saab tööpäevadel telefonil 640 4515 või e-posti aadressil linnavaraamet@tallinnlv.ee.

Käskkirja on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

 

 

 

Ametlike teadete nimekiri