Tallinna Linnavaraamet kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise Pelguranna tn 58 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks rannahoone ehitamise eesmärgil

Viimati muudetud 27.01.2021

Pelguranna tn 58 (kinnistusregistriosa nr 12609350, katastritunnus 78401:101:4075, pindala 2857 m², sihtotstarve ärimaa 100%);

Pelgurand (kinnistusregistriosa nr 23936001, katastritunnus 78401:101:4074, pindala 267 331 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

Hoonestaja kohustub lammutama Pelguranna tn 58 kinnisasjal asuvad ehitised ja ehitama kinnisasjale rannahoone ja seda teenindavad rajatised vastavalt arhitektuurivõistluse võitnud võidutöö „RANNAHOOV“ alusel 26. oktoobril 2020 koostatud eskiisprojektile nr 2015 ja 28. oktoobril 2020 antud projekteerimistingimustele nr 2011002/11334 ning ehitusprojektile ja ehitusloale.

Hoonestaja kohustub lõpetama ehitustööd ja vormistama ehitiste kasutusload hiljemalt 4 aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

Pelguranna kinnisasjale seatakse üleehitamisservituut pindalaga kuni 650 m2 rannahoone osaks oleva varikatuse ehitamiseks.

Pakkumine tuleb esitada hoonestusõiguse seadmise tasu kohta. Hoonestusõiguse seadmise tasu alghind on 7395 (seitse tuhat kolmsada üheksakümmend viis) eurot. Lisaks tuleb esitada pakkumisteates nimetatud dokumendid.

Tagatisraha suurus on 739 eurot.

Tagatisraha peab olema laekunud pakkumuse esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei arvelduskontole: SEB Pank arvelduskonto IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5238050050050319, selgituseks märkida „Pelguranna tn 58 läbirääkimistega pakkumine“. Pakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse lepingu sõlmimisel arvesse hoonestusõiguse seadmise tasu osalise tasumisena. Teistele pakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. märts 2021 kell 12.00.

Pakkumused esitada enampakkumise korraldajale, Tallinna Linnavaraametile(Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus).

Pakkumised avatakse 23. märtsil 2021 kell 13.00.

Hoonestusõiguse üldtingimused:

1. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

Hoonestusõigus seatakse Pelguranna tn 58 kinnisasjale kogu ulatuses.

2. Hoonestusõiguse aastatasu on 2465 (kaks tuhat nelisada kuuskümmend viis) eurot, mis moodustab 5% ärimaa sihtotstarbega maa maksustamishinnast hinnatsoonis H0784034. Hoonestusõiguse aastatasu maksab hoonestaja kaks korda aastas võrdsetes osades iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks järgneva poolaasta eest ette. Hoonestusõiguse aastatasu muudetakse vastavalt maa maksustamishinna muutumisele. Alates 2036. aasta 1. jaanuarist on hoonestusõiguse aastatasu 5% hoonestusõiguse turuväärtusest.

3. Hoonestaja kohustub lammutama kinnisasjal asuvad kinnisasja oluliseks osaks olevad ehitised – rannahoone, Stroomi jõulinnaku, paadikuuri ja wc-d – ning ehitama kinnisasjale rannahoone ja seda teenindavad rajatised vastavalt arhitektuurivõistluse osaühingu HG ARHITEKTUUR võidutöö „RANNAHOOV“ alusel 26. oktoobril 2020 koostatud eskiisprojektile nr 2015 ja 28. oktoobril 2020 antud projekteerimistingimustele nr 2011002/11334 ning ehitusprojektile ja ehitusloale rannahoone ja seda teenindavad rajatised.

4. Hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek, kusjuures omanik seab võõrandamise nõusoleku andmise tingimuseks kõigi omaniku ja hoonestaja vahel sõlmitud hoonestusõigust puudutavate võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmise hoonestusõiguse omandaja poolt. Kinnisasja omanikul on õigus kuni hoonestusõiguse alusel ehitatavate ehitiste kasutuslubade andmiseni õigus keelduda hoonestusõiguse võõrandamiseks nõusoleku andmisest, kui isik, kellele hoonestusõigus soovitakse võõrandada, ei vasta enampakkumisel pakkujale esitatud nõuetele.

5. Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek.

6. Hoonestaja koormab hoonestusõiguse ostueesõigusega kinnisasja igakordse omaniku kasuks.

7. Kinnisasja omanikul on õigus nõuda hoonestaja nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks või hoonestusõiguse üleandmiseks tema poolt nimetatud isikule ehitusprojekti mittetähtaegse tellimise korral, hoonestusõiguse alusel ehitatavate hoonete ja rajatiste tähtajaks mittevalmimisel ja kindlustamiskohustuse, hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse ja korrashoiukohustuse rikkumisel, kui hoonestaja ei ole lepingu rikkumist talle antud mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldanud.

8. Hoonestusõiguse tähtaja saabumisel või hoonestusõiguse kinnisasja omanikule langemisel muutuvad kinnisasjal asuvad hooned ja rajatised kinnisasja oluliseks osaks. Hoonestusõiguse kinnisasja omanikule langemisel ning hoonestusõiguse tähtaja lõppemisel kinnisasja omanik kinnisasjale jäävate ehitise eest hoonestajale hüvitist ei maksa.

Hoonestaja kohustub:

1. tellima kinnisasjal asuvate ehitiste lammutamiseks ja hoonestusõiguse alusel rajatavate ehitiste ehitamiseks ehitusprojekti hiljemalt kahe aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse;

2. ehitama hoonestusõiguse alusel rajatavad ehitised valmis ning vormistama kasutusload hiljemalt nelja aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse;

3. kasutama ehitisi vastavalt nende ehitisregistris registreeritud kasutusotstarbele;

4. täitma tehnovõrkude ja -rajatiste valdajate või omanike poolt antud tehnilisi tingimusi ehitiste ehitamise ning kasutamise kohta;

5. nõustuma kinnisasjale ja hoonestusõigusele reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmisega rajatavate tehnovõrkude ja -rajatiste teenindamiseks ja remontimiseks selle eest tasu nõudmata;

6. määrama hoonestusõiguse seadmisel vastutava projektijuhi, kes esindab hoonestajat kõigis lepinguga seotud küsimustes kuni ehitiste valmisehitamiseni;

7. kindlustama hoonestusõiguse alusel püstitatavad ehitised kogu hoonestusõiguse kehtivuse ajal ning esitama iga aasta 1. märtsiks Tallinna Linnavaraametile kehtiva kindlustuspoliisi. Kui ehitis hävib tervikuna või osaliselt, on hoonestaja kohustatud selle omal kulul uuesti üles ehitama või taastama kolme aasta jooksul;

8. hoidma hoonestusõiguse alal asuvad ehitised ja kogu hoonestusõiguse ala alaliselt heas seisukorras vastavalt Tallinna linnas kehtivale heakorra eeskirjale;

9. tasuma kinnisasja omanikule:

 • hoonestusõiguse aastatasu mittetähtaegsel tasumisel viivist 0,05% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest;
 • ehitiste tähtajaks mittevalmimisel ning uuesti püstitamise või taastamise kohustuse täitmise tähtajast mittekinnipidamise korral leppetrahvi 2% hoonestusõiguse aastatasust, kuid mitte vähem kui 100 eurot ja mitte rohkem kui 500 eurot iga tähtpäeva ületava päeva eest;
 • hoonestusõiguse alusel ehitatud ehitiste mittesihtotstarbelise kasutamise korral mittesihtotstarbelise kasutamise aja eest leppetrahvi 2% hoonestusõiguse aastatasust, kuid mitte vähem kui 100 eurot ja mitte rohkem kui 500 eurot iga päeva eest, mil hoonestaja rikub ehitiste sihtotstarbelise kasutamise kohustust;

10. alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud rahalise nõude rahuldamiseks.

Pakkumusele esitatavad nõuded:

Pakkumisel osalemiseks esitab pakkuja pakkumise korraldajale pakkumuse kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Pelguranna tn 58 läbirääkimistega pakkumine“.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumissumma eurodes. Pakkumine ja lisadokumendid tuleb esitada paberkandjal ning elektrooniliselt (CD või mälupulk).

Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 1. andmed pakkuja kohta (juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress ja kontakttelefon, panga nimetus ja arvelduskonto number, juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi nõusolek sõlmida hoonestusõiguse seadmise leping kehtestatud tingimustel);
 2. sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat. Kui sõnadega kirjutatud pakkumissumma ja numbritega kirjutatud pakkumissumma erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud pakkumissumma;
 3. ehitusalal tegutseva ettevõtjaga sõlmitud koostöökokkulepe hoonestusõiguse alale ehitiste ehitustööde tegemiseks juhul, kui pakkuja ei teosta ehitustöid ise, vaid tellib need ehitajalt;
 4. Pelguranna tn 58 kinnisasjale ehitatava rannahoone ruumiprogrammi koos illustratsiooni ja seletuskirjaga;
 5. äriplaani, mis peab sisaldama järgnevaid osasid:

-          äriplaani lühiülevaade;

-          ettevõtte lühikirjeldus, projekti üldine juhtimine;

-          projekti kirjeldus, sh projekteerimise ja ehitamise protsessi kirjeldus ning ehitamise etapid;

-          finantseerimine, sh projekti finantseerimisstrateegia, finantsprognoosid;

-          projekti riskid ja riskide maandamise meetmed;

6. pakkumuse esitamise kuupäeva, pakkumuse esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja;

7. pakkuja kvalifitseerimiseks nõutud dokumente vastavalt „Pakkujale esitatavad nõuded“ punktidele 5 ja 6;

8. kirjalikku nõustumust tasuda hoonestusõiguse aastatasu vastavalt hoonestusõiguse seadmise tingimustele kogu hoonestusõiguse kehtivuse aja jooksul.

Pakkujale esitatavad nõuded:

 1. pakkuja ja ehitaja peavad olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris;
 2. pakkuja ja ehitaja peavad olema maksevõimelised, nende suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega muud seesugust menetlust pakkuja ja ehitaja asukohamaa seaduste kohaselt;
 3. pakkuja ja ehitaja peavad olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
 4. pakkuja või ehitaja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate tegevusalal „Ehitamine”;
 5. pakkuja või ehitaja kahe viimase majandusaasta kogu majandustegevuse netokäive peab olema igal majandusaastal vähemalt 3 000 000 (kolm miljonit) eurot. Pakkujal tuleb esitada andmed enda või ehitaja kahe viimase majandusaasta kogu majandustegevuse netokäibe osas iga aasta kohta eraldi;
 6. pakkujal või ehitajal peab viie viimase aasta (01/2015-12/2019) jooksul olema korrektselt ja hea ehitustava kohaselt ehitatud ja üle andnud vähemalt kolm sarnast ehitustööd, mille lepingu maksumus iga objekti kohta on vähemalt 1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) eurot. Sarnasteks ehitustöödeks loetakse avaliku ehitise kasutamise otstarbega hoonete ehitustööd vastavalt koodile 12000 (majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrus nr 51). Pakkujal tuleb esitada viie viimase aasta jooksul (iga aasta kohta eraldi) tehtud olulisemate sarnaste ehitustööde nimekiri.

Eelnimetatud nõuetele mittevastava pakkuja esitatud pakkumust ei arvestata.

Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud pakkuja. Nõuetele mittevastava pakkumuse esitanud pakkujat läbirääkimistele ei lubata.

Läbirääkimiste sisu ei avaldata avalikkusele ega teistele pakkujatele. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumust on tehtud ja mitu neist vastab nõuetele.

Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumuse koos lõpliku eskiislahendusega, mis koosneb illustratsioonist ja seletuskirjast. Lõplik pakkumus ei tohi olla linnale esialgsest pakkumusest ebasoodsam. Lõplik pakkumus peab olema jõus minimaalselt 120 kalendripäeva.

Lõplike pakkumiste hindamiskriteeriumid on järgmised:

 1. hoonestusõiguse seadmise tasu – 10%.

Hindamine toimub väärtuspunktide meetodil. 10% vastab 10 punktile. Kõrgeima tasu pakkumine saab maksimaalse arvu punkte st 10, teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, st maksimum punktisumma korrutatakse pakkumise hinna ja parima pakkumise hinna jagatisega;

2. hoonestusõiguse seadmise lepingu täitmisega seonduvaid küsimusi analüüsiv äriplaan – 40%.

Äriplaani hindamisel hinnatakse:

-          terviklikkust, mille juures hinnatakse, kas äriplaan sisaldab kõiki etteantud struktuuri osasid;

-          finantsilist põhjendatust, mille juures hinnatakse äriplaani finantsilist realistlikkust;

-          tehnilist põhjendatust, mille juures hinnatakse äriplaani vastavust etteantud tehnilistele tingimustele (projekti realiseerimise kava kirjeldus) ja tehnilise lahenduse realistlikkust.

Komisjon annab igale pakkujate esitatud äriplaanile punkte 1 kuni 10 nii, et 10 punkti vastab 40%-le. Pakkujale antakse % vastavas proportsioonis saadud punktidele (näiteks 4 punkti vastab 16%, 6 punkti vastab 24% jne).

3. Pelguranna tn 58 kinnisasjale ehitatava hoone ruumiprogramm koos illustratsiooni ja seletuskirjaga — 50%.

Komisjon annab iga pakkuja esitatud ruumiprogrammile punkte 1 kuni 10 nii, et 10 punkti vastab 50-le protsendile. Pakkujatele antakse protsent vastavas proportsioonis saadud punktidele (näiteks 5 punkti vastab 25%-le, 7 punkti vastab 35%-le jne), kusjuures punktide andmisel hinnatakse ruumiprogrammi põhjalikkust, läbimõeldust ja optimaalsust. Pakkujate esitatud ruumiprogrammi lahendused vaatab enne läbirääkimiste alustamist ning teistkordselt pärast lõplike pakkumuste esitamist, kuid enne hindamist, läbi Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja annab iga ruumiprogrammi lahenduse kohta oma kirjaliku seisukoha, mis on komisjoni jaoks nõuandva iseloomuga.

Pakkumise võitjaks on pakkuja, kes on saanud hindamisel kõrgeima punktisumma.

Võrdväärsete pakkumuste esitajatele annab komisjon parima pakkumise välja selgitamiseks võimaluse oma lõplikku pakkumust kümne tööpäeva jooksul täiendada.

Pakkumuse esitamisega annab pakkuja nõusoleku hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks kuulutuses nimetatud tingimustel.

Pärast lõplike pakkumuste saamist vormistab pakkumiskomisjon 20 tööpäeva jooksul lõplike pakkumuste protokolli, kus esitab põhjendatud arvamuse parima pakkumise kohta.

Läbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.

Pakkumise võitja kohustub sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingu ja üleehitamisservituudi seadmise lepingu ning asjaõiguslepingud kahe kuu jooksul arvates läbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamisest. Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud (s.h notaritasu ja riigilõiv) tasub hoonestaja.

Kui parima pakkumuse teinud pakkuja ei ole kahe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest lepingut sõlminud, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse. Parima pakkumise teinud pakkujale, kes ei sõlmi kahe kuu jooksul lepingut, ei tagastata tema poolt tasutud tagatisraha.

Pakkumise võitja kohustub tasuma hoonestusõiguse seadmise tasu hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise ajaks.

Lisainfo tel: 640 4642 või linnavaraamet@tallinnlv.ee

Alused: Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 otsus nr 131 „Pelguranna tn 58 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmine läbirääkimistega pakkumise korras ja Pelguranna kinnisasjale üleehitamisservituudi seadmine“ ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrus nr 34 „Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord“.

Ametlike teadete nimekiri