Tallinna Salme Kultuurikeskus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Salme tn 12 keldrikorruse äriruumide, üldpinnaga 598 m², üürile andmiseks

Viimati muudetud 11.06.2021

1. Tallinna Salme Kultuurikeskus kuulutab  välja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“ avaliku kirjaliku enampakkumise Salme tn 12 keldrikorruse äriruumide, üldpinnaga 598 m², üürile andmise järgmistel tingimustel:  

1.1 äriruumi üürileping (edaspidi ka üürileping) sõlmitakse kümneks aastaks;

1.2 äriruumi kasutusotstarve on toitlustus, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks;

1.3 äriruumid nr 004-005, 011-011a, 040-048, 053b, 059, 061-066 ja 068 (plaanil), üldpinnaga 424,7 m2, on üürniku ainukasutuses ja äriruumide üüri alghind on 3,07 €/m2 kohta kuus (s.o kokku 1303,83 eurot kuus), millele lisandub käibemaks ja äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh haldus- ja hoolduskulud), maksud ja koormised;

1.4 üürileandjaga ühiskasutuses olevate äriruumide nr 003, 006-007, 039 ja 053 (plaanil), üldpinnaga 173,3 m2, üüri alghind on 1,85 €/m2 kohta kuus (s.o 320,61 eurot kuus), millele lisandub käibemaks ja äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh haldus- ja hoolduskulud), maksud ja koormised;

1.5 üürnik korraldab äriruumide nr 003-007, 011-011a, 039-048, 053-053b, 059, 061-066 ja 068 koristuse ning sõlmib vastava lepingu;

1.6 parimaks pakkumuseks tunnistatakse kõrgema hinnaga pakkumus.

2. Äriruumi üürileandmise eritingimused on:

2.1 üür suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%;

2.2 üürileandja ei hüvita üürniku poolt äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest. Parenduste tegemiseks peab üürnik eelnevalt kirjalikult kooskõlastama kõik tehtavad parendus- ja/või muudatustööd üürileandjaga;

2.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumi kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende tingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise;

2.4 äriruumi ei ole lubatud allkasutusse anda;

2.5 üürnik tagab üürileandjale pideva läbi- ja juurdepääsu, üürileandjaga ühiskasutuses olevate äriruumide nr 003, 006, 039 ja 053 kaudu hoones asuvatele, üürileandja teistele äriruumidele;

2.6 üürnik tagab juurdepääsu kolmandatele isikutele, üürileandjaga ühiskasutuses olevatele äriruumidele nr 006 ja 007 (suitsuruum);

2.7 üürnik tagab üürileandjale juurdepääsu äriruumile nr 060 (tehniline ruum);

2.8 üürileandja võib korraldada, eelneval kirjalikul kokkuleppel üürnikuga, ilma üürnikule tasu maksmata, äriruumis nr 059 (plaan, üldpinnaga 143,5 m2) üürileandja endaga seotud üritusi;

2.9 äriruumid võivad olla avatud igapäevaselt ajavahemikus kella 7.00-st kuni 23.00-ni, kuid mitte vähem kui Tallinna Salme Kultuurikeskuse lahtioleku ajal. Muul ajal tuleb lahtiolekuaega kooskõlastada Tallinna Salme Kultuurikeskusega;

2.10 äriruumides asuva vara kindlustab üürnik;

2.11 üürnik tagab köögiseadmete olemasolu hiljemalt kolme kuu jooksul peale üürilepingu sõlmimist, vastavalt enampakkumises üürileandjale esitatud kavandile;

2.12 üürnikul peab olema vähemalt kolmeaastane tegutsemiskogemus toitlustuse valdkonnas. Üürileandja kontrollib tegutsemiskogemust avalike registrite kaudu;

2.13 äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

3. Enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt Tallinna Salme Kultuurikeskusele (Salme tn 12, 10413 Tallinn, kabinett 210) kinnise ümbriku, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumine on esitatud. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata. Ühised pakkumised ei ole lubatud. Pakkujal ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ees.

4. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

4.1 andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, äriregistri kood, asukoht (aadress), kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, konttakttelefon, e-post);

4.2 pakkuja nõusolekut võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

4.3 äriruumi kasutamisega seotud tegevuskava või plaanitava tegevuse lühitutvustust;

4.4 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4.5 dokument tagatisraha tasumise kohta;

4.6 pangakonto numbrit, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada;

4.7 pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkumuse esitaja allkirja. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

5. Pakkumise tagatisraha suuruseks on ühe kuu üüri alghind. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtpäevale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei arvelduskontole: EE311010220061053015 (AS SEB Pank), viitenumber 5281050050050311, selgituseks märkida linnavara aadress, millega seoses pakkumine on esitatud. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul pakkumise toimumise päevast arvates.

6. Osavõtutasu ei rakendata.

7. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud äriruumi üürilepingut, on enampakkumise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Enampakkumise võitja tagatisena tasutud raha ei tagastata.

8. Enampakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

Äriruumidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel telefonil 554 9393.

Pakkumused esitada Tallinna Salme Kultuurikeskus, kabinett 210 (Salme tn 12) hiljemalt 12.07.2021 kella 09.00-ks.

Pakkumuste avamine algab 12.07.2021 kell 09.15 Tallinna Salme Kultuurikeskuses, ruumis 217. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. 

Ametlike teadete nimekiri