Tallinna Turud korraldab kirjaliku enampakkumise Nõmme turu hoone nr 4 kasutusse andmiseks

Viimati muudetud 15.01.2020

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 15.01.2020 käskkirja nr T-6-1/20/9 korraldab Tallinna Turud kirjaliku enampakkumine aadressil Turu plats 8, Tallinn asuva Nõmme turu hoone nr 4 äriruumide üürile andmiseks järgmistel tingimustel:

1.1 äriruum – Nõmme turu hoone nr 4;

1.1.1 äriuumi üldpind 10,0m2;

1.1.2 äriruumi kasutusotstarve – toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid) või jaekaubandus (välja arvatud tubakatooted) või toitlustus (välja arvatud alkohoolsed joogid);

1.1.3 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;

1.1.4 äriruumi üüri alghind on 13,00 €/m2 kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

1.1.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega;

2. Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.1 üürnik kohustub järgima Tallinna Turgude juhataja kinnitatud Tallinna munitsipaal-turgude sisekorraeeskirja;

2.2 üürnik kohustub üürilepingu sõlmimisel tasuma kirjalikul enampakkumisel pakutud ühe kuu äriruumi üüri summa ettemaksuks. Üürileandja saab ettemaksu kasutada tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga. Üürileandja ei pea ettemaksu hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürnikul ei ole õigust nõuda intressi ettemaksu hoiustamise eest;

2.3 üürnikul on õigus teha varale parendusi ja muudatusi üksnes Tallinna Turgude juhatajaga

eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;

2.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendusteks tehtud ja

tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi

väärtuse suurenemise eest;

2.5 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

2.6 äriruumi üüri suurenemine toimub perioodiliselt üks kord aastas vastavalt tarbijahinna-indeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.

3. Üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

4. Kirjalik enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ sätestatud kirjaliku enampakkumise korrale. Enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.

5. Enampakkumisest osavõtu tasu on 30 eurot. Osavõtutasu kanda Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE 311 010 220 061 053 015, viitenumbriga 527 455 005 005 0310, AS SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse märkida „Nõmme turu hoone nr 4 kirjalikust enampakkumisest osavõtu tasu“. Osavõtutasu pakkujale ei tagastata.

6. Pakkumuse tagatise suuruseks on pakkumusele vastav äriruumi ühe kalendrikuu üüri summa. Pakkuja annab tagatise iga esitatava pakkumuse kohta. Tagatisraha kanda Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE 311 010 220 061 053 015, viitenumbriga 527 455 005 005 0226, AS SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse märkida „Nõmme turu

hoone nr 4 pakkumuse tagatis“. Kui enampakkumisel osaleja ei osutu võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja süül, tagastatakse talle tagatisena tasutud rahasumma hiljemalt 10 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu alusel tasumisele kuuluva ettemaksuna.

7. Nõuded pakkumusele

7.1 Pakkumus tuleb esitada kirjalikult, kinnises ümbrikus, millel on märge „Nõmme turu hoone nr 4 kasutusse andmise kirjalik enampakkumine“.

7.2 Pakkumus peab sisaldama:

7.2.1 andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht, aadress, kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, kontakttelefon ja e-post);

7.2.2 pakkuja nõusolekut äriruumi kasutusse võtmiseks kirjalikul enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

7.2.3 äriruumi nimetust, millele pakkumus esitatakse;

7.2.4 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussummat eurodes ilma käibemaksuta. Kui sõnadega ja numbritega kirjutatud summa ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

7.2.5 osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavad dokumendid;

7.2.6 pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkuja allkirja. Pakkumus peab olema allkirjastatud esindusõigust omava isiku poolt ning pakkumusele peab olema lisatud esindusõigust tõendav dokument (isikut tõendava dokumendi koopia, volikiri vms).

8. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 6. veebruar 2020 kell 12.00. Pakkumused tuleb esitada Tallinna Turgude juhataja nimele aadressil E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata.

9. Pakkumused avatakse 6. veebruaril 2020 kell 12.10 Tallinna Turgude kontoriruumides, aadressil E. Vilde tee 118. Avamise juures võivad viibida pakkujad või nende esindajad.

10. Täiendavat informatsiooni äriruumide ja kirjaliku enampakkumise kohta saab tööpäevadel telefonil 615 0054 või e-posti aadressil tallinnaturud@tallinnaturud.ee.

 

Ametlike teadete nimekiri