Tallinna Turud teatab Turu plats 8, Tallinn asuva Nõmme turu hoone nr 4 kasutusse andmisest

Viimati muudetud 13.02.2020

Vastavalt Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 12.02.2020 käskkirjale nr T-6-1/20/17:

1. Antakse kirjaliku enampakkumise võitjale Osaühing TATALUS (registrikood 10670167) viieks aastaks üürile aadressil Turu plats 8, Tallinn asuva Nõmme turu hoone nr 4 järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumi üldpind 10,0 m2;

1.2 äriruumi kasutusotstarve – toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid);

1.3 äriruumi üürihind kalendrikuus on 15,00 eurot /m2, millele lisandub käibemaks;

1.4 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

1.5 äriruumi kasutamisega seotud üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus tekib äriruumi üürilepingu sõlmimisest ja äriruumi üleandmisest üürnikule.

2. Tallinna Turud sõlmib Osaühinguga TATALUS äriruumi üürilepingu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud äriruumi üürilepingu tüüpvormile ja tingimustele. Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.1 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

2.2 üürnik kohustub üürilepingu sõlmimisel tasuma kirjalikul enampakkumisel pakutud ühe kuu äriruumi üüri summa ettemaksuks. Üürileandja saab kasutada ettemaksu tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga. Üürileandja ei pea ettemaksu hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürnikul ei ole õigust nõuda intressi ettemaksu hoiustamise eest;

2.3 äriruumi üürnikul on õigus teha varale parendusi ja muudatusi üksnes Tallinna Turgude juhatajaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;

2.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.5 äriruumi üüri suurenemine toimub perioodiliselt üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.

Ametlike teadete nimekiri