Tallinna Turud teatab Viru tn 26 müügikioskite nr 6 ja 13 kasutusse andmisest

Viimati muudetud 18.02.2021

Vastavalt Tallinna linnakantsleri 18.02.2021 käskkirjale nr T-29-1/21/27:

1. Antakse kirjaliku enampakkumise võitjale Taxirent OÜ-le(registrikood 14062163) kolmeks aastaks üürile aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikiosk nr 6 järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

1.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

1.3 äriruumi üürihind kalendrikuus on 4559 eurot, millele lisandub käibemaks;

1.4 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

1.5 äriruumi kasutamisega seotud üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus tekib äriruumi üürilepingu sõlmimisest ja äriruumi üleandmisest üürnikule.

2. Antakse kirjaliku enampakkumise võitjale -le Florester(registrikood 12504059) kolmeks aastaks üürile aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikiosk nr 13 järgmistel tingimustel:

2.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

2.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

2.3 äriruumi üürihind on kalendrikuus 2020 eurot, millele lisandub käibemaks;

2.4 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega;

2.5 äriruumi kasutamisega seotud üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus tekib äriruumi üürilepingu sõlmimisest ja äriruumi üleandmisest üürnikule.

3. Tallinna Turud sõlmib Taxirent OÜ-ga ja OÜ-ga Florester äriruumi üürilepingu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud äriruumi üürilepingu tüüpvormile ja tingimustele. Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

3.1 äriruumiesise kõnnitee kaubandustegevuseks kasutusse võtmine toimub Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord” alusel Tallinna Kesklinna Valitsuse määratud tingimustel;

3.2 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

3.3 üürnik kohustub üürilepingu sõlmimisel tasuma kirjalikul enampakkumisel pakutud ühe kuu äriruumi üüri summa ettemaksuks. Üürileandja saab kasutada ettemaksu tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga. Üürileandja ei pea ettemaksu hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürnikul ei ole õigust nõuda intressi ettemaksu hoiustamise eest;

3.4 äriruumi üürnikul on õigus teha varale parendusi ja muudatusi üksnes Tallinna Turgude juhatajaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;

3.5 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

3.6 äriruumi üüri suurenemine toimub perioodiliselt üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.

Ametlike teadete nimekiri