Tallinna Üürikomisjon otsus üürivaidlusasjas nr 11-1/35/19 Aleksandr Noskov’i avaldus Märt Mõtte (sünd.22.08.1978) vastu

Viimati muudetud 13.01.2020

Tallinna Üürikomisjon rahuldas 04.11.2019 otsusega üürivaidlusasjas nr 11-1/35/19 Aleksandr Noskov’i avalduse Märt Mõtte (sünd.22.08.1978) vastu ja otsustas välja mõista Märt Mõttelt Aleksandr Noskovi kasuks kahjuhüvitise 3200 eurot Õismäe tee 103-22 Tallinnas asuva eluruumi rikkumise eest.

Kui MÄRT MÕTTE ei nõustu üürikomisjoni otsusega, võib ta sama üürivaidlusasja läbi vaatamiseks pöörduda alates käesoleva teate avaldamisest 20 päeva jooksul Harju Maakohtusse. Kohtule võib esitada taotluse, et kohus vaataks komisjonile esitatud avalduse läbi hagimenetluse korras hagina. Sel juhul on hageja komisjoni poole pöördunud isik ja kostja kohtule avalduse esitanud pool ja komisjonile esitatud avaldus loetakse hagiavalduseks. Kohtule esitatavas avalduses tuleb märkida, et üürikomisjon on asja juba lahendanud ja lisada üürikomisjoni otsuse ärakiri. Avalduselt tuleb tasuda riigilõiv summas, mille hageja oleks pidanud tasuma hagi esitamise korral. Üürikomisjoni otsus jõustub, kui otsuse avaldamisest alates 20 päeva jooksul ei ole maakohtusse esitatud hagi samas vaidlusasjas. Jõustunud otsus avaldatakse üürikomisjoni veebilehel ja täidetakse täitemenetluse sätete alusel.

Ametlike teadete nimekiri