Teade detailplaneeringutest Tallinnas

Viimati muudetud 08.11.2019

Tallinna Linnavalitsus otsustas 06.novembri 2019 istungil korraldusega nr 1424-k

lõpetada järgmiste detailplaneeringute menetlus Põhja-Tallinna linnaosas:

1.1 Orase tn 13 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli elamumaa sihtotstarbega Orase tn 13 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse (sh üks täiskorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning üldiste maakasutustingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine;

1.2 Telliskivi tn 60, 60A ja 60E kruntide ning lähiala detailplaneering, mille eesmärk oli Telliskivi tn 60 kinnistu jagamine kruntideks, Reisijate tänava koridori määramine, kruntidele juurdesõiduteede planeerimine ja kõigile planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine;

1.3 Nõlva tn 9, 11a kruntide ja lähiala detailplaneering, mille eesmärk oli Nõlva tn 9 krundi piiride ning ehitusõiguse täpsustamine, et laiendada olemasolevat terminali ning rajada täiendav kai; Nõlva tänava maa-ala määramine; kruntidele avalikult kasutatava juurdepääsu tagamine;

1.4 Nõlva tn 3 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli ärimaa sihtotstarbega Nõlva tn 3 kinnistule ehitusõiguse määramine 1-korruselise laohoone ja 1-korruselise ärihoone (olmehoone) ehitamiseks ning anda planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus;

1.5 Õle tn 3 kinnistu detailplaneering (endine Õle tn 3a kinnistu), mille eesmärk oli kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone eluruumide laiendamiseks katusekorrusele ja ühe 3-korruselise (sh katusekorrus) soklikorrusega kuni 6 korteriga hoovimaja ehitamiseks ning juurdepääsude ja parkimise lahendamine, heakorra ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine.

2. Tunnistada kehtetuks:

2.1 Tallinna Linnavalitsuse 28. jaanuari 2015 korraldus nr 99-k „Orase tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“;

2.2 Tallinna Linnavalitsuse 19. veebruari 2003 korraldus nr 417-k „Telliskivi tn 60, 60A ja 60E kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.3 Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2004 korraldus nr 659-k „Nõlva tn 9, 11a kruntide ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.4 Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 korraldus nr 1166-k „Nõlva tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“;

2.5 Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldus nr 1840-k „Õle tn 3a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 06.novembri 2019 istungil korraldusega nr 1425-k

kehtestada Mõtuse tn 7a kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

Ametlike teadete nimekiri