Teade detailplaneeringutest Tallinnas

Viimati muudetud 30.06.2020

Tallinna Linnavalitsus otsustas 25. juuni 2020 istungil:

1. korraldusega nr 779-k:

muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2018 korraldusega nr 1326-k algatatud Sepise tn 7 kinnistu detailplaneeringus planeeritud maa-ala suurust 0,59 hektarilt 0,63 hektarini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele. Ala suurendamine on tingitud asjaolust, et määratud on osaliselt Valukoja tn 8 kinnistule maa-alune ehitusõigus parkimiskorruste ühendamiseks ja maapealne ehitusõigus hoonete vahelise ühendusgalerii ehitamiseks, mistõttu on vajalik planeeritavat ala laiendada.

1.1 Võtta vastu Lasnamäe linnaosas 0,63 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Sepise tn 7 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 17138. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarbega Sepise tn 7 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 12 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri‑ ja büroohoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus antud ala heakorrastuse ja haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhinõtteline lahendus.

2. korraldusega nr 780-k:

kehtestada Nõmme linnaosas 28,26 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10339. Detailplaneeringu eesmärk on jagada tootmismaa sihtotstarbega Silikaltsiidi tn 8 kinnistu ja moodustada 22 äri- ja/või tootmismaa, 1 tootmismaa, 3 sotsiaalmaa (üldkasutatav maa), 6 transpordimaa ning 1 äri- ja/või tootmismaa või transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata ehitusõigus 65 hoone ehitamiseks, millest äri‑ ja/või tootmishooned võivad olla kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ning pumbamaja ja alajaamahooned 1-korruselised. Silikaltsiidi tn 8a tootmismaa sihtotstarbega kinnistule määratakse ehitusõigus 4 alajaamahoone ehitamiseks, mis võivad olla kuni 2‑korruselised. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

Ametlike teadete nimekiri