Teade detailplaneeringutest Tallinnas

Viimati muudetud 09.09.2020

Tallinna Linnavalitsus otsustas 02. septembri 2020 istungil:

1. korraldusega nr  933-k:

algatada Neeme tn 40 kinnistu detailplaneering, edaspidi ka detailplaneering. Põhja‑Tallinna linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,24 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Neeme tn 40 kinnistust kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ning määrata mõlemale krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 03. septembri 2020 istungil:

1. otsusega nr 71:

kehtestada Kesklinnas asuva 0,17 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneering, Osaühingu SIRKEL&MALL töö nr 77-10, milles on ettenähtud määrata Tartu mnt 60 kinnistu sihtotstarbeks transpordimaa ja Tartu mnt 60a kinnistu sihtotstarbeks vähemalt 20% äri- ja kuni 80% elamumaa ning määrata ehitusõigus Tartu mnt 60a kinnistule kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused.

1.1 Detailplaneeringuga muudetakse planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve piirkonna või linnaosakeskuse segahoonestusala, mis on mõeldud eeskätt kaubandus-, teenindus- ja vabaaja harrastustega seonduvatele asutustele ja ettevõtetele, kesklinna segahoonestusalaks. Kesklinna segahoonestusalale võib ehitada kõiki hooneid v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid.

1.2 Detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsusega nr 83 kehtestatud Tartu maantee detailplaneering lõigus Kaubamaja tn kuni Vaskjala-Ülemiste kanal käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas.

2. otsusega nr 73:

võtta vastu Põhja-Tallinnas asuva 0,96 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 18126. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta 10% äri- ja 90% tootmismaa sihtotstarbega Sepa tn 28 kinnistu sihtotstarve vähemalt 10% äri- ja kuni 90% elamumaaks ning määrata ehitusõigus kuni nelja kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määrati planeeringus üldised maakasutustingimused ning anti heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2.1 Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringust tulenev maakasutuse juhtotstarve tööstusettevõtete alast korruselamute alaks.

3. otsusega nr 74:

algatada Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneering (edaspidi detailplaneering). Haabersti linnaosas asuva planeeritava maa‑ala suurus on 2,88 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Paldiski mnt 245 kinnistu kruntideks ning määrata kruntidele ehitusõigus äri- ja tootmishoonete püstitamiseks ning meteoväljaku säilitamiseks ja kruntide kasutamise tingimused. Planeeringus antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

3.1 Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohane ühiskondlike hoonete ala juhtotstarve osaliselt ettevõtlus- ja tootmismaaks.

3.2 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja selgub riigihanke läbiviimisel Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi poolt pärast detailplaneeringu algatamist ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).

3.3 Mitte algatada Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

3.3.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist. Planeeringuga kavandatakse olemasoleva hoonestuse asemele uue ehitamist;

3.3.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kahe uue äri-, lao- või tootmishoone ehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt lühiaegsed (eelkõige ehitusaegsed häiringud), nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

3.3.3 detailplaneeringu lahendusega soovitakse muuta Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohane ühiskondlike hoonete ala juhtotstarve osaliselt ettevõtlus- ja tootmismaaks, kuid see ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju. Alal asub Harku meteojaam ning kuna suur osa kinnistust on väheses kasutuses, siis on sobilik, et uuele moodustatavale krundile planeeritakse endise majutushoone asemele laopindade piirkonda sobiv hoonestusmaht. Riigile vajalikule ilmajaama kinnistu osale jääb kehtima senine juhtotstarve ning sellele taotletakse täiendavat ehitusõigust garaaži/laopinna ehitamiseks;

3.3.4 Haabersti linnaosas Paldiski mnt ääres asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne teadaolevalt kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

1.3.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui säilitatakse väärtuslik ja võimalusel oluline kõrghaljastus ning tagatakse säilitatavate puude kasvutingimused. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele;

3.3.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuriväärtusi, inimese tervist, heaolu ega vara ning ei põhjusta olulist mõju elanikkonnale. Planeeringu elluviimine ning kahe uue hoone rajamine ei suurenda oluliselt piirkonna liikluskoormust ega müra ja õhusaaste tasemeid;

1.3.7 planeeringualal selgitatakse keskkonnaseisundi hinnanguga varem toimunud tegevusest tulenevate võimalike keskkonnaohtlike objektide ja jääkreostuse olemasolu, vajadusel tehakse reostusuuring. Kui võimalik reostus likvideeritakse alalt enne ehitustööde algust nõuetekohaselt, ei kaasne planeeringu elluviimisel reostusest olulist mõju keskkonnale ega inimese tervisele;

3.3.8 tegevusega ei kaasne mõju veekeskkonnale, kui arvestatakse, et planeeritaval alal on põhjavee pindmine kiht maapinnalt lähtuva reostuse eest looduslikult kaitsmata. Välistada tuleb reoainete ja reostusohtliku sademevee sattumine maapinnale ja imbumine pinnasesse;

1.3.9 planeeringu elluviimisel on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt lammutus- ja ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele. Planeeringus käsitletakse jäätmete liigiti kogumist ning näidatakse olmejäätmete kogumiskohad.

3.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-17 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

 

Ametlike teadete nimekiri