Teade detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 17.02.21 istung)

Viimati muudetud 17.02.2021

Tallinna Linnavalitsus otsustas 17. veebruari 2021 istungil:

1. korraldusega nr 174-k:

algatada Nõmme linnaosas Toome pst 104 kinnistu detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering). Planeeritava maa-ala suurus on 0,41 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada elamumaa sihtotstarbega Toome pst 104 kinnistust kaks elamumaa krunti. Määrata moodustavatele kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

Ametlike teadete nimekiri