Tiskre tee 21 ja 21a kinnisasjadele hoonestusõiguste seadmine lasteaia või lasteaed-põhikooli ja parkla ehitamise eesmärgil

Viimati muudetud 09.11.2020

TALLINNA LINNAVARAAMET KUULUTAB VÄLJA LÄBIRÄÄKIMISTEGA PAKKUMISE TISKRE TEE 21 JA 21A KINNISASJADELE HOONESTUSÕIGUSTE SEADMISEKS LASTEAIA VÕI LASTEAED-PÕHIKOOLI JA PARKLA EHITAMISE EESMÄRGIL

Tiskre tee 21(kinnistusregistriosa nr 25093401, katastritunnus 78406:610:0221, pindala 2809 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%;

Tiskre tee 21a (kinnistusregistriosa nr 25093301, katastritunnus 78406:610:0219, pindala 5756 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

Hoonestaja kohustub ehitama Tiskre tee 21 kinnisasjale lasteaia või lasteaed-põhikooli ja Tiskre tee 21a kinnisasja 714 m² suurusele osale, millele hoonestusõigus ulatub, parkla koos tänavavalgustuse ja liikluskorraldusvahenditega. Lisaks kohustub hoonestaja rajama mõlemale kinnisasjale sõidu- ja kõnniteed ning tehnovõrgud ja -rajatised.

Hoonestaja kohustub lõpetama ehitustööd ja vormistama lasteaia või lasteaed-põhikooli, parkla ning neid teenindavate rajatiste kasutusload hiljemalt 3 aasta jooksul alates hoonestusõiguste kandmisest kinnistusraamatusse.

Pakkumine tuleb esitada hoonestusõiguse seadmise tasu kohta. Hoonestusõiguse seadmise tasu alghind on 2350 (kaks tuhat kolmsada viiskümmend) eurot. Lisaks tuleb esitada pakkumisteates nimetatud dokumendid.

Tagatisraha suurus on 235 eurot.

Tagatisraha peab olema laekunud pakkumuse esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei arvelduskontole: SEB Pank arvelduskonto IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5238050050050319, selgituseks märkida „Tiskre tee 21 ja 21a pakkumine“. Pakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse lepingu sõlmimisel arvesse hoonestusõiguse seadmise tasu osalise tasumisena. Teistele pakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. detsember 2020 kell 12.00.

Pakkumused esitada enampakkumise korraldajale, Tallinna Linnavaraametile(Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus).

Pakkumised avatakse 15. detsembril 2019 kell 13.00.

Hoonestusõiguse üldtingimused:

1. Hoonestusõiguste tähtaeg on 50 aastat alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

Hoonestusõigus seatakse Tiskre tee 21 kinnisasjale kogu ulatuses ning Tiskre tee 21a kinnisasja 714 m² suurusele osale.

2. Hoonestusõiguse aastatasu on 235 (kakssada kolmkümmmend viis) eurot, mis moodustab 2% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maa maksustamishinnast hinnatsoonis H0784029. Hoonestusõiguse aastatasu maksab hoonestaja kaks korda aastas võrdsetes osades iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks järgneva poolaasta eest ette. Hoonestusõiguse aastatasu muudetakse vastavalt maa maksustamishinna muutumisele.

3. Hoonestaja kohustub kinnisasjadele ehitama kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise kinnistu Jõeoti-28 detailplaneeringuga ja lähtudes detailplaneeringu osaks oleval põhijoonisel toodud ehitusmahust ning vastavalt hoonestusõiguse läbirääkimistega pakkumise võitnud pakkumuses esitatud eskiislahendusele koostatud ehitusprojektile ja antud ehitusloale:

 • lasteaia või lasteaed-põhikooli;
 • parkla koos tänavavalgustuse ja liikluskorraldusvahenditega;
 • sõidu- ja kõnniteed ning tehnovõrgud ja -rajatised.

4. Hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek, kusjuures omanik seab võõrandamise nõusoleku andmise tingimuseks kõigi omaniku ja hoonestaja vahel sõlmitud hoonestusõigust puudutavate võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmise hoonestusõiguse omandaja poolt. Kinnisasja omanikul on õigus kuni hoonestusõiguse alusel ehitatavate ehitiste kasutuslubade vormistamiseni nõuda, et hoonestusõigus võõrandatakse üksnes isikule, kes vastab enampakkumisel pakkujale esitatud nõuetele.

5. Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek.

6. Hoonestaja koormab hoonestusõiguse ostueesõigusega kinnisasja igakordse omaniku kasuks.

7. Kinnisasja omanikul on õigus nõuda hoonestaja nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks või hoonestusõiguse üleandmiseks tema poolt nimetatud isikule hoonestusõiguse alusel ehitatavate hoonete ja rajatiste tähtajaks mittevalmimisel ja kindlustamiskohustuse, hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse ja korrashoiukohustuse rikkumisel, kui hoonestaja ei ole lepingu rikkumist talle antud mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldanud.

8. Hoonestusõiguse tähtaja saabumisel või hoonestusõiguse kinnisasja omanikule langemisel muutuvad kinnisasjal asuvad hooned ja rajatised kinnisasja oluliseks osaks. Hoonestusõiguse kinnisasja omanikule langemisel ning hoonestusõiguse tähtaja lõppemisel kinnisasja omanik kinnisasjale jäävate ehitise eest hoonestajale hüvitist ei maksa.

9. Hoonestaja nõustub Tiskre tee 21a kinnisasjale seatava hoonestusõiguse tasuta koormamisega isikliku kasutusõigusega Tallinna linna kasuks, et tagada parkla avalik kasutus.

Hoonestaja kohustub:

1. tellima hoonestusõiguse alusel rajatavate ehitiste ehitusprojektid ning taotlema ehitusload hiljemalt ühe aasta ja kuue kuu jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse;

2. ehitama hoonestusõiguse alusel rajatavad ehitised valmis ning vormistama kasutusload hiljemalt kolme aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse;

3. kasutama ehitisi vastavalt nende ehitisregistris registreeritud kasutusotstarbele;

4. täitma tehnovõrkude ja -rajatiste valdajate või omanike poolt antud tehnilisi tingimusi ehitiste ehitamise ning kasutamise kohta;

5. nõustuma kinnisasjale ja hoonestusõigusele reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmisega rajatavate tehnovõrkude ja -rajatiste teenindamiseks ja remontimiseks ning Tiskre tee 21a kinnisasjale rajatava parkla alale selle eest tasu nõudmata;

6. määrama hoonestusõiguse seadmisel vastutava projektijuhi, kes esindab hoonestajat kõigis lepinguga seotud küsimustes kuni ehitiste valmisehitamiseni;

7. kindlustama hoonestusõiguste alusel püstitatavad ehitised kogu hoonestusõiguse kehtivuse ajal ning esitama iga aasta 1. märtsiks Tallinna Linnavaraametile kehtiva kindlustuspoliisi. Kui ehitis hävib tervikuna või osaliselt, on hoonestaja kohustatud selle omal kulul uuesti üles ehitama või taastama kolme aasta jooksul;

8. hoidma hoonestusõiguse alal asuvad ehitised ja kogu hoonestusõiguse alad alaliselt heas seisukorras vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

9. tasuma kinnisasja omanikule:

 • hoonestusõiguste aastatasu mittetähtaegsel tasumisel viivist 0,05% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest;
 • ehitiste tähtajaks mittevalmimisel ning uuesti püstitamise või taastamise kohustuse täitmise tähtajast mittekinnipidamise korral leppetrahvi 2% hoonestusõiguse aastatasust, kuid mitte vähem kui 100 eurot ja mitte rohkem kui 500 eurot iga tähtpäeva ületava päeva eest;
 • hoonestusõiguste alusel ehitatud ehitiste mittesihtotstarbelise kasutamise korral mittesihtotstarbelise kasutamise aja eest leppetrahvi 2% hoonestusõiguse aastatasust, kuid mitte vähem kui 100 eurot ja mitte rohkem kui 500 eurot iga päeva eest, mil hoonestaja rikub ehitiste sihtotstarbelise kasutamise kohustust;

10. alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud rahalise nõude rahuldamiseks.

Pakkumusele esitatavad nõuded:

Pakkumisel osalemiseks esitab pakkuja pakkumise korraldajale pakkumuse kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Tiskre tee 21 ja Tiskre tee 21a läbirääkimistega pakkumine“.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumissumma eurodes. Pakkumine ja lisadokumendid tuleb esitada paberkandjal ning elektrooniliselt (CD või mälupulk).

Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 1. andmed pakkuja kohta (juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress ja kontakttelefon, panga nimetus ja arvelduskonto number, juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi nõusolek sõlmida hoonestusõiguste seadmise leping kehtestatud tingimustel);
 2. sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat. Kui sõnadega kirjutatud pakkumissumma ja numbritega kirjutatud pakkumissumma erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud pakkumissumma;
 3. ehitusalal tegutseva ettevõtjaga sõlmitud koostöökokkulepe hoonestusõiguse alale ehitiste ehitustööde tegemiseks juhul, kui pakkuja ei teosta ehitustöid ise, vaid tellib need ehitajalt;
 4. Tiskre tee 21 kinnisasjale ehitatava lasteaia või lasteaed-põhikooli ja ja Tiskre tee 21a kinnisasjale ehitatava parkla eskiislahendust koos illustratsiooni ja seletuskirjaga;
 5. äriplaani, mis peab sisaldama järgnevaid osasid:

- äriplaani lühiülevaade;

- ettevõtte lühikirjeldus, projekti üldine juhtimine;

- projekti kirjeldus, sh projekteerimise ja ehitamise protsessi kirjeldus ning ehitamise etapid;

- finantseerimine, sh projekti finantseerimisstrateegia, finantsprognoosid;

- projekti riskid ja riskide maandamise meetmed;

6. pakkumuse esitamise kuupäeva, pakkumuse esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja;

7. pakkuja kvalifitseerimiseks nõutud dokumente vastavalt „Pakkujale esitatavad nõuded“ punktidele 5 ja 6;

8. kirjalikku nõustumust tasuda hoonestusõiguste aastatasu vastavalt hoonestusõiguste seadmise tingimustele kogu hoonestusõiguste kehtivuse aja jooksul.

Pakkujale esitatavad nõuded:

 1. pakkuja ja ehitaja peavad olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris;
 2. pakkuja ja ehitaja peavad olema maksevõimelised, nende suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega muud seesugust menetlust pakkuja ja ehitaja asukohamaa seaduste kohaselt;
 3. pakkuja ja ehitaja peavad olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
 4. pakkuja või ehitaja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate tegevusalal „Ehitamine”;
 5. pakkuja või ehitaja kahe viimase majandusaasta kogu majandustegevuse netokäive peab olema igal majandusaastal vähemalt 4 000 000 (neli miljonit) eurot. Pakkujal tuleb esitada andmed enda või ehitaja kahe viimase majandusaasta kogu majandustegevuse netokäibe osas iga aasta kohta eraldi;
 6. pakkujal või ehitajal peab viie viimase aasta (01/2015-12/2019) jooksul olema korrektselt ja hea ehitustava kohaselt ehitatud ja üle andnud vähemalt kolm sarnast ehitustööd, mille lepingu maksumus iga objekti kohta on vähemalt 2 500 000 (kaks miljonit viissada tuhat) eurot. Sarnasteks ehitustöödeks loetakse avaliku ehitise kasutamise otstarbega hoonete ehitustööd vastavalt koodile 12000 (majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrus nr 51). Pakkujal tuleb esitada viie viimase aasta jooksul (iga aasta kohta eraldi) tehtud olulisemate sarnaste ehitustööde nimekiri.

Eelnimetatud nõuetele mittevastava pakkuja esitatud pakkumust ei arvestata.

Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud pakkuja. Nõuetele mittevastava pakkumuse esitanud pakkujat läbirääkimistele ei lubata.

Läbirääkimiste sisu ei avaldata avalikkusele ega teistele pakkujatele. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumust on tehtud ja mitu neist vastab nõuetele.

Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumuse koos lõpliku eskiislahendusega, mis koosneb illustratsioonist ja seletuskirjast. Lõplik pakkumus ei tohi olla linnale esialgsest pakkumusest ebasoodsam. Lõplik pakkumus peab olema jõus minimaalselt 120 kalendripäeva.

Lõplike pakkumiste hindamiskriteeriumid on järgmised:

 1. hoonestusõiguse seadmise tasu – 10%.

Hindamine toimub väärtuspunktide meetodil. 10% vastab 10 punktile. Kõrgeima tasu pakkumine saab maksimaalse arvu punkte st 10, teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, st maksimum punktisumma korrutatakse pakkumise hinna ja parima pakkumise hinna jagatisega;

2. hoonestusõiguse seadmise lepingu täitmisega seonduvaid küsimusi analüüsiv äriplaan – 40%.

Äriplaani hindamisel hinnatakse:

- terviklikkust, mille juures hinnatakse, kas äriplaan sisaldab kõiki etteantud struktuuri osasid;

- finantsilist põhjendatust, mille juures hinnatakse äriplaani finantsilist realistlikkust;

- tehnilist põhjendatust, mille juures hinnatakse äriplaani vastavust etteantud tehnilistele tingimustele (projekti realiseerimise kava kirjeldus) ja tehnilise lahenduse realistlikkust.

Komisjon annab igale pakkujate esitatud äriplaanile punkte 1 kuni 10 nii, et 10 punkti vastab 40%-le. Pakkujale antakse % vastavas proportsioonis saadud punktidele (näiteks 4 punkti vastab 16%, 6 punkti vastab 24% jne).

3. Tiskre tee 21 kinnisasjale ehitatava lasteaia või lasteaed- põhikooli ja Tiskre tee 21a ehitatava parkla eskiislahendus koos illustratsiooni ja seletuskirjaga — 50%.

Komisjon annab iga pakkuja esitatud eskiislahendusele punkte 1 kuni 10 nii, et 10 punkti vastab 50-le protsendile. Pakkujatele antakse protsent vastavas proportsioonis saadud punktidele (näiteks 5 punkti vastab 25%-le, 7 punkti vastab 35%-le jne), kusjuures punktide andmisel hinnatakse eskiislahenduse põhjalikkust ja läbimõeldust, hoonestusplaani ja arhitektuurse lahenduse sobivust ümbritsevasse keskkonda, loodava haljastuse ulatust, parkimislahendust ning liiklusskeemi ohutust. Pakkujate esitatud eskiislahendused vaatab enne läbirääkimiste alustamist ning teistkordselt pärast lõplike pakkumuste esitamist, kuid enne hindamist, läbi Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja annab iga eskiislahenduse kohta oma kirjaliku seisukoha, mis on komisjoni jaoks nõuandva iseloomuga.

Pakkumise võitjaks on pakkuja, kes on saanud hindamisel kõrgeima punktisumma.

Võrdväärsete pakkumuste esitajatele annab komisjon parima pakkumise välja selgitamiseks võimaluse oma lõplikku pakkumust kümne tööpäeva jooksul täiendada.

Pakkumuse esitamisega annab pakkuja nõusoleku hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks kuulutuses nimetatud tingimustel.

Pärast lõplike pakkumuste saamist vormistab pakkumiskomisjon 20 tööpäeva jooksul lõplike pakkumuste protokolli, kus esitab põhjendatud arvamuse parima pakkumise kohta.

Läbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.

Pakkumise võitja kohustub sõlmima hoonestusõiguste seadmise lepingu ja isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ning asjaõiguslepingud kahe kuu jooksul arvates läbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamisest. Hoonestusõiguste ja isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (s.h notaritasu ja riigilõiv) tasub hoonestaja.

Kui parima pakkumuse teinud pakkuja ei ole kahe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest lepingut sõlminud, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse. Parima pakkumise teinud pakkujale, kes ei sõlmi kahe kuu jooksul lepingut, ei tagastata tema poolt tasutud tagatisraha.

Pakkumise võitja kohustub tasuma hoonestusõiguse seadmise tasu hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise ajaks.

Lisainfo tel: 640 4533, 640 4507 või linnavaraamet@tallinnlv.ee

Alused: Tallinna Linnavalitsuse 21. oktoobri 2020 korraldus nr 1146 „Tiskre tee 21 ja 21a kinnisasjadele hoonestusõiguste seadmine läbirääkimistega pakkumise korras ning Tiskre tee 21a hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine“ ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrus nr 34 „Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord“.

 

Ametlike teadete nimekiri