28.06.2011

Teade detailplaneeringutest Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus otsustas 22. juuni 2011 istungil:

1. korraldusega nr 1111 –k:
algatada Estonia pst, Kaubamaja tn, Rävala pst ja Teatri väljaku vahelise kvartali detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 4,20 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada planeeritavale alale krundipiiride muutmise teel 13 krunti ja määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus Rävala pst 10 // Teatri väljak 5 krundil asuva 6‑korruselise Tallinna Ülikooli Akadeemilise raamatukoguhoone säilitamiseks ja ümberehitamiseks ning kolme kuni 8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äri- ja eluruumidega hoone ehitamiseks, Rävala pst 10b kinnistule kuni 8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, Estonia pst 7 // Teatri väljak 1 asuva büroohoone säilitamiseks ja kolme kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega hoone ehitamiseks, Estonia pst 5a ja Estonia pst 5 hoonetele kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega juurdeehituse ehitamiseks, Estonia pst 1 // 3 asuvate ärihoonete säilitamiseks ja laiendamiseks ning ühe kuni 8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega hoone ehitamiseks, Kaubamaja tn 4 ja Kaubamaja tn 6 äriruumidega elamute katusekorruste kasutusele võtmiseks, Teatri väljak 3 asuva büroohoone säilitamiseks, Rävala pst 8 asuva ärihoone 11–12‑korruselise osa ümberehitamiseks ning kahe kuni 8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega hoone ehitamiseks ning kvartalisisese liikluskorralduse lahendamiseks.

1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).

1.2 Mitte algatada Estonia pst, Kaubamaja tn, Rävala pst ja Teatri väljaku vahelise kvartali  detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

1.3 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

1.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

2. korraldusega nr 1112 –k:
algatada Kolde pst 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinnas asuva Kolde pst 75 kinnistu jagamine kaheks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) ning üheks 80% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) ja 20% ärimaa sihtotstarbega krundiks, Helme tn 3 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast (üldkasutatav maa) elamumaaks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kahe kuni 5-korruselise ratsaspordikeskust teenindava hoone, kolme kuni 5-korruselise, maa-aluse korrusega kokku kuni 164 korteriga elamu ehitamiseks ning Kolde pst 73b krundil paikneva olemasoleva 1-korruselise pumpla ehitusõiguse täpsustamine. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 19,85 ha.

2.1 Tunnistada osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. novembri 2000 korralduse nr 4500-k „Detailplaneeringute algatamine“ punkt 1.76, millega algatati Pelguranna puhkeala - Merimetsa piirkonna detailplaneeringu koostamine, v.a Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 otsusega nr 223 kehtestatud detailplaneeringu maa-ala osas.

2.2 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

2.3 Algatada Kolde pst 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel on vajalik järgmistel põhjustel:

2.3.1 detailplaneeringuga kavandatakse eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust nagu korterelamute ja ratsaspordikeskuse rajamist Stroomi metsa lähialale ja Merimetsa 2 rohealale, mis omavad linnakeskkonnas olulist ökoloogilist ja puhkeotstarbelist väärtust. Stroomi metsa kohta on tehtud kohaliku kaitse alla võtmise ettepanek, sealhulgas on ka ekspertiis toetanud detailplaneeringu ala kaitse alla võtmist;

2.3.2 Stroomi mets on intensiivselt kasutatav puhkeala ning arvestades detailplaneeringu ja lähialade arendamist ning elamute jm hoonestuse rajamist, võib eeldada kasutuskoormuse suurenemist metsaalale;

2.3.3 kuivõrd Tallinna üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringuala juhtotstarbeks metsad, pargid, looduslikud haljasalad ja puhkeotstarbelised alad, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks, ning arvestades detailplaneeringu kontaktvööndi alale kavandatavate arendustegevuste ulatust ja metsaalade kasutuskoormuse võimalikku suurenemist, võib eeldada olulist mõju kontaktvööndi linnaruumile terviklikult, sh keskkonnakaitselisest seisukohast;

2.3.4 kavandatava ratsaspordikeskuse tegevusega võib kaasneda eeldatavalt oluline keskkonnamõju, sh haljastusele, maastikule ja elukeskkonnale.

2.4 Keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn), kes korraldab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikud väljapanekud ja arutelud ning esitab programmi ja aruande heakskiitmiseks Keskkonnaametile.

2.5 Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduse tutvustamiseks arutelu ning korraldada planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvli või –teatise paigaldamine vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

2.6 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 14.00‑18.00 ja neljapäeviti kell 9.00‑12.00 ning Tallinna õigusaktide registris Tallinna linna veebilehel aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

3. korraldusega nr 1113 –k:
algatada Marta tn 2 // Tondi tn 14 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,12 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Marta tn 2 // Tondi tn 14 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve ärimaaks ning määrata ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused 6 maapealse ja ühe maa‑aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohane korruselamute ala maakasutuse juhtotstarve detailplaneeritava maa-ala ulatuses kesklinna segahoonestusalaks ning muuta Lõunaväila ehitamiseks mõeldud koridori.

3.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Arhitektuuribüroo Tääker Osaühing (aadress Tedre põik 7, 13426 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana‑Viru tn 12, 15080 Tallinn).

3.2 Mitte algatada Marta tn 2 // Tondi tn 14 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

3.3 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning Tallinna Kesklinna Valitsusel panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

3.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

4. korraldusega nr 1114 –k:
algatada Möldre tee 33 ning Palusambla tn 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Nõmme linnaosas 1,13 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva Möldre tee 33 kinnistu jagamine, mille tulemusel moodustatakse üks 100% sotsiaalmaa – üldkasutatava maa ja neli 100% elamumaa sihtotstarbega krunti, määratakse kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus nelja kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu rajamiseks.

4.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. jaanuari 2003 korraldus nr 218-k „Möldre tee 33 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine”.

4.2 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on FE Arhitektid OÜ (aadress Järveotsa tee 2-15, 13520 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).

4.3  Mitte algatada Möldre tee 33 ning Palusambla tn 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

4.4 Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 31.

4.5 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis aadressil Harju tn 13 esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

5. korraldusega nr 1115 –k:
algatada Staadioni tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 0,22 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kesklinnas muuta Staadioni tn 8 kinnistu sotsiaalmaa maakasutuse sihtotstarve 75% ulatuses elamu- ja 25% ulatuses ärimaaks ning määrata ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused 6 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega hoone rajamiseks. Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohase juhtotstarbega ühiskondlike ja puhkeehitiste ala detailplaneeritava maa-ala ulatuses korruselamute alaks.

5.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on OÜ Hedolink (aadress Narva mnt 38, 10152 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

5.2 Mitte algatada Staadioni tn 8 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

5.3 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

5.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

6. korraldusega nr 1116 –k:
algatada Tartu mnt 114 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 0,14 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kesklinnas muuta Tartu mnt 114 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve ärimaaks ning määrata krundi ehitusõigus kuni 4 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringut” ning määrata Tartu mnt 114 krunt maakasutuse juhtotstarvet muutmata magistraaltänavate ärivööndi alaks, st tsooniks, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus- ja teenindusettevõtteid.

6.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Optimal Projekt OÜ (aadress Tartu mnt 74, 10144 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

6.2 Mitte algatada Tartu mnt 114 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

6.3 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvli või –teatise paigaldamine vastavalt planeerimisseaduse § 12 lg 3¹.

6.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

7. korraldusega nr 1117 –k:
algatada Tondi tn 6, Tondi tn 8, Tondi tn 8a, Tondi tn 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 1,18 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada planeeritavale maa-alale kuus krunti (neli ärimaa sihtotstarbega krunti, üks ühiskondlike ehitiste maa krunt ja üks transpordimaa krunt) ning määrata kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus kahe kuni 8 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega ning kahe kuni 6 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning Tondi tn 8a krundil asuvate hoonete säilitamiseks. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringut” ja muuta korruselamu ala maakasutuse juhtotstarve detailplaneeritava ala ulatuses kesklinna segahoonestusalaks ning muuta Lõunaväila ehitamiseks mõeldud koridori.

7.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, Tallinn 10151) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).

7.2 Mitte algatada Tondi tn 6, Tondi tn 8, Tondi tn 8a, Tondi tn 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

7.3 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

7.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

8. korraldusega nr 1118 –k:
algatada Kristiine linnaosas 1,88 ha suurusel maa-alal Tondi tn 40, Tondi tn 40a ja Lõokese tn 3a kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on liita Tondi tn 40 ja Lõokese tn 3a kinnistud üheks sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus koolihoone laiendamiseks ja staadioni koos seda teenindava abihoonega rajamiseks. Lisaks antakse lahendus koolihoone ja Tondi tänava vahele jäävale pargialale ning määratakse juurdepääs olemasolevale Tondi tn 40a alajaama kinnistule.

8.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).

8.2 Mitte algatada Tondi tn 40, Tondi tn 40a ja Lõokese tn 3a kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

8.3 Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

8.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

9. korraldusega nr 1119 –k:
algatada Mustamäe linnaosas 0,55 ha suurusel maa-alal E. Vilde tee 75a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on muuta E. Vilde tee 73b ja E. Vilde tee 75a kinnistute piire, määrata E. Vilde tee 75a krundile ehitusõigus nelja 1-korruselise turuhoone rajamiseks ning lahendada maa-ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

9.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on WSP TALONE OÜ (aadress Pärnu mnt 139 / Kohila tn 8, 11314 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).

9.2 Mitte algatada E. Vilde tee 75a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

9.3 Mustamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

9.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

10. korraldusega nr 1120 –k:
algatada Härjapea tn 5 // Õle tn 20 ja Härjapea tn 5e kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinnas asuva Härjapea tn 5 // Õle tn 20 ja Härjapea tn 5e kinnistu liitmine ning moodustatavale 50% elamumaa ja 50% ärimaa krundile ehitusõiguse määramine kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega kahe korteriga elamu ehitamiseks ning ühe olemasoleva 2 maapealse korrusega ärihoone laiendamine ja rekonstrueerimine. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 0,17 ha.  

10.1 Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks arutelu ning korraldada planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvli või –teatise paigaldamine vastavalt planeerimisseaduse § 12 lg 3¹.

 

11. korraldusega nr 1121 –k:
võtta vastu Kesklinnas asuva 0,21 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Uus-Sadama tn 20 kinnistu detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 28/07, milles on ette nähtud moodustada jätkuvalt riigi omandis olevast maast kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti ning muuta Uus‑Sadama tn 20 kinnistu maakasutuse sihtotstarve 100% ärimaaks või säilitada kinnistul 100% elamumaa maakasutuse sihtotstarve ja määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus Uus-Sadama tn 20 krundile 5 maapealse korrusega ärihoone või korterelamu rajamiseks.

11.1 Vähendada Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2010 korraldusega nr 66-k algatatud Uus-Sadama tn 20 kinnistu detailplaneeringu planeeritava maa-ala suurust 0,29 hektarilt 0,21 hektarini. 

11.2 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

11.3 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2010 korraldusega nr 66-k „Uus-Sadama tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”.

 

12. korraldusega nr 1122 –k:
võtta vastu Vana-Kalamaja tn 28b ja 30, Jahu tn 7b ja 7d kinnistute ning lähiala detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 02/09, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,63 ha suurusel planeeringualal asuva 80% elamumaa ja 20% ärimaa sihtotstarbega Suur-Laagri tn 2 // Vana-Kalamaja tn 31 kinnistu sihtotstarbe muutmine 75% elamumaaks, 20% ärimaaks ja 5% tootmismaaks ning krundile ehitusõiguse määramine kahe kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ning 1-korruselise alajaama ehitamiseks, 100% elamumaa sihtotstarbega Jahu tn 11 // Vana-Kalamaja tn 30 kinnistu sihtotstarbe muutmine 85% elamumaaks ja 15% ärimaaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühe kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ehitamiseks ning ühe olemasoleva 3-korruselise (sh katusekorrus) maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ehitusõiguse täpsustamine, 100% elamumaa sihtotstarbega Jahu tn 9 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, 100% elamumaa sihtotstarbega Jahu tn 7b kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva 2-korruselise elamu laiendamiseks kuni 3-korruseliseks (sh katusekorrus), 100% elamumaa sihtotstarbega Vana-Kalamaja tn 28b kinnistu sihtotstarbe muutmine 90% elamumaaks ja 10% ärimaaks ning krundile ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) maa-aluse korrusega korterelamu ning kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ehitamiseks, 100% elamumaa sihtotstarbega Jahu tn 7d kinnistu ehitusõigust ei muudeta. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

12.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

12.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2002 korraldusega nr 155-k „Vana-Kalamaja tn 28B ja 30, Jahu tn 7B ja 7D kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“.

 

13. korraldusega nr 1123 –k:
kehtestada Helmiku tee 71 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 25. novembri 2009 korraldusega nr 1927-k“Helmiku tee 71 kinnistu detailplaneering”.

 

14. korraldusega nr 1124 –k:
kehtestada osaliselt Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering kruntide positsioon 1, 2, 3, 6 ja 7 osas.

14.1 Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 27. juuni 1996 otsuse nr 71 punktiga 3.1 kehtestatud „Kotermaa-2 eramurajooni detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

14.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 11. novembri 2009 korraldusega nr 1860-k „Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas

 

15. korraldusega nr 1187 –k:
algatada Lootuse pst 19 kinnistu detailplaneeringu koostamine Nõmme linnaosas. Planeeritava maa-ala suurus on 0,39 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbega Lootuse pst 19 kinnistu kaheks krundiks, määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus olemasoleva elamu laiendamiseks, kolme olemasoleva abihoone säilitamiseks, uue kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ning ühe abihoone rajamiseks.

15.1 Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

 

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Uudise rubriigid: