Mittetulundustegevuse toetamine - Kodurahuprogramm

Kodurahuprogrammi teemadega seotud valdkondades mittetulundustegevuse projektide läbiviimiseks toetuste andmine. 2021. aasta projektikonkursi taotluste esitamise tähtajad on 1. veebruar, 5. aprill ja 23. august 2021.

Toetuste andmist reguleerivad Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja 2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused - palun tutvuge linna üldiste lisatingimustega (LISA 1) ja Kodurahuprogrammi lisatingimustega (LISA 12)!“

Taotluse ja taotluse lisade ning aruannete vormid asuvad siin lehel Vormid kaustas.
Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Mõisted:
- kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks
- omafinantseering on toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti
- projekti raames kogutud osalustasud ja piletimüügi tulu on kaasfinantseering

 

Informatsioon eraldatud toetuste kohta: https://mittetulundustoetused.tallinn.ee/avalik/projektitoetus.

  • Taotlemine

  • Taotluse esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.
  • Iseteeninduskeskkonnas vali pealkirja "Projektitoetused" alt nupp "Taotle projektitoetust".

  Isikutuvastus

  Logi sisse ID kaardi abil.

  Tulemus

  • Linnasekretär otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejat teavitatakse toetuse andmisest või mitteandmisest e-kirja teel.
  • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt 30. päeval pärast projekti lõppemist esitatakse toetuse andjale tegevusaruanne ja kuluaruanne.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Linnakantselei

 • Osutajad   Osutamiskohad