Mittetulundustegevuse toetuse andmine linnaosades

Sihtgrupp: mittetulundusühing või muu õigusliku vormiga ettevõte ja vähemalt 18-aastane Tallinna elanik, kellel on ideid ja omaalgatust osaleda Tallinna kogukondade ühistegevuses.

Tallinn toetab eelarvevahenditega projekte ja annab tegevustoetust mittetulundustegevuseks, mis on kasumit mittetaotlev linna elanikele või nende huvide elluviimisele suunatud tegevus. Toetust antakse tegevuste toetamiseks. Eeldatakse, et toetuse saaja omab asjakohast põhivara, väikevahendeid ja pädevust. Vt üldised lisatingimused Lisa 1

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega õigusaktidest:

  Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

  2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused, vaata Lisa nr 1 ja 2

  Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonda.


  1. Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.
  2. Mõisted:
  • omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuludega
  • kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks
  • omafinantseering on projekti kulude katteks panustatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud
   tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti

  Isikutuvastus

  Sisse saad logida ID kaardi või Mobiili ID teenust kasutades.

  Tulemus

  • Linnaosa vanem otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejaga sõlmitakse mittetulundustegevuseks antud toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse Iseteeninduskeskkonnas kuluaruanne ja tegevusaruanne.
  • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad