Noortekoduteenus

Noortekoduteenuse eesmärk on aidata iseseisvuda 18-aastasel ja vanemal noorel (edaspidi: noor), kes on elanud turva- või asenduskodus, eestkostja juures või olnud perekonnas hooldamisel, parandada tema toimetulekuoskusi ning tagada talle elamiseks ja arenemiseks vajalik turvaline elukeskkond.

Teenuse raames pakutakse noorele:

 1. eluaset;
 2. individuaalset nõustamist sotsiaal-, haridus- ja tööhõiveküsimustes;
 3. tuge või suunamist igapäevaelu kohustustega toimetulemisel ning toimetulekuoskuste arendamisel;
 4. tuge sotsiaalvõrgustiku taastamisel või loomisel ning suhete kujundamisel ja säilitamisel;
 5. nõustamist ja suunamist vaba aja tegevuste planeerimisel;
 6. tööotsimisel, tööharjumuste kujundamisel.

Noor on teenusel hoolekandeosakonna teadmisel. Noore elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhtimisel koostatakse noorele juhtumiplaan, milles määratakse kindlaks noore iseseisvumiseks ja iseseisvas elus toimetulekuks vajalikud meetmed ning teenuseosutaja ülesanded. Juhtumiplaan vaadatakse üle vähemalt kord kvartalis.

Noor ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. Noor võib viibida teenusel kuni 12 kalendrikuud.

 • Millest alustada

  Pöördu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Tulemus

  Ennetada noorte toimetulekuraskusi iseseisvas elus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Tallinna Lastekodu Noortekodu

 • Osutajad   Osutamiskohad