Toimingupiirangud Tallinna Kommunaalametis

Siin on avaldatud teave korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata ning tuleb avaldada teade avalikku ülesannet täitva asutuse/linna veebilehel. Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

  1. kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
  2. toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
  3. linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

 Teated:

Tallinna Kommunaalameti teenistujad  osalesid 2018. aastal Mittetulundusühingu Eesti Kommunaalmajanduse Ühing korraldatud koolitustel, mille eest on tasunud Tallinna Kommunaalamet. Tallinna Kommunaalameti juhataja  Ain Valdmann oli ka Mittetulundusühingu Eesti Kommunaalmajanduse Ühing juhatuse liige, kuid tehingule ei kohaldata KVS § 11 lg 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 5 alusel. Mittetulundusühingu Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu peamine eesmärk on pakkuda ühiskondlikel mittetulunduslikel alustel ning eesmärkidel valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele erialase täiendamise võimalusi, mida on kasutanud aktiivselt kõik kommunaalmajanduse valdkonnas tegutsevad era-ja avalikus sektoris tegutsevad spetsialistid. Ühing täidab koolitusturu tühimikku, erialaspetsiifiliste koolituste korraldamisega. Tallinna Kommunaalameti teenistujad osalesid kommunaalvaldkonna täiendkoolitustel oma töövaldkonna ülesannete täitmiseks vajaliku erialase ettevalmistuse tagamiseks.

Mittetulundusühingu Eesti Kommunaalmajanduse Ühing (80173275) registrikaardilt on  juhatuse liige Ain Valdmann kustutatud 27.06.2018 tema isikliku avalduse alusel (avaldus esitatud 10.05.2018).

Toimungupiirangud 2018

Viimati muudetud: 16.04.2019