Ülemiste liiklussõlme sõiduteetunneli kasutamisega seotud olulisemad ohud

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise mahus valminud sõiduteetunnel ühendab Järvevana tee ja Peterburi tee. Ülemiste sõiduteetunnel koosneb sisse- ja väljasõidu rampidest (pealt avatud tunneliosad) ning suletud tunneliosast. Tunneli kogupikkus koos sisse- ja väljasõidu rampidega on ligikaudu 675 m, millest suletud tunneliosa pikkus on 320 m. Tunneli Pärnu mnt poolse rambi pikkus on 150 m ning Peterburi tee poolse rambi pikkus on 205 m. Ülemiste tunneli pikikalle on vahemikus 1,00%- 2,62% ning põikikalle on maksimaalselt 4%. Ülemiste tunnelis on kaks eraldi sõidusuunda ning kummagi sõidusuuna jaoks on rajatud eraldi tunnel, milles on kaks sõidurada. Kummagi tunneli kõrgus on 4,6 m ning laius on 8 m. Tunneliosa kummagi sõiduraja laius on 3,5 m (kokku 7 m) ning eraldi on rajatud tunneli keskosa äärde 0,75 m laiune ja 0,15 m kõrgune evakuatsioonitee ning teisele poole 0,25 m laiune ja 15 cm kõrgune rattapiire. Tunnelid on omavahel ühendatud kokku 3 evakuatsioonipääsuga.

 Üle 500 meetri pikkuste tunnelite ehitamisel lähtutakse nõuetest, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivis 2004/54/EÜ tunnelite miinimumohutusnõuete kohta üleeuroopalises teedevõrgus. Miinimumohutusnõuetest tulenevalt peab tunneli ohutusdokumentatsioon sisaldama riskianalüüsi. Vaatamata asjaolule, et Ülemiste sõiduteetunneli suletud tunneliosa pikkuseks on 320 meetrit, otsustasid Tallinna kriisireguleerimise struktuuriüksuste juhid korraldada tunneli kasutamisega seotud võimalike ohtude väljaselgitamiseks ja ühtlasi parema ohutuse tagamiseks Ülemiste sõiduteetunneli hädaolukorra riskianalüüsi koostamise.

Eesti riigis on hädaolukorra riskianalüüsi koostamise korraldus reguleeritud hädaolukorra seadusega. Hädaolukorra seaduse § 6 lõike 7 alusel on siseministri 18.02.2010 määrusega nr 5 kehtestatud „Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise juhend“.

Ülemiste liiklussõlme sõiduteetunneli hädaolukorra riskianalüüsi 2013 koostamisel on lähtutud eelkõige hädaolukorra seaduses sätestatud kriisireguleerimise õiguslikest alustest, siseministri 18.02.2010 määrusest nr 5 ning on järgitud eelpool nimetatud direktiivis sätestatud tunneli riskianalüüsi koostamise üldpõhimõtteid.

Ülemiste liiklussõlme sõiduteetunneli hädaolukorra riskianalüüs 2013 on kooskõlastatud Põhja regionaalse kriisikomisjoni poolt.

 Ülemiste liiklussõlme sõiduteetunneli hädaolukorra riskianalüüsi koostamise käigus selgitati välja kokku 32 ohtu, mis võivad põhjustavaid sõiduteetunneli hädaolukorra, sh liiklusõnnetused, tulekahjud, elektrikatkestused, rasked ilmastikutingimused, tunneli ohutussüsteemide ja –seadmete katkestused. Riskianalüüsis käsitletud 32 ohust oli 10 ohtu seotud liiklusõnnetustega. Riskianalüüsi tulemuste kohaselt sõiduteetunnelis toimuva liiklusõnnetuse korral võib olla sellel rasked või väga rasked tagajärjed.

Ülemiste liiklussõlme sõiduteetunneli hädaolukorra riskianalüüsis käsitletud riskide määratlemisel selgus, et väga kõrge riskiga ohte, mis võivad põhjustada sõiduteetunneli hädaolukorra ei esinenud.

Sõiduteetunneli hädaolukorra riskianalüüsis käsitletud 32 ohust oli kokku 29 ohtu keskmise riskiga ohud, mis võivad põhjustada sõiduteetunneli hädaolukorra. Nimetatud ohtude esinemise tõenäosused on väikesed ja tagajärjed rasked või esinemise tõenäosused on väga väikesed ja tagajärjed rasked või väga rasked.

Sõiduteetunneli hädaolukorra riskianalüüsis käsitletud 32 ohust oli kokku 3 kõrge riskiga ohtu, mis võivad põhjustada sõiduteetunneli hädaolukorra. Alljärgnevalt on toodud kõrge riskiga ohud:

  • liiklusõnnetus kuni 2 sõiduki osalusel, mille esinemise tõenäosus on keskmine ja tagajärjed rasked (vigastatud või hukkunud);
  • liiklusõnnetus 3 või enama sõiduki osalusel, mille esinemise tõenäosus on väike ja tagajärjed väga rasked (mitmed vigastatud või hukkunud);
  • liiklusõnnetus reisijateveo transpordivahendiga, mille esinemise tõenäosus on väike ja tagajärjed väga rasked (mitmed vigastatud või hukkunud).

Liiklusõnnetuste peapõhjusteks on liiklejate ekslikud toimingud või valed sõiduvõtted.

 

SOOVIME TEILE OHUTUT LIIKLEMIST ÜLEMISTE SÕIDUTEETUNNELIS!

Viimati muudetud: 14.10.2013