21.12.2018

2018. aasta Pirita linnaosas

Aasta lõpp on hea aeg teha kokkuvõtet aasta jooksul toimunud tegevuste osas. Möödunud aasta on olnud tegus ja tehtud on nii mõndagi.

Enne põhjaliku kokkuvõtte juurde minemist tuleb mõista, et Tallinna linnasüsteem on mitme-astmeline. Lisaks Tallinna Linnavalitsusele, volikogule ja linnaosadele on meil ka mitmed ametid, kellega linnaosavalitsused teevad tihedat koostööd. Seega pea kõik suuremad projektid on tehtud koostöös teiste ametiasutustega. Pirita Linnaosa Valitsus soovib tänada kõiki koostööpartnereid, tänu kellele on meil selja taga edukas aasta!

Järgnevalt on võimalik lugeda Pirita linnaosa tegemisi viies valdkonnas – sündmused ja kogukond; sotsiaalvaldkond; linnamajanduse valdkond; Pirita Vaba Aja Keskus ja linnaosakogu.

Selleks, et olla linnaosa tegemistega jooksvalt kursis, jälgi meie Facebooki lehte (Pirita), Facebooki gruppi (Pirita elanikud), Instagrami (piritavaim) või kodulehte (www.tallinn.ee/pirita).

 Sündmused ja kogukond

Aastate jooksul on meie linnaosas välja kujunenud teatud traditsioonid – Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdid Estonias, Jüriöö jooks, eakate juubilaride õnnitluspeod, tublide koolilõpetajate vastuvõtt, lasteaedade spordipäev, 1. klassi minevate laste kinoõhtu, 20. augusti kontsert, emade- ja isadepäeva vastuvõtud. Lisaks traditsioonilistele sündmustele korraldasime koostöös Eesti Loomakaitse Seltsiga lemmikloomade rongkäigu Käpakaik.

Meelelahutuslike sündmuste kõrval oleme tähelepanu pööranud ka tervisele. Aastat alustasime matkaga, millele järgnes aasta jooksul veel kaks matka. Nii kevadel kui ka sügisel korraldasime eakate ujumistreeninguid. Suve alguses korraldasime terviseorienteerumise, mis osutus äärmiselt populaarseks. Novembris võtsime fookusesse täiskasvanud, kes töötavad lastega – nimelt korraldasime jalgpallitreeneritele koolituse, kus osalenud said teoreetilised ja praktilised teadmised lastega töötamise spetsiifikast.

Kuna linnaosavalitsus peab oluliseks kogukonna kaasamist, siis otsustasime regulaarselt kohtuda asumiseltsidega. Nii olemegi kord kvartalis ühe laua taha istunud ning arutanud erinevaid arenguvajadusi ja lahendusi. Aktiivsete kogukonnaliikmete kaasamiseks taaselustasime tunnustuskonkursi „Pirita aasta inimene“.

Asumiseltside kõrval oleme pööranud tähelepanu ka üksikindiviididele. 2018. aastal korraldasime ka fotokonkursi, mille raames ootasime pilte Pirita loomadest. Parimatest töödest panime kokku vahva kalendri. Samuti mäletasime ja tunnustasime Pirital tegutsenud tuntud inimesi. Nimelt avasime tunnustuspingi Uno Aavale ning mälestuspingid Richardi Lauri ning Heljo Sepa ja Valter Ojakääru auks

Linnaosa valitsuse linnamajanduse osakonna töö

Jõulud on aeg aasta jooksul tehtut hinnates uue aasta tegemisi kavandada. On põhjust rahuloluks – Pirita linnaosa avalikus linnaruumis mööduval aastal teha plaanitu on kõik teoks saanud. Meie pargid ja haljastus on kaunimaks ja korrastatumaks muutunud. Lisandunud on lilli, pinke, prügikaste, lauatennise laudu ja kogupere mänguväljak. Pärnamäe tee ja Narva maantee ristmiku rekonstrueerimine lahendas linnaosa teravaima liiklusprobleemi, Vabaõhukooli ja Merivälja teel tehtu rõõmustab kõiki seal liiklejaid. Lahenes probleem hommikuti liiga täis bussiga nr 8 – liinile lisati veel üks sõiduk.

Piritalaste aktiivsel osavõtul jätkusid Merivälja muuli ja Maxima kaupluse detailplaneeringute sisukad arutelud. Sooviga mitte rikkuda planeeringualade miljööväärtust lükati tagasi senised liialdustega lahendused.

Saabuva aasta lilleistutusteks ja –amplite paigalduseks ning nende hooldamiseks on lepingud sõlmitud. On olemas leping Vabaõhukooli tee viimase rekonstrueerimata lõigu, Rahvakooli teest kuni Hunditubaka teeni, ehituseks. Selle töö teeb 627000 euro eest osaühing RTS Infraehitus 31. juuliks 2018. a. Valminud on projektid Pärnamäe ja Muuga tee ristmiku ning Kose tee ja Narva maantee ristmiku rekonstrueerimiseks fooridega juhitavaks. Pirita tee liiklusummikud saavad leevendust Reidi tee valmimisest. Tehtud on trassivalik Kloostrimetsa tee kergliiklusteele Metsakalmistust Pirita Perearstikeskuseni, seegi töö on kavandatud eelolevasse aastasse.

2019. aastast rakendub Pirital korraldatud jäätmevedu. See tagab jäätmekäitluse üle kontrolli, mis on vajalik prügireostuse likvideerimiseks ja jäätmete taaskasutusse suunamiseks.

Lisaks eelnevale tehtud tööd:

 • Korraldasime koostöös asumiseltsidega nii kevadel kui ka sügisel heakorratalgud
 • Kevadel ja suvel korrastati mitmeid spordi- ja mänguväljakuid. Tööde käigus paigaldati Piritale 6 uut pinksilauda
 • Haljas tee äärde ehitati ohutuse tagamiseks asfaltfreeskattega jalgtee
 • Lehiku tee ühendamiseks Naadi teega ehitati asfaltfreeskattega jalgtee
 • Rekonstrueeriti Nurmiku sild, mis asub Pirita jõeoru maastikukaitsealal Nurmiku tee lähedal
 • Juulis paigaldati 53 prügikasti ja 49 pinki
 • Detsembri alguses viidi ära linnaosast ligikaudu 32 000 lehekotti
 • Juunis avati Lillepi pargi peremänguväljak, lisaks tehti Lillepi pargis laiaulatuslike hooldustöid
 • Teostati raie ja hoolduslõikuse hooldustöid Merivälja muuli nõlval
 • Paigaldati 14 uut pakendikonteinerit Maarjamäe, Merivälja, Mähe, Lepiku, Pirita ja Kose asumisse
 • Linnaossa ehitati 15 asfaltkünnist liikluse rahustamiseks

  Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna töö

Sotsiaalhoolekande osakonna töö on keeruline ja puudutab paljusid eluliselt olulisi valdkondi. Sageli on ka nii, et ei ole alati pakkuda lahendusi, millega pöörduja rahule jääks. Kuid  püüame teha omalt poolt kõik, et abivajajat aidata. Siiski on nii mõndagi, mille üle võib rõõmustada.

Kõige raskem valdkond igapäevatöös on töö peredega, kus kasvavad lapsed. Siin on ka töökoormus kõige suurem. Oluline on, et lisandus üks lastekaitsespetsialisti ametikohta, mille saime infospetsialisti ametikoha arvelt. Väga oluline ressurss arvestades keeruliste juhtumite kasvu. Abi vajavad nii lapsed kui vanemad.

Olulise asjana saab välja tuua, et Pirital on toimetulekutoetuse saajate arv üsnagi väike, sest inimesed on  aktiivselt tööd otsinud ja selle ka  leidnud. Oleme neid julgustanud pakutud tööd vastu võtma ja ka ise töökohti vahendanud.

2018. aastal on teravaks teemaks olnud ka parkides tegutsenud noorte kambad. Olukorra ühe lahendusena  otsustati luua igasse linnaossa lastekaitsekomisjon. Sotsiaal- ja Tervishoiuametilt saadud täiendavate toetuste arvelt oleme saanud toetada  laste huviringidest ja laagritest osavõttu. On oluline, et igal noorel oleks oma huvile vastav tegevus.
Koostöös Laste Heaks MTÜ on annetanud Pirita linnaosa lastega perede heaks raha, millest oleme saanud teha suuremad toidukorvid peredele jaanipäevaks ja jõuludeks.

Osaleme üle eestilises projektis „500 kodu tuleohutuks“. Projekti eesmärk on aidata vähekindlustatud peredel korda saada küttekolded ja elektrisüsteemid. Hetkel on Piritalt projektis 10 kodu.

Oleme tihedalt teinud koostööd  Kompass koguduse noortega, kes on korraldanud Pirita lastele ja noortele sportlikke üritusi, sh ka  meeleoluka laste jõulupeo. Taolised sündmused on äärmiselt olulised vähemkindlustatud perede lastele. Sel aastal alustas tööd Pirital nii eakate kui noorte nõukogu. Oluline on kuulata mõlema sihtgrupi ideid ja  saada nende poolset sisendit linnaosavalitsuse plaanitud töödele.

Jõulude ajal püüab sotsiaalhoolekande osakond tagada jõulutunde ka neile, kel endil pole materiaalsed võimalused kõige suuremad, kes elavad üksi. Neljakümne viiele omaste hooldajale oleme traditsiooniliselt korraldanud jõuluürituse Pirita kloostris. Tänu Kompassi kogudusele, Maximale, Tallinna Punasele Ristile ja MTÜ Koos Laste Heaks, viisime laiali 134 jõulupakki. Aitäh teile!