15.12.2017

2018. aasta Tallinna eelarve toob mitmetes valdkondades palgatõusu

14. detsembri linnavolikogu istungil võeti vastu Tallinna linna 2018. aasta eelarve, millega tagatakse palgatõus linna haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonnas.

„Tallinna linna 2018. aasta eelarves on oluline, et tagame palgatõusud linna mitmete valdkondade töötajatele,“ ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. Haridusvaldkonnas, linnaeelarvest palka saavate üldhariduskoolide õpetajate ja tugispetsialistide palgatõus saab olema 1150 euroni. Samuti on täiendavad vahendid planeeritud koolide sekretäride ja päevavalvur/riidehoidjate palgavahendite kasvuks. Noorsootöö valdkonnas kehtestame linna noorsootöötajate palga alammääraks 900 €. Linna sotsiaalhoolekandeasutuste töötajate palkade korrigeerimiseks on ette nähtud arvestuslikult täiendavad 10%. Ka kultuurivaldkonnas on linna kultuuriasutuste töötajate palgavahendite kasv, millega tagatakse kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumtöötasu kasv täistööaja korral 1150 euroni, aga palgatõusu saavad ka teised kultuuriasutuste töötajad kuni 7,5%, loetles Kõlvart uuest aastast toimuvaid muutusi.

14. detsembri linnavolikogu istungil võeti vastu Tallinna linna 2018. aasta eelarve. Tallinna linna 2018. aasta eelarve koostamisel on lähtutud „Tallinna eelarvestrateegiast aastateks 2018-2021“, strateegiast “Tallinn 2030” ja Tallinna arengukavast 2014–2020 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest.

Eelarve eelnõu kohaselt on linna 2018. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute kogumahuks 683 010 614 €, mis on 6 459 676 € ehk 1% enam kui 2017. aasta täpsustatud eelarves kavandatud.

Linna 2018. aasta tulude üldmahuks kavandatakse 648 081 682 €. Tuludest moodustavad maksutulud 67,5%, sh riiklikud maksud 65,7% ja kohalikud maksud 1,8%. Linna peamisteks tuludeks on üksikisiku tulumaks summas 400 100 000 €, maamaks 25 730 000 €, linna asutuste kaupade ja teenuste müügist saadav tulu 76 128 309 €, riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavad toetused 93 199 352 €, saadav välisrahastus 28 518 004 € ja erapartnerite poolt välisprojektide kaasfinantseerimine 1 781 553 €.

Tallinna linna 2018. aasta tegevuskuludeks on kavandatud 549 100 526 €, mis on 6% enam kui 2017. aasta täpsustatud eelarves. Tegevuskuludest on suurima osakaaluga haridusvaldkonna kulud 32%, järgnevad linnatranspordi kulud 17% ja sotsiaalhoolekande valdkonna kulud 10%.