04.10.2016

Eha Võrk: Elektrooniline asjaajamine eeldab toimivat keskkonda

Kevadel võeti kasutusele täiesti uus riiklik e-teenus, mis võimaldab ehitistega seotud taotlusi, lube ja teatisi elektroonselt menetleda.

„See peaks menetlusi  kiirendama ja kasutajatele mugavam olema, ent loomulikult nõuab uue registri kasutamine õppimist ja uue protsessiga harjumist,“ tõdes Tallina abilinnapea Eha Võrk. „Samuti on ilmnenud, et uue elektroonilise registri rakendamisel on palju probleeme, süsteemi ülesehituses on paraku palju puudujääke.“

Eesti Korteriühistute Liidu suurkonverentsil sellesisulise ettekandega esinenud abilinnapea Eha Võrk tõdes, et ettekandele järgnes ohtralt küsimusi ja põhjalik arutelu. „Sellest tulenevalt otsustasime, et lähiajal tuleb korraldada probleemide lahendamiseks ümarlauakoosolek, millel osaleks linna, ministeeriumi, korteriteühistute liidu jt projekteerimise ja ehitamisega seotud katusorganisatsioonide esindajad,“ ütles Võrk.

„Kui enne esitati ehitus- ja kasutusteatis, projekteerimistingimuste taotlus, ehitus- ja kasutusloa taotlus ning nendega seonduvad dokumendid pädevale asutusele, siis nüüd sisestab ehitisregistrisse taotluse andmed  taotleja ise või tema pädev esindaja,“ selgitas Võrk. „Enam ei ole projekteerijatel vaja digitaalselt koostatud ehitusprojekti välja printida, et see siis luba menetlevale asutusele edastada. Ehitusprojekt jääbki kogu protsessis elektrooniliseks ning selliselt ehitisregistris ka arhiveeritakse.“

Võrk rõhutas, et menetletavate teatiste ja loataotluste arv on asjaajamise elektrooniliseks muutumise järel suurenenud - ehitusloa saanud uusehitiste arv on võrreldes eelmise aastaga kasvanud pea poole võrra, elektrooniline keskkond on osale kasutajatest osutunud meelepärasemaks ja mugavamaks viisiks oma ehitamise soovist teada anda, eriti väiksemate objektide puhul, kus piisab teatise esitamisest või kirjaliku nõusoleku vormistamisest.

Uuele süsteemile ülemineku hõlbustamiseks saatis Tallinna Linnaplaneerimise Amet (TLPA) Eesti Ehitusettevõtjate Liidule, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidule, Eesti Arhitektide Liidule, Eesti Korteriühistute Liidule ja Eesti Omanike Keskliidule kirja, milles anti juhendid ja selgitused uuele menetluskorrale üleminekuks. Samamoodi on põhjalikult juhendatud ka kõiki linna ametiasutusi. Ühtlasi on TLPA muutnud ametnike ametiülesandeid, korraldanud täiendusõpet ja suurendanud menetlejate arvu. Toimub menetluses ilmnevate probleemide arutelu ja lahenduste otsimine.

Linnavalitsuse teenindussaalis on võimalik saada juhiseid ja selgitusi dokumentatsiooni ja andmete registritesse kandmise kohta. Täpsemaid juhiseid saab Tallinna kodulehelt http://www.tallinn.ee/ .

Juhul kui riiklikus ehitisregistris taotluse esitamine ei ole võimalik, siis on erandina võimalik kogu dokumentatsioon esitada elektrooniliselt aadressil tpr@tallinnlv.ee või paberil Tallinna Linnakantselei teenindussaalis (laud nr 23) Vabaduse väljak 7. Materjalide juurde on kindlasti vajalik lisada kaaskiri põhjendustega, miks EHR kaudu taotluse esitamine võimalik ei olnud.

Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine. Ehitisregistris  kasutusele võetud elektrooniline menetluskeskkond võimaldab taotlusi esitada ning selle alusel ehitus- ja kasutuslube ja ka projekteerimistingimusi välja anda.

Tallinna abilinnapea Eha Võrk esines täna XIX korteriühistute foorumil ettekandega teemal „Uuest ehitusseadustikust tulenevad renoveerimisega seotud menetlusprotsessid Tallinna näitel – mured ja lahendused“.

Iga-aastane korteriühistute foorum kannab tänavu pealkirja „20 aastat korteriühistuliikumist – korteriühistud kui elamuvaldkonna kasvumootor“. Suurfoorumil keskendutakse seadusandlusele, iseäranis terava tähelepanu all on 2018. aastal jõustuv uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Kõne all on ka uuest ehitusseadustikust tulenevad renoveerimisega seotud menetlusprotsessid ja ka korterelamute ehituskonstruktsioonide amortiseerumisest tulenevad ohud, samuti kriitiliselt aktuaalseks teemaks muutunud gaasiohutus kortermajas. Foorumil tunnustatakse ka Eesti parimaid korteriühistuid.