20.05.2021

Haaberstis algatatud planeeringu puhul tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine

Tallinna linnavolikogu algatas tänasel istungil Haabersti linnaosas Saviliiva tee 14c ja Vana-Rannamõisa tee 10a kinnistute ning lähiala detailplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise, sest elamute rajamine metsaalale omab keskkonnale olulist mõju. Ala hoonestamise võimalikkus ja ulatus selgub planeerimisprotsessi ja uuringute käigus.

Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni aseesimehe Kaupo Nõlvaku hinnangul on tegemist vastuolulise planeeringuga ning pigem tuleks ala jätta täies ulatuses rohevõrgustikuna puutumatuks ka tulevikus. „Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt on tegemist rohevõrgustiku arengualaga. Detailplaneeringu algatamise seletuskirjas loetletakse erinevaid taime-, looma- ja linnuliike, kellel kaoksid elupaigad, kui ala muutub elamupiirkonnaks. Loomulikult tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamine läbi viia, kuid siin pole kaalumiskohta, kas metsaala eraomaniku huvides hävitada või mitte,“ rääkis Nõlvak.

Ka keskkonnakomisjoni liikme Inga Rumjantseva sõnul on linnametsad oluline loodusvara, millesse tuleb säästlikult suhtuda. „Kinnisvaraturg on aktiivne ja arenduste surve suur. Selles piirkonnas on juba kehtestatud mitmeid elamuarendusi ette nägevaid planeeringuid. Veel ühe lisandumine vahetult Õismäe raba kõrvale võib kahjustada sealset looduskeskkonda. Seetõttu on oluline planeerimisprotsessi käigus läbi viia keskkonnauuringud, et selgitada välja, kas ja millises mahus üldse oleks mõeldav sinna tulevikus midagi ehitada,“ selgitas Rumjantseva.

Haabersti linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 4,55 hektarit. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbega Saviliiva tee 14c ja Vana-Rannamõisa tee 10a kinnistu jagamine elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine kuni 2-korruseliste üksikelamute ja neid teenindavate abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Uudise rubriigid: