17.05.2021

Hariduselu käekäik on meie kõigi asi

Tallinna Haridusameti eestvedamisel on mitmed Tallinna koolid, lasteaiad ja noortekeskused alates 2019.aasta algusest kaasa löönud rahvusvahelises projektis, mille eesmärgiks on olnud ellu viia haridusuuendusi ning haridusasutuste ja kogukonna koostöös edendada noorte ettevõtlikkust. Pea kaks aastat kestnud projekt on jõudmas lõpusirgele ning on aeg teha toimunule tagasivaade ja võtta kokku, mida olulist saadud kogemus õpetas.

Projektis „On Board“ osalesid lisaks Tallinnale veel: Viladecans (Hispaania, juhtpartner), Nantes (Prantsusmaa), Poznan (Poola), Albergaria a Velha (Portugal), Halmstad (Rootsi). Osalevad linnad jagasid omavahel juba toimivaid haridusasutuste ja kogukonna koostöö häid praktikaid, mida ka teised linnad saaksid kasutusele võtta. Seejuures oli teistest eraldi esile tõstetud ja heaks eeskujuks seatud Viladecans'i haridusuuenduse koostöövõrgustik (Educational Innovation Network - EIN). Viladecans´i haridusuuenduse koostöövõrgustik edendab innovatsiooni ja loovust haridusasutustes digiõppe projektide, õpilaste ettevõtlikkuse arendamise ning koostöö kaudu haridusasutuste, ettevõtete, perede ja teiste kogukonna liikmete vahel. See tähendab, et laste ja noorte haridus pole mitte ainult lasteaia, kooli ja lastevanemate asi, vaid oma panuse saavad anda kõik. Projekti "On Board" käigus analüüsiti Viladecans'i head näidet, et kohandada sealset edulugu vastavalt Tallinna vajadustele. Võimaluse jagada enda linna häid praktikaid ja haridusasutuste õnnestunud koostöö ja kogukonna kaasamise projekte, said kõik osalenud linnad. Häid ja inspireerivaid näiteid jagus nii rahvusvahelisel tasandil kui ka meil endal Eestist ja Tallinnast. See näitas, et ka samas linnaosas tegutsevalt naaberkoolilt võib olla palju õppida, kui vaid koostööd teha ja kogemusi jagada.

 

Koostöös peitub võti

Tallinnas oli tegu pilootprojektiga, mille töörühma olid kaasatud kolme linnaosa koolid, lasteaiad ja noortekeskused.  Töörühma kuulusid Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Lasteaed Karikakar, Pelguranna Lasteaed, Tallinna Kunstigümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna Kadaka Lasteaed, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Kelmiküla Lasteaed, Tallinna Kopli Ametikool ning Mustamäe, Haabersti ja Põhja- Tallinna Noortekeskused. Kaasatud olid ka mitu linnaametit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoda jt partnerid. Tallinna fookus oli läbi projektis osalemise muuta lasteaias ja koolis õppimine elulisemaks ja huvitavamaks ning toetada laste ja noorte ettevõtlikkust. Projekti alguses sõnastasid igast linnaosas osalenud haridusasutuste esindajad, õpilased ja lapsevanemad grupitöö tulemusena ühised vajadused ja ootused projektile. Nendest neli peamist olid:

  • Praktilisem õpe noortele – õpilased vajavad elulisi õpikogemusi, et saada aru, miks midagi õppida on vaja. Ülevaadet erinevatest võimalustest nii tööturul toimuva kui ka ühiskondlikul tasandil panustamise kohta. Sellise kogemuse pakkumisel saavad abiks olla koolivälised partnerid.
  • Parem info kättesaadavus – kust leida infot ja millised on võimalused kooliväliste partneritega koostöös õppetööd praktilisemaks ja elulisemaks muuta, keda ja kuidas võiks kaasata.
  • Õpetajate koolitus – õpetajad vajavad täiendkoolitust ja toetust, et praktilisemat õpet ellu viia ning kooliväliste partneritega koostööd teha.
  • Koostöövõrgustiku loomine – ettevõtlikkust toetava õppe ellu viimiseks oleks vajalik (piirkondliku) koostöövõrgustiku loomine.

Pidades silmas Tallinna töörühma seatud eesmärke ja ootusi toimusid regulaarselt kohtumised ja seminarid, kus tutvustati erinevaid infokanaleid, programme ja võimalusi, mis toetavad haridusasutusi laste ja noorte ettevõtlikkuspädevuse arendamisel.  Ettevõtlikkusest rääkides, ei peetud silmas mitte üksnes ettevõtlusega tegelemist vaid laiemalt õpilaste suutlikkust ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske. Seda kõike nii sotsiaalsetes kui ka ärilistes ettevõtmistes. Kohalike kohtumistega vaheldumisi toimusid ka rahvusvahelised kohtumised, mille käigus saadud teadmisi ja kogemusi ka Tallinna grupiga jagati.

 

6 olulisemat tulemust

Seatud eesmärgid olid kahtlemata ambitsioonikad, kuid siis tegi elu omad korrektuurid. Plaane ja tegevuskavade elluviimist tuli ootamatult segama ülemaailmne viirusnakkuse pandeemia ning tekkinud olukord ei võimaldanud kõike plaanitut täiel määral ellu viia. Projekt seetõttu aga seisma ei jäänud ja kokkuvõttes võib välja tuua nii mõnegi olulise tulemuse:

  • Kaasatud haridusasutuste, linnaametite ja teiste partnerite suurem koostöö. Tekkisid uued kasulikud kontaktid nii linnaosade siseselt kui ka ülelinnaliselt, mis võimaldasid projekti raames kui ka tulevikus tõhusamalt koostööd teha ühiste hariduselu edendamise eesmärkide nimel.
  • Suurenenud tähelepanu mõttemaailma muutmisele, et haridus ei ole ainult koolikeskne. Eesti ühiskond peab muutuma kooli toetavamaks. Tänapäevase õppe läbiviimine eeldab avatust ja lisaressursse, mida saab pakkuda partnervõrgustik ning koostöö õpetajate, koolide ja neid ümbritsevate partnerite ning kogukonna vahel.
  • Parem teadlikkus ettevõtlikkuspädevusest ning erinevatest võimalustest ja programmidest, mis toetavad haridusasutusi laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamisel. Parem ülevaade headest praktikatest koostöise hariduselu arendamisel nii projekti partnerlinnade kui ka Tallinna haridusasutustest.
  • Tallinna koolidele ja lasteaedadele loodi Tallinna Haridusameti poolt uus võimalus ühineda üle-Eestilise haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool, mis põhineb põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. (www.evkool.ee)
  • Suurem tähelepanu noorte kaasatusele hariduselu ja õppetöö korraldamisel. Alguse said uued ettevõtmised, et suurendada õpilasomavalitsuste koostööd. Lisaks loodi noortele infomaterjalid tutvustamaks võimalusi, kuidas taotleda lisarahastust Tallinna linnalt erinevate ettevõtmiste läbiviimiseks (www.tallinn.ee/mittetulundus).
  • Projekti mõjutusel sai alguse uus URBACT Eesti linnade võrgustikprojekt „Koostöine ja innovaatiline haridus Eesti omavalitsustes“, mille käigus luuakse Eesti kohalikest omavalitsustest kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik. Projekti viiakse ellu 2021 juuni – 2022 detsember ning juhtpartner on Tallinna linn.

 

Projekt „On Board“ on osa URBACT III programmist, mille eesmärk on toetada säästvat lõimitud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. Programm pakub toetust võrgustike loomiseks, mis võimaldavad jagada teadmisi ning mõelda läbi, kuidas ühes kohas järeleproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal. Programmi rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (www.urbact.ee)