23.04.2020

Haridusuuenduse heade kogemuste toomine Euroopast Tallinnasse

Tallinn on osalemas haridusuuendusi loovate linnade koostöövõrgustikus URBACT III On Board, mille raames vahetatakse kogemusi õnnestumistest ja väljakutsetest kohalikul tasandil haridusalast innovatsiooni arendades. Projekti käigus on õnnestunud algatada aktiivne võrgustik Tallinna õpilaste ettevõtlikkuse suurendamiseks.

Tallinna lähtepunkt

Tallinna hariduselu keskmes on õnnelik õppija, kes on teadlik oma tugevustest, soovidest ja võimalustest – sellise eesmärgiga võib ilmselt nõustuda iga linlane. „Tulemuslik õppimine algab õnnelikest inimestest: pädevatest ja pühendunud haridusasutuste juhtidest, õpetajatest, tugispetsialistidest, aga ka perekonnast ja hariduspoliitika kujundajatest. Toimiv koostöövõrgustik ja inspireeriv õpikeskkond on selle kõige aluseks,“ tõdeb hariduse arengusuundi kirjeldades Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Eesmärkideni jõudmiseks ei ole alati vaja leiutada jalgratast ja inspiratsiooni võib otsida ka piiri tagant, võttes eeskuju sõpruslinnade kogemustest. Seetõttu osaleb Tallinna Haridusamet URBACT III projektis On Board, mille juhtmõtteks on kaasatud linnade haridusuuenduse võrgustiku loomine, kohaliku haridussüsteemi ja kogukonna koostöö arendamine ning hariduse lõimimine teiste eluvaldkondadega. Tallinna fookus on läbi projektis osalemise muuta lasteaias ja koolis õppimine elulisemaks ja huvitavamaks ning toetada laste ja noorte ettevõtlikkust.

On Board projektis osaleb peale Tallinna veel viis Euroopa linna: Viladecans Hispaaniast, Nantes Prantsusmaalt, Halmstad Rootsist, Albergaria Portugalist ja Poznan Poolast. Viladecans on projekti juhtpartner, mis tähendab seda, et lisaks kasule teineteise positiivsetest kogemustest saavad kõik projektis osalevad linnad tugineda just 66 000 elanikuga Viladecans’i senisele tegevuspraktikale haridusinnovatsiooni valdkonnas. Järgnev annabki ülevaate, kuidas Tallinn seda siiani teinud on.

Haridus on koostöö

Nagu öeldud, on Tallinna eesmärk URBACT On Board projektis osalemisega õppida Viladecans’i haridusuuenduse koostöövõrgustikust (Educational Innovation Network) ja kohandada sealset edulugu vastavalt Tallinna vajadustele. Koostöövõrgustik edendab erinevate projektide kaudu haridusasutuste innovatsiooni ja loovust läbi õpilaste ettevõtlikkuse arendamise ning haridusasutuste, linnaametite, ettevõtete, perede ja teiste kogukonna liikmete koostööd. 

Tallinna prioriteedid on Viladecans’i haridusuuenduste võrgustiku põhisuundadega märkimisväärselt sarnased, seda eelkõige elukestva õppe ja digitaalse hariduse valdkonnas. Nagu Viladecans, peab ka Tallinn oluliseks prioriteediks ettevõtlikkuse arendamist. Eesti Kaubandus- Tööstuskoja ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht Liisi Haas, kes on projekti töörühma ekspertliige, kinnitab eesmärkidest kõneledes, et ettevõtlik ellusuhtumine tuleb kasuks igas eluvaldkonnas ja selle arendamisega tegeletakse Eestis aktiivselt. “Ühiskond kestab ja areneb tänu ettevõtlikele inimestele, seda nii ärilistes kui ka sotsiaalsetes ettevõtmistes. Kiiresti muutuvas maailmas saavad hästi hakkama need, kes tegutsevad loovalt ja leidlikult, mõtlevad oma peaga ja otsivad probleemidele lahendusi,” lisab ta. Haas peab tähtsaks ka vastutust, mis kaasneb väärtuspõhise õpikeskkonna loomisega: “Ettevõtlikkus on hoiak ja ellusuhtumine, mis on arendatav meis kõigis ja mille kujunemine algab sünnihetkest. Seega on oluline, et ettevõtlikkuse väärtustamisele ja kujundamisele pööratakse tähelepanu juba maast madalast. Selle kõige nimel tuleb meil kogukonnana teha koostööd nõnda, et erinevad huvigrupid, nagu lapsevanemad ja ettevõtjad, toetaksid koole ühiste hariduseesmärkideni jõudmisel,” on Haas veendunud.

Mida on meil teistelt linnadelt õppida? 

Viladecans’i linna koostöövõrgustikus tegeletakse paljude haridusuuenduslike teemadega, nagu näiteks innovatsiooni ja loovuse edendamine läbi digiõppe projektide, õpilaste ettevõtlikkuse arendamine koostöös ettevõtete ning vanematega jne.  Projektimeeskonna tehtud analüüsi tulemusena selgus, et kõige enam on Tallinnas vajadus info koondamise ja haridusasutuste ning kogukonna koostöö tugevdamise järele. Projektiga soovitakse luua koostöövõrgustik Tallinnas, rakendades selleks Viladecans’i haridusuuenduse võrgustiku metoodikat meil kohandatud viisil. Loodav võrgustik annab võimaluse erinevatel haridusasutustel ja kogukonnaliikmetel tegutseda ühise eesmärgi nimel ning saada parem ülevaade piirkonnast tegutsevatest asutustest ja teenustest. Samuti annab kohtumistel osalemine võimaluse üksteiselt õppida ja kogemusi vahetada.

Võtmetegur on kaasamine

Üheks esimesteks projekti tegevusteks oli Tallinna töörühma moodustamine. Projektis osalevad haridusasutused märkisid, et projektiga liitumine annaks võimaluse õppida teiste parimast praktikast ning saada kogemusi kogukonna kaasamiseks ja koostööks. Samuti toodi välja ka personali kaasamise olulisus rahvusvahelises koostöös. 

Tallinna töörühma kutsuti osalema Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Lasteaed Karikakar, Pelguranna Lasteaed, Tallinna Kunstigümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna Kadaka Lasteaed, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Kelmiküla Lasteaed. Samuti on kaasatud Tallinna Haridusamet, Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Noorsoo- ja Spordiamet, noortekeskused, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda jt partnerid. 

Mida projektist oodati?

Projekti alguses kaardistasid töörühma liikmed ja projektis osalejad oma vajadused ning ootused projekti suhtes. Mitmed asutused tõid murekohana välja selle, kuidas saada ettevõtteid omal initsiatiivil koolidega või lasteaedadega koostööd tegema.

Liis Tamman Spordi- ja Noorsooametist: „Ühiseks väljakutseks on partnerlinnadel nii lastevanemate kui ka erasektori organisatsioonide kaasamine haridusteenuste kujundamisse, seejuures eelkõige nende endi initsiatiiv panustada.

Jõuti järeldusele, et suund, mille Tallinn võtab, on haridusasutuste ja kogukonna, sh ettevõtete koostöö arendamine ja võrgustiku loomine. Lepiti kokku, et töörühm hakkab regulaarselt kohtuma, et arutleda võimaluste üle, kuidas suurendada laste ja noorte ettevõtlikkuspädevust ning alustatakse plaanide tegemisega koostöövõrgustiku käivitamiseks. Projekti liikmetel olid suured ootused projekti tegevustele.

“Ootan projektist, et koolis oleks õpe huvitavam ja elulähedasem. Projekt annab meile selleks ideid, kõike ei pea ise välja mõtlema. Saame ideid üle Euroopa, mida ka oma kooli üle võtta ja adapteerida.” – Õnnela Leedo-Küngas, Ehte Humanitaargümnaasiumi direktor.

Koolide ja lasteaedade soov oli saada rohkem infot laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamisest ning seetõttu otsustati kohtumistele kutsuda esinema erinevaid valdkonna eksperte. Katrin Kivisild Innovest ja Liisi Haas Eesti Kaubandus- Tööstuskojast käisid tutvustamas töörühma liikmetele ettevõtlikkuse arendamist toetavaid algatusi ja programme Eestis. Samuti käisid seminaridel rääkimas ettevõttete Eurobio Lab OÜ (Natura Siberica) ja AS Tallinna Vesi esindajad ning ühiselt toimus ajurünnak leidmaks ettevõtete ja haridusasutuste võimalikke koostöövorme.

Kuidas kogemusi Tallinnas rakendati?

Rahvusvahelistelt kohtumistelt toodi Tallinnasse kaasa mitmeid praktilisi ideid ja tegevusi. Kodulinnas katsetati näiteks projektilaada ja lühiettekannete formaati, mille käigus osalevad haridusasutused said jagada teistega enda häid kogemusi ja näpunäiteid erinevatest üritustest ja projektidest, mida kogukonnaga koostöös laste ja noorte ettevõtlikkuse edendamisel ellu on viidud. Samuti võeti projekti rahvusvahelistelt partneritelt eeskujuks ka toimivad näited ettevõtetega koostööst, projekti juhtrühma kohtumiste formaat ning võrgustiku töörühmad ja muud ühistegevused.

2019. aasta veebruaris toimus projektiliikmete kohtumine Viladecans’is, kus tutvuti sealsete haridusinnovatsiooni heade näidetega nagu tark klassiruum, vanemate aktiivne kaasatus koolielu kujundamisse ja mitmed e-lahendused. Koju tuldi heade muljete ja uute ideedega.   

Tallinna Haridusameti juhatajale Andres Pajulale avaldas muljet koolide ja ettevõtete koostöö, kus ettevõtted kasutavad õpilaste abi oma toodete testimisel. Kasu sellest on kindlasti kahepoolne – ettevõtted saavad väärtuslikku tagasisidet ning õppijad kasulikke kogemusi ja teadmisi. Sellist koostööd võiks Pajula arvates teha ka Tallinnas.

Kohtumine toimus detsembris 2019 ka Tallinnas. Rootsi linna Halmstadi eeskujul korraldati Tallinna seminaril projektilaat, kus sai tutvuda partnerlinnade jagatud projektidega ja valida välja need, mida viia läbi Tallinna haridusasutustes. Meeskonnad kohandasid projekte oma piirkonna ja asutuste vajaduste ning võimalustega ning pakkusid välja idee, millega edasi töötada. Näiteks Põhja-Tallinna linnaosa haridusasutused lähtusid Viladecans’i projektist „Emotions“ ning otsustasid tegeleda laste emotsionaalse intelligentsi arendamisega.

Tutvumas käidi ka Albergaria linna haridusuuenduse võrgustiku algetega Portugalis, kust naaseti samuti kasulike kogemuste võrra rikkamana:

“Albergariast võtan kaasa mõtte, et koostöö alustamiseks on ülioluline ka näost näkku kohtuda koostööpartneritega. Hea idee sain siinselt projektilaadalt meie lasteaia jaoks. Selle projekti fookuses on lasteaedades nö pehmetele väärtustele tähelepanu pööramine – sõprus, perekond, hoolivus, tunded, emotsioonid. Need väärtused kipuvad tänapäeval tähelepanuta jääma, kuna keskendume palju tehnoloogia ja erinevate nutivahendite kasutusele võtmisele lasteaias. See projekt tuletas jälle ka pehmete väärtuste olulisust meelde.” - Reelika Täht, Pelguranna Lasteaia direktor

Inspiratsiooni on saadud ka kodusel pinnal. Pärast üht URBACT töörühma kohtumist, kus esines üle-eestilise haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" koordinaator Kristi Krilovs, otsustas Ehte Humanitaargümnaasium programmiga liituda ning esimese sammuna toimus kooli töötajatele ja lastevanemate programmi baaskoolitus. „Ettevõtliku kooli“ programmi juures köitis kooli juhtkonda idee ettevõtliku õppe integreerimisest koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi ka noorte edukust elus.

Ehte Humanitaargümnaasium võttis projektist ajendatuna ette ka oma karjääriõppesüsteemi reformi. Eesmärgiks on, et 2020. a septembriks on Ehte Humanitaargümnaasiumis uus karjääriõppesüsteem, mis sisaldab valikaineid, kohustuslikke töövarjupäevi, erinevate ametite tutvustamist koostöös lastevanematega ning koostööd ettevõtetega.

Arenguid on hulganisti märgata mujalgi. Näiteks on koostööd on alustanud erinevate linnaosade koolide õpilasesindused. Kui tavapäraselt tegutsevad õpilasesindused ainult enda kooli puudutavate teemadega, siis projekt ärgitas õpilasesindusi algatama koostööd ka koolideüleselt. Tallinna Ehte Humanitaargümnaasiumi, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi ja Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õpilasesinduste esindajad kohtusid 2019 a. sügisel eesmärgiga tutvuda teineteisega ning õpilasesinduste parimate praktikatega, õppida üksteiselt ning teha midagi koos. Arutelu tulemusena otsustati, et edaspidi korraldatakse 2020. aastal  koos URBACT projekti koolidega omavalmistatud filmide festival. Sellisele koostööle loodetakse jätku ka tulevikus.

Projektist ajendatuna tegid ka Põhja-Tallinna koolid, lasteaiad ja noortekeskus koostööd, et luua ühine karjäärinädal, mille raames alguses rääkisid oma õpetajad koolides ja lasteaedades karjääriplaneerimisest, erinevatest ametitest ja töökohtadest. Edasi toimub Põhja-Tallinna Noortekeskuses festivalinädal, mille töötubades saavad noored jagada omavahel saadud infot ja ühiselt arutada, millisena nad oma karjääri näevad ja kuidas seda kujundavad.

Väljakutsed

Viladecans’i haridusuuenduse võrgustiku metoodika abil on edukalt käivitunud koostöövõrgustik ka Tallinnas. Kõige suurem väljakutse selle juures on just võrgustiku jätkusuutlikkuse ja püsivuse hoidmine.

Projekti käigus loodav koostöövõrgustik on küll käivitunud, aga siiski alles kujunemisjärgus. Suurimaks katsumuseks on olnud võrgustikusisese kommunikatsiooni korraldamine. Ühelt poolt on see tingitud inimeste vahetusest ning teiselt poolt ka sellest, et ootused on erinevad ning võrgustiku osapooltel ei ole veel välja kujunenud selged rollid ja vastutus. Tuleb rohkem rõhku pöörata kommunikatsiooni tõhususe ja kvaliteedi parandamisele. Samuti on oluline, et igal inimesel oleks võrgustikus määratud oma kindel roll, mis aitab paremini mõista enda panuse olulisust.

Viladecans’i haridusinnovatsiooni võrgustikku on toodud Euroopas eeskujuks ning olnud ka initsiatiiviks võrgustiku loomisele Tallinnas. Oleme üle võtnud neilt nii metoodika kui ka mõtteviisi – haridus ei ole ainult kooli mure, vaid kogukonna kui terviku korraldada.

Õppida on palju

Rahvusvaheliste kohtumistelt on saadud palju uusi kogemusi ja mõtteid. Osalemine URBACT On Board projektis Tallinnal võimaldanud koguda uusi ideid ja omandada Euroopa linnade kogemusi avatuse, huvigruppide kaasamise ja kogukonnaga koostöö arendamise valdkonnas. Partneritega on jagatud oma häid kogemusi Tallinnas juba toimivatest tegevustest. Paranenud on linnaametite vaheline koostöö ning mitme linnaosa erinevad haridusasutused mõtlevad ühes suunas.  Samuti on paranenud teadlikkus erinevatest kohalikest ja rahvusvahelistest algatustest ja infokanalitest.

Projekt juhtis tähelepanu, kuidas paremini kaasata lapsevanemaid ja ettevõtteid ning käivitatud on koostöövõrgustik haridusasutuste vahel. Samuti on asutud ellu viima  mitmeid ideid ettevõtetega koostööks ning selleks, kuidas kaasata õppetöösse rohke ka lapsevanemaid. Kõige suuremaks õnnestumiseks ongi olnud uute teadmiste kogumine, teiste riikide haridussüsteemidega tutvumine ning omandatu jätkusuutlik rakendamine Tallinnas.