10.05.2019

Harju tn 30 kinnisasja omanik rikub muinsuskaitseseadust

Muinsuskaitseseaduse kohaselt on muinsuskaitsealal kaeve- ja muudeks pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud tööde tegemiseks tarvis luba, mida Harju tn 30 omanik aga taotlenud ei olnud.

„Seega on ajakirjanduses palju kajastamist leidnud Harju tänava äärsele haljasalale kartulipõllu rajamine ebaseaduslik ja karistatav tegevus,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov. „Karistuse määramine on Muinsuskaitseameti pädevuses.“

Seaduse kohaselt saab töö tegemise eest ilma ameti loata karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond teostas eile kohapeal paikvaatluse, tuvastas rikkumise ja esitab vastavasisulised materjalid Muinsuskaitseametile.

Tallinna Linnavolikogu otsustas vaidlusalusele Harju tn 30 kinnisasja osale, millele on rajatud Nõelasilma tugimüür, Tallinna linna kasuks sundvalduse seada. Lähtudes kohtuotsusest ja vajadusest leida kinnistu omanikku vähim koormav viis teerajatise säilimiseks seadis linn tasulise sundvalduse 35m2 osale kinnsitust.