04.12.2017

Kõlvart: meedias levivad Tondiraba auditi kohta lausvaled

Tallinna Linnavolikogu esimees ja endine abilinnapea Mihhail Kõlvart rõhutab, et meedias leviv väide, justkui Tallinna Linnavalitsus varjas Tondiraba Spordikeskuse töö puudujääke ning hoidis asutuse tegevuse auditi tulemusi sahtlis, on lausvale.

„Väide sellest, et auditi tulemusi varjati meelega avalikkuse eest, on absurdne. Esiteks, ehkki Tondiraba Spordikeskuse audit pidi olema läbiviidud plaanilise tööna, alustati sellega varem, kuna oli laekunud info, et spordikeskuses võib olla tegemist rikkumistega. Teiseks pöördus linna sisekontrolöri teenistus juba auditi alguses politsei poole (6.06.2016) selleks, et välja selgitada, kas spordikeskuses võis olla tegemist seaduserikkumistega. Ka auditi lõppemise järel leidis sisekontroll, et kuna keskuse juhtimisel esinevad tõsised puudused, siis 10.01.2017 saatis sisekontrolöri teenistus politseile auditi lõpparuande. Teave menetluse alustamise kohta puudub,“ rõhutas Kõlvart. „Spordikeskusese juhataja asetäitja, kelle töö osas olid peamised pretensioonid, on lahkunud ametist vahetult pärast auditi lõppemist. Asutuse juhatajale pandi südamele ja kohustuseks vigade parandamine ja puudujääkide kõrvaldamine. Juhataja vastutus ei ole antud juhul ennast olukorra parandamisest taandada, vaid tõhus töö rikkumiste ja kitsaskohtade likvideerimisel. On ilmselge, et linnavalitsus ise initsieeris nii auditi läbiviimist kui ka selle tulemuste avalikustamist, tuues need linnavalitsuse istungile ning asudes koheselt ka auditis tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisega.“

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev nentis, et tegemist on suhteliselt hiljuti tegevust alustanud unikaalse spordiasutusega ning seepärast annab linn spordikeskusele võimaluse lahendada auditis tõstatatud küsimused ja probleemid kiiremas korras. „Seda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhendamisel ja järelevalve all. Spordikeskus on juba esitanud strateegilise plaani koos finantseesmärkidega, millest lähtutakse oma igapäevases töös ja tegevuses ning mida täiendatakse ja kooskõlastatakse spordi- ja noorsooametiga,“ toonitas Belobrovtsev. „Tuleb aru saada, et auditi aruandes on kirjeldatud see, mis toimus Tondiraba Spordikeskuses poolteist aastat tagasi. Ent praegu on asjad Tondiraba spordikeskuses juba  teistmoodi. Asutus on tänaseks päevaks auditis kirjeldatud puudusi ja vajakajäämisi kõrvaldanud, teinud järeldusi ja korrastanud asjaajamist. Kindlasti tuleb järelaudit, mille põhjal otsustakse juhataja ametis jätkamine.“

„Süüdistused Mihhail Kõlvarti vastu, nagu oleks ta meelega auditi tulemuste avalikustamist takistanud, ei pea vett. Esiteks ei allu linna sisekontrolöri teenistus abilinnapeadele. Teiseks ei saa ükski linnavalitsuse liige üksi auditit kinnitada või avalikustada – seda saab kinnitada ainult linnavalitsuse istungi otsusega. Me võime küll sisekontrolli poole pöörduda ettepanekuga audit läbi viia. Meil puudub aga õigus sisekontrolli töö protsessi sekkuda, kinnitamata lõpparuande avalikustamisest rääkimata,“ lisas Belobrovtsev.