23.04.2018

Konkurss linnarajatise hooajaliseks kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks

Nõmme Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise Harkumetsa tee T2 (Tähetorni kergliiklustee juures) linnarajatise hooajaliseks kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks.

Nõmme linnaosa vanema  18. aprilli 2018  korraldusega nr 58 kuulutatakse välja eelläbirääkimistega pakkumine Harkumetsa tee T2, KÜ78404:406:0167 (Vääna-Tähetorni kergliiklustee parkla kõrval)  linnarajatise hooajaliseks kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks 25. maist kuni 30. septembrini 2018 järgmistel tingimustel:

 

1. Linnarajatis Harkumetsa tee T2

1.1 linnarajatise suurus 25,0m2 (5,0m×5,0m); 

1.2 pakkumise alghind 12,80 €/m2 kohta ühes kalendrikuus ilma käibemaksuta;

1.3 kasutusfunktsioon –  kergliiklusteel kasutatavate spordivahendite elektrivajaduseta hooldus, müük ja vajadusel väljaõpe; lisaks spordi- ja karastusjookide ning pakitud toidukaupade müük ilma alkohoolsete jookide müügiõiguseta;

 1.4 linnarajatise kasutusse andmise lepingu pikkus 25. mai kuni 30. september 2018.

2. Pakkumine peab olema esitatud eesti keeles, allkirjastatud ning sisaldama:

2.1 Äriplaani (tegevuskava), paigaldatava inventari kirjeldust koos mõõtmetega ja fotot;

2.2 andmeid pakkuja kohta:

2.2.1 füüsilisest isikust ettevõtja puhul ettevõtja nimi, äriregistri kood, aadress ja kontaktandmed;

2.2.2 juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, äriregistri kood, juriidiline aadress ja kontaktandmed;

2.3 nõusolekut linnarajatise kasutusse võtmiseks eelläbirääkimistega pakkumisel kehtestatud tingimustel;

2.4 dokumenti tagatisraha tasumise kohta;

2.5 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat. Kui need ei lange kokku, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa;

2.6 selgitust kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus) kasutamise korraldusest;

2.7 tõendit, et pakkujal ei ole võlgnevusi kohalikule omavalitsusele. Tõendi saamiseks esitada taotlus (maksuvolg@tallinnlv.ee);

2.8 kinnitus võlgnevuse puudumise kohta Maksu- ja Tolliametile riiklike maksude osas;

2.9 pakkumise tegemise kuupäeva, pakkumise esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja;

2.10 panga rekvisiite, kuhu tagastada tagatisraha kui pakkumist ei võidetud.

3. Lisaks Tallinna Linnavalitsuse 07.06.2006 määruse nr 51 kehtestatud lepingu tüüpvormis sätestatud tingimustele kohustub linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja:

3.1 paigaldama linnarajatisele vaid selline inventar, mille arhitektuurne lahendus on linnapilti ja antud asukohta sobilik;

3.2 enne paigaldamist kooskõlastama arhitektuurse ja disainilahenduse linnaosa arhitektiga;

3.3 kauplema kasutusse andjaga kooskõlastatud ajal, kooskõlastatud  kaupade/teenustega;

3.4 välireklaami kasutamise korral lähtuma välireklaamikandjate kujunduse ja paigutuse põhimõtetest ning kooskõlastama reklaamikandja kujunduse ja paigutuse kavandi linnaosa valitsusega;

3.5 täitma Tallinna linna heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja;

3.6 vajadusel sõlmima tehnilise valve ja kommunaalteenuste lepingud;

3.7 peab koristama ja hoidma pidevalt puhtana müügikoha ümbruse ning mitte kahjustama kasutusse antud linnarajatist;

3.7.1 võimalike kahjustuste korral heakorrastama kasutusse antud linnarajatise 24 tunni jooksul;

3.7.1.1 kohustuse mittetäitmise korral hüvitama kasutusse andjale linnarajatise heakorrastamiseks tehtud kulutused.

4. Pakkumise võitja väljaselgitamise alused:

4.1 parim kergliiklusteel tegevust toetav äriidee, osakaal 60 %;

4.2 parim pakutav üüritasu, osakaal 40%;

5. Tagatisraha suurus on võrdne ühe kuu alghinnaga. Võitjaks tunnistatud pakkuja tagatisraha arvestatakse üüri ettemaksuna ja tasaarveldatakse lepingu lõppedes. Mittevõitnud pakkujale tagastatakse ettemakstud tagatisraha 10 (kümne) tööpäeva jooksul pakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates.

6. Tagatisraha tasuda Tallinna Linnakantselei SEB arvelduskontole EE311010220061053015 viitenumbriga 5274050050050315 enne pakkumise esitamist.

Ülekande selgitusse märkida „Harkumetsa tee tagatisraha“. Tagatisraha peab olema laekunud Tallinna Linnakantselei arvelduskontole hiljemalt pakkumise esitamise tähtajale eelneval tööpäeval.

7. Pakkumused esitada 08.05.2018 kella 10.00-ks Nõmme Linnaosa Valitsusse Valdeku tn 13 I korruse infosaali kinnises ümbrikus märgusõnaga „Linnarajatise konkurss“. Ümbrikud avatakse 08.05.2018 kell 10.15.

8. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad peale pakkumuste avamist pakkumuste esitamise järjekorras.

9. Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumuse üüri ja lisatingimuste kohta;

9.1 võrdväärsete pakkumuste korral annab komisjon võitja väljaselgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumusi 5 (viie) tööpäeva jooksul täiendada,

10. Läbirääkimiste sisu ei kuulu avalikustamisele. Avalikustatakse pakkujate arv ja tingimustele vastanud pakkumuste arv.

11.  Leping sõlmitakse isikuga, kelle pakkumise on linnaosavalitsuse vastav komisjon tunnistanud parimaks. Sobivate pakkumiste puudumisel on linnaosavalitsusel õigus tunnistada eelläbirääkimistega pakkumine nurjunuks. 

12. Üürilepingu sõlminud isik tasub üüri vastavalt kasutusse andja poolt esitatud arvetele üks kord kuus, maksustatava kuu viimaseks kuupäevaks;

12.1 üüri tasumisega viivitamisel üle maksetähtaja, kohustub linnarajatise kasutusse võtja tasuma viivist 0,005% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

12.2 üürilepingu tingimuste rikkumise korral kohustub linnarajatise kasutusse võtja tasuma iga rikkumise eest leppetrahvi 10% ühe kuu üürist;

12.3 lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel linnarajatise kasutusse andjale üleandmise tähtaja rikkumise korral, kohustub kasutusse võtja tasuma leppetrahvi, mis võrdub kahe kuu üüriga.

13. Üürilepingu sõlminud isikul on keelatud lepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele.

14. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates pakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud üürilepingut, tühistatakse pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine. Sel juhul pakkuja poolt makstud tagatisraha ei tagastata.

15. Pakkumise korraldaja ei taga müügi- ja teeninduskoha elektrienergiaga varustamist.

16. Pakkumise korraldaja ei kompenseeri üürilepingu sõlminud isikule kaubandustegevuse ettevalmistamisega ega korraldamisega seonduvaid kulutusi (sealhulgas ilmastikust tingitud takistusi teenuse pakkumisel).

17. Kasutusse võtja peab vabastama linnarajatise ennetähtaegselt üürileandja nõudmisel kui tekib vajadus linnarajatise kasutamiseks muuks otstarbeks (maa müük, tee ehitus vms) või kui kaupleja eirab nõudeid kauplemisel ja heakorra tagamisel. Pinna kasutusse andjal ei teki kohustust maksta hüvitist, sh hüvitist saamata jäänud tulu eest.

18. Info linnarajatise üürimise tingimuste kohta tööpäevadel Nõmme Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonnas Valdeku tn 13 III korrus tuba 302, telefonidel  6457 314, 5116161.

19. Pakkumise läbiviimine toimub vastavalt Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määrusele nr 21. Leping sõlmitakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määrusele nr 51.