15.09.2020

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

VANEMA OSAST VABASTAMINE: koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.Vanema osa maksmisest vabastamiseks esitab vanem avalduse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

https://www.riigiteataja.ee/akt/416122015007?leiaKehtiv

Endeid raha ja õnne kohta - VARA-WEB (vara.ee)