18.06.2020

LASTEAED RUKKIRÄÄK TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020

LASTEAED RUKKIRÄÄK TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

 

Tegevused

 

Kokkulepped lasteaias

1.

Laste vastuvõtt

 1. Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi;
 2. Laste vastuvõtmisel vaadatakse üle nende tervislik seisund (visuaalselt), vajadusel kraaditakse kontaktivaba termomeetriga;
 3. Haigussümptomite ilmnemisel on õpetajal õigus laps koju saata;
 4. Lasteaeda pole lubatud tuua haigusnähtudega last ega last, kelle pereliikmel on haigusnähud või on tuvastatud COVID-19 haigus;
 5. Lapsi võetakse vanematelt vastu hoovis/õuealal, halva ilma korral või erijuhtudel välisustel. Vanematega suhtlemisel järgitakse 2+2 nõuet;
 6. Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole lubatud.

 

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

 1. Ruumide koristamine ja desinfitseerimine toimub vastavalt  tervisekaitse nõuetele ja Terviseameti juhenditele. Puhastus- ja desinfitseerimisvahendid ei tohi olla lastele kättesaadavad;
 2. Ruumides tagatakse piisav ventilatsioon ja regulaarne tuulutamine;
 3. Käsi pestakse sooja voolava vee ja seebiga või kasutatakse käte desinfitseerimisvahendit;
 4. Laste koduste mänguasjade kaasatoomine pole lubatud (v.a isiklikud kaisuloomad, millega ei mängita ja mida laps puhkeajal uinumisel vajab. Kaisuloom jääb lasteaia voodisse ootama last järgmise päeva lõunauinaku ajal);
 5. Laste ja töötajate nakkusohutuse vältimiseks tuleb õuealal vältida lähedasi kontakte võõraste inimestega;
 6. Haigusnähtudega töötajad ei tohi tööl olla;
 7. Kaitsemaskide kasutamine ei ole Terviseameti hinnangul üldjuhul soovitatav ega vajalik. Kui töötaja kuulub riskigruppi või talle pakub maski kasutamine turvatunnet, siis on tal õigus kaitsemaski kanda;
 8. Kui töötajal ilmnevad haigustunnused lasteaias kohapeal, siis peab töötaja kasutama kirurgilist maski ja lahkuma lasteaiast esimesel võimalusel;
 9. Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on kaardistatud:  https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid.
 10. Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal haigussümptomid, tuleb laps isoleerida. Lapsele peab olema tagatud järelevalve kuni vanema järeletulemiseni. Lapsele tuleb tagada isikukaitsevahendid (nt. kaitsemask);
 11. Haigestunud laps eraldatakse oma rühma magamisruumi, mis hiljem põhjalikult puhastatakse, desinfitseeritakse ja tuulutatakse.

 

3.

Rühmade komplekteerimine

 1. Terviseameti hinnangul on lubatud tavapärane lasteaia rühmade koosseis. Juhul, kui peaks toimuma järsk haigestumuse juurdekasv, muudetakse reegleid vastavalt juhistele;
 2. Lasteaias tuleb võimalusel vältida eri rühmade omavahelisi kokkupuuteid, hoides laste lähikontaktsete ringi võimalikult väikese.

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 1. Õpetajatel tuleb jätkuvalt selgitada lastele hügieenireegleid (teistega distantsi hoidmine, õige kätepesu jm) ning jälgida hügieenireeglitest kinnipidamist;
 2. Õueatraktsioone ja -mänguasju tuleb pesta (nt. sooja seebiveega) enne õueminekut;
 3. Soovitav on viibida võimalikult palju värskes õhus ja võimalusel korraldada rühmapõhine tegevus väljas.

5.

Toitlustamine

 1. Toidu jagamisel järgida kõiki tervisekaitsenõudeid;
 2. Toidu serveerimisel tuleb puhastada ja desinfitseerida kõiki toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini;
 3. Oluline on jälgida, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu. Vee joomiseks tuleb lastel kasutada isiklikku nimega joogitopsi või -pudelit.

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

 1. Lapsevanemaid ja personali informeerib lasteaia juht;
 2. Põhilised infokanalid on ELIIS.ee ja asutuse koduleht;
 3. Tekkivatest probleemidest teavitavad töötajad koheselt asutuse juhtkonda;
 4. Juhtkond teavitab vajadusel Tallinna Haridusametit

7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 1. Uute laste vastuvõtmist korraldab ja koordineerib asutuse juht (nt. tulek lasteaeda graafiku alusel vm.);
 2. Uute lapsevanematega infotunni toimumise meetodi ja aja otsustab asutuse juht (nt. perevestlused, vestlused väiksemates gruppides kuni 10 inimest või  saadetakse lapsevanemale Uued lapsevanemad on saanud asutuse siseruumide tutvustamiseks asjakohase video ja nendega peetakse ühendust meili ja telefoni teel.).

8.

Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek

 1. Suvisesse asenduslasteaeda (Pelguranna Lasteaed) võetakse vastu ainult terve laps, lasteaias kohalduvad lapsele ja lapsevanematele asenduslasteaia nõuded (majasisene liikumine, suhtlemine jt);
 2. Oma lasteaia juht täpsustab asenduslasteaiaga nõuded lapse vastuvõtmiseks, sh. kuidas toimub laste vastuvõtmine ning edastab enne asenduslasteaeda minekut lapsevanemale vastava info;
 3. Teave edastatakse vanemale koos asenduslasteaia infotelefoni, meiliaadresside jt. vajaliku info ning kontaktidega.