18.05.2017

Linn on alustanud Jakob Westholmi Gümnaasiumi kinnistu detailplaneeringuga

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari korraldusele algatas Tallinna Linnaplaneerimise Amet Jakob Westholmi Gümnaasiumi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, millega luuakse võimalused koolile täiendava õppehoone ehitamiseks.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul näeb linn juba ammu vajadust lahendada nii Jakob Westholmi Gümnaasiumi (JWG) asukoha kui ka ruumiprobleemid. „Praegu asub kool kahel aadressil: algklasside hoone Luise 38 ja gümnaasiumihoone Kevade 8. Ent soovime koondada kogu Jakob Westholmi Gümnaasiumi õppetegevuse Kevade 8 kinnistule, mida on toetanud ka kooli lapsevanemad ja õpetajad, saates tänavu aprillis linnale ka vastavasisulise pöördumise,“ rääkis Kõlvart. „Kõne all olevale kinnistule ja lähiümbrusele on detailplaneering juba kehtestatud, kuid selle elluviimine on takerdunud maa omandivaidlustesse. Uue planeeringuga korrastame kinnistute piirid, määrame maakasutustingimused, esitame ka heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkude lahendused.“

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on leida võimalus rajada olemasolevale kinnistule kas eraldiseisev hoone või juurdeehitis koos vajalike rajatistega.

„Soovime rajada kooli juurde tänapäevastele nõuetele vastavad uued õpperuumid algklasside lastele,“ selgitas Kõlvart. „Uues hoones saab olema 16 klassituba, kus on ruumi kuni 400 õpilasele. Sinna tulevad ka muusika-, kunsti-, käsitöö- ja kunstiõpetuse klassid, spordisaal, võimlemissaal, söökla ja muud vajalikud ruumid. Õuealale on plaanis rajada kaks palliväljakut, jooksurada ja parkla.“    

Hoonestamiseks vaba pinda on ligikaudu 3000 m². Planeeringu koostamiseks on kehtestatud lisatingimused, milles tuleb arvestada nii arhitektuurinõuete, juurdepääsude, haljasalade kui ka naabermajadega. Seniste kogemuste põhjal peaks detailplaneering valmima ühe aastaga, seejärel saab alustada hoonete ja õueala projekteerimisega.

Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse lisaks vajalikele linnaametitele ka teised huvipooled, sh kooli esindajad, planeeritava maa-ala elanikud, kinnistute ja naaberkinnistute omanikud ning teised isikud, kelle huve võib planeeringu lahendus puudutada.